Mealybug cotwm, pla y gall llwyfen ei gael

Sut i frwydro yn erbyn y mealybug cotwm

Mae'r mealybug cotwm yn bryfed a all niweidio ein planhigion yn ddifrifol, ond gyda'r awgrymiadau hyn, ni fyddant yn ei wneud mwyach. Ewch i mewn iddynt a'u darganfod.

Acer negundo 'Aureomarginatum'

Plâu a chlefydau Acer negundo

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth ydyn nhw a sut maen nhw'n trin plâu a chlefydau Acer negundo, coeden ddiddorol a gwrthsefyll iawn sydd i'w chael mewn gerddi tymherus.

Nicotin

Sut i wneud pryfleiddiad nicotin

Gall plâu bob amser effeithio ar blanhigion, er eu bod yn derbyn gofal da. Dysgwch sut i wneud pryfleiddiad nicotin ac ni fydd yn rhaid i chi boeni.

Mildew

Sut i atal ffyngau

Maent yn ficro-organebau sy'n gallu lladd planhigion mewn ychydig ddyddiau. Ond peidiwch â phoeni: ewch i mewn a byddwch chi'n gwybod sut i atal ffwng.

saracenia

Plâu planhigion cigysol

Mae'n rhyfedd bod y planhigion hyn yn dioddef parasitiaid. Os oes gwallau wrth dyfu maent yn gyffredin. Darganfyddwch beth yw plâu planhigion cigysol.

Dail sych ar goeden olewydd

Rhybudd Ebola coeden olewydd

Yn ddiweddar canfuwyd bacteriwm a laddodd goed olewydd yn yr Eidal. Fe wnaethant ei alw'n Ebola o'r goeden olewydd gan y gall ladd coeden mewn ychydig ddyddiau.

Toriadau

Triciau i adfer planhigyn sâl

Wrth wynebu planhigyn sâl, weithiau nid ydym yn gwybod beth i'w wneud i wella. Yma fe welwch awgrymiadau a thriciau i adfer y planhigyn hwnnw sydd wedi colli iechyd.

Dail mintys

Planhigion i wrthyrru morgrug gartref

Gyda dyfodiad tywydd da, mae rhai pryfed adnabyddus hefyd yn dychwelyd: morgrug. Ond nid yw'n broblem: mae yna dri phlanhigyn sy'n gallu eu gwrthyrru.

Azalea

Adfer planhigyn

Pan ddychwelwn o'n gwyliau, gall ddigwydd ein bod yn dod o hyd i blanhigyn sy'n sâl neu mewn cyflwr gwael.

Fumigate

10 awgrym ar gyfer chwistrellu

Mae'n bwysig iawn cadw planhigion yn rhydd o blâu a chlefydau, felly mae'n rhaid i chi wybod yr holl gyfrinachau er mwyn gallu chwistrellu'n gywir.

Garddio

Planhigion i wrthyrru plâu

Er nad yw'n feddyginiaeth effeithiol gant y cant, mae defnyddio planhigion aromatig a mathau eraill o blanhigion i wrthyrru plâu yn yr ardd yn offeryn hynod effeithiol. Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw'r mathau mwyaf priodol ar gyfer pob math o bla.

Geraniwm

Clefydau geraniwm

Mae geraniwm yn blanhigyn lluosflwydd poblogaidd iawn nad oes angen gofal mawr arno. Ond mae'n rhaid i chi reoli nad ydych chi'n mynd yn sâl ac am hynny rydyn ni'n darparu'r holl gyngor angenrheidiol i chi.

Poinsettia

Poinsettia: plâu a chlefydau

Ac rydym yn parhau gyda'r Poisentia, Poinsettia neu'r Planhigyn Nadolig. Ein nod: ei oroesiad a'i ddatblygiad i'w fwynhau eto'r flwyddyn nesaf. Ar ôl Poinsettia: sut i oroesi'r Nadolig a Poinsettia: gofalwch ar ôl y Nadolig, heddiw rydyn ni'n dod â'r rhandaliad diweddaraf o'r cyfleusterau hyn i chi, gyda symptomau plâu a chlefydau a all effeithio ar ein planhigyn dail coch.

teithiau

Thrips

Mae pryfed bach yn bryfed bach 1-2 milimedr, fel earwigs bach. Maent yn achosi difrod i lu o blanhigion gardd, coed ffrwythau a'n llysiau. Er nad yw'r difrod yn ddifrifol, mae'n bwysig eu dileu, gan eu bod hefyd yn drosglwyddyddion firysau.

Danadl

Planhigion yn erbyn plâu: meddyginiaethau ecolegol

Ymhlith y meddyginiaethau ecolegol yn erbyn plâu, mae cymdeithasau tyfu neu feddyginiaethau cartref effeithiol iawn yn cael eu gwneud gyda phlanhigion eraill. Beth sy'n digwydd yn ddigymell ym myd Natur, gallwn ail-greu yn ein gardd neu ein pot blodau.

Llyslau

Llyslau

Mae'r llyslau yn un o'r plâu hynny sy'n hunllef pan mae'n glanio yn ein pot blodau. Mae'n ymddangos bod y pryfed bach gludiog hynny yn goresgyn popeth. Ar ben hynny, wrth eu hymyl, dewch y morgrug sy'n gofalu amdanyn nhw fel petaen nhw'n ddiadell iddyn nhw, oherwydd maen nhw'n manteisio ar y mis mel sy'n gyfrinachol gan y llyslau. Mae'n anodd brwydro yn eu herbyn heb droi at bryfladdwyr systemig. Ond gall. Mae yna atebion ecolegol y gellir eu defnyddio fel ataliol neu fel triniaeth.

Llo'r coed

Sebon potasiwm: pryfleiddiad naturiol

Mae sebon potasiwm yn bryfleiddiad naturiol wedi'i wneud o olewau llysiau, yn effeithiol ar gyfer rheoli plâu, yn ddiniwed i bobl ac anifeiliaid, ac yn parchu'r amgylchedd. Mae'n arbennig o effeithiol wrth frwydro yn erbyn plâu pryfed fel llyslau, pryfed gwynion, mealybugs, gwiddon a phryfed cwtigl meddal.

Y madarch mwyaf cyffredin yn yr ardd drefol

Llwydni powdrog, llwydni, rhwd, pydredd llwyd ... Nhw yw'r pedwar ffwng mwyaf cyffredin yn yr ardd drefol. Gall lleithder gormodol, diffyg awyru neu ormod o nitrogen achosi ei ymddangosiad. Gwybod ei symptomau a'i nodweddion.

Ffwng llwydni powdrog

Llwydni powdrog

Llwydni powdrog yw'r ffwng sy'n gorchuddio'r dail â phowdr tebyg i ludw. Mae'n datblygu gyda thymheredd cynnes a lleithder uchel. Mae ardal Môr y Canoldir yn y gwanwyn a'r hydref yn arbennig o dueddol. Yn y gwanwyn mae'n ymosod ar felonau, ciwcymbrau, watermelons a zucchini; yn yr haf, mae'n chard a bresych. Y tu allan i'r ardd drefol, mae gwinwydd a rhosod yn blanhigion eraill sydd fwyaf tueddol. Gwybod ei symptomau, ei atal a'i driniaethau nad ydynt yn gemegol.

banana, sy'n llawn potasiwm

Gwrtaith organig cartref sy'n llawn potasiwm

Mae potasiwm yn un o'r maetholion hanfodol ar gyfer blodeuo a ffrwytho ein cnydau. Gallwn roi'r potasiwm sydd ei angen ar ein planhigion trwy de banana, gwrtaith organig cartref sy'n llawn potasiwm, sy'n hawdd iawn i'w baratoi.

guano ystlumod

Ystlum guano, gwrtaith ecolegol

Mae guano ystlumod yn wrtaith naturiol, ecolegol ac organig, sy'n llawn ffosfforws a chalsiwm, a fydd yn helpu ein planhigion mewn potiau i gyflawni datblygiad a ffrwytho priodol.

Hedfan gwyn

Y pryf gwyn

Pryf bach asgellog yw'r pili pala sy'n ymosod ar lawer o'n planhigion a'n llysiau. Gwybod y symptomau y mae'r pla hwn yn eu cynhyrchu, ynghyd â'i atal, ei reoli a'i ddileu.

Dail sych

Adennill planhigion sych

Dail sych, swbstrad sych, planhigion sych ... Pan ddychwelwn o'r gwyliau gallwn ddod o hyd i broblemau sychder yn ein planhigion. Gyda chyn lleied o ofal â phosibl, gallant wella.

deilen wylys gyda melynu

Maetholion mwynau: symptomau buddion a diffyg

Mae pob un o'r maetholion mwynol sydd eu hangen ar ein planhigion yn rhoi budd penodol iddynt ac mae eu diffyg yn achosi symptom gwahanol iddynt. Gan wybod y symptomau, gallwch adnabod a darparu'r mwyn sy'n brin i'r planhigyn.