Y modelau gorau o ffensys gardd

Ar hyn o bryd mae'r cynnig o ffensys gardd yn eang iawn. Mae yna wahanol fathau gyda gwahanol nodweddion a phrisiau. Tra bod rhai pobl yn chwilio am ffensys neu ffensys ymarferol am y pris gorau, mae'n well gan eraill ganolbwyntio ar estheteg. Er mwyn i chi gael syniad o'r gwahanol fathau a phrisiau sy'n bodoli o ffensys gardd, byddwn yn siarad amdanynt yn yr erthygl hon.

Os ydych chi'n chwilio am ffensys gardd i'w amddiffyn neu hyd yn oed ei addurno, isod byddwn yn sôn am rai enghreifftiau gyda'u nodweddion a'u prisiau. Nid yw byth yn brifo siffrwd gwahanol opsiynau.

? Uchaf 1 - Y ffens ardd orau?

Y ffens ardd fwyaf rhyfeddol yw'r haearn hwn o frand Amagabeli. Oherwydd ei werth da iawn am arian, rydym yn ei argymell ar gyfer unrhyw ardd. Mae'r pecyn yn cynnwys cyfanswm o 35 panel y mae eu maint yn 43cm x 46cm yr un, gan gyrraedd cyfanswm hyd o 15 metr. Oherwydd ei faint bach, mae'n ffens addurniadol yn unig sy'n helpu i wahanu gwahanol blanhigion neu gnydau.

Pros

Ar wahân i'w bris fforddiadwy, mae'r ffens ardd hon yn brydferth i amgylchynu'r llain gyfan ac i wahanu cnydau neu blanhigion ynddo. Yn fwy na hynny, mae'n hawdd ei drwsio ar lawr gwlad diolch i'r ddau stanc a geir ym mhob un o'r paneli. Pwynt arall o blaid y ffens ardd hon yw ei bod wedi'i gwneud o ddur galfanedig, gan ei gwneud yn gwrthsefyll y tywydd.

Contras

Yr unig anfantais i'r ffens ardd hon yw ei maint. Mae'n brydferth iawn, ydy, ond os ydyn ni eisiau rhywbeth uwch sy'n amddiffyn ein tir yn fwy neu sy'n atal anifeiliaid anwes rhag gadael, nid dyna'r un iawn.

Ffensys gardd gorau

Os nad yw ein 1 uchaf mewn ffensys gardd yn eich argyhoeddi, edrychwch ar y rhestr ganlynol. Rydym wedi dewis cyfanswm o chwe ffens yr ydym yn eu hystyried fel y gorau ar y farchnad.

Ffensys ar gyfer Gweithgor yr ardd

Byddwn yn sôn yn gyntaf am y ffens ardd hon o'r Tŷ Gweithio. Mae'n ddelfrydol ar gyfer preifatrwydd yn yr ardd ac ar y balconi. Mae ffabrig y cynnyrch hwn yn wydn ac yn gallu gwrthsefyll hindreulio a phelydrau uwchfioled. Yn ogystal, mae'n brydferth a gall hyd yn oed gael ei gymysgu â gwahanol arlliwiau a lliwiau. Y tu mewn i'r pecyn hwn mae caewyr wedi'u cynnwys i allu ei osod yn gywir heb yr angen am offer. O ran hyd y ffens hon, gellir ei fyrhau'n hawdd â siswrn. Y dimensiynau yw 255cm x 19cm.

Ffensys addurnol ar gyfer Ymlacio yn yr ardd

Gadewch i ni barhau gyda'r ffens fetel braf hon o Relaxdays. Gyda'i siâp hirsgwar a maint o 135 cm x 6 cm, mae'n ddelfrydol ar gyfer terfynu'r tir. Yn ogystal, mae'n gwasanaethu i wahanu gwahanol blanhigion neu gnydau, yn union fel y ffens flaenorol. Ar ôl ei roi ar y lawnt, mae ei huchder yn cyfateb i tua 30 centimetr. Mae hefyd yn gadarn ac yn hawdd ei osod diolch i'w dri stanc a geir ar bob panel. Gan ei fod wedi'i wneud o blastig cadarn, mae'n ddiddos gan ei wneud yn berffaith addas i'w ddefnyddio yn yr awyr agored.

Ffens Trellis y gellir ei Thynnu yn ôl

Afraid dweud, y ffens hon Mae'n hyfryd iawn diolch i'r dail artiffisial sy'n ei addurno. Wrth ei brynu, gallwn ddewis maint y dail a'r math, fel grawnwin, watermelon neu ddail tatws melys. Gwneir y ffens estynadwy hon o LDPE a phren. O ran y dail, maent wedi'u gosod â flanges sy'n rhwystro eu cwymp yn sylweddol. I osod y ffens ardd hon mae gennych betiau pren i'w gyrru i'r ddaear. Yn lle, gellir gosod y ffensys pren â gwifren.

Gardeneas Reed Bambŵ Fine Naturiol

Mae'n hysbys iawn bod bambŵ yn gryf a hardd, yn ddelfrydol ar gyfer addurno tu allan a thu mewn. Mae'r ffens naturiol hon o Gardeneas wedi'i gwneud o wahanol ganiau bambŵ wedi'u plicio y mae eu hundeb wedi'i gynnal gan ddefnyddio gwifren blastig. Mae'n ddefnyddiol ar gyfer cysgod a phreifatrwydd. Mae trwch y cyrs rhwng tair a saith milimetr ac mae pob rholyn cyflawn yn mesur 2 x 5 metr.

Ffens Ymyl Gardd Werdd Amagabeli

Ffens ardd hynod arall yw'r ffens addurnol hon o Amagabeli. Mae wedi'i wneud o ddur galfanedig ac mae ganddo orchudd PVC, ac felly mae'n gryf ac yn wydn heb golli hyblygrwydd. Mae ganddo wrthwynebiad cryf i olau haul ac ocsidiad. Gyda'i siâp bwaog mae'n ffens awyr agored hardd ac addurnol iawn. Mae rholiau'r cynnyrch hwn yn 0,4 metr o uchder a 25 metr o hyd. Diamedr y wifren fertigol yw 2,95 milimetr a 2,35 milimetr ar gyfer yr un llorweddol. O ran y rhwyll, y maint cyfartalog yw 15 x 10 centimetr. Mae ganddo osodiad ac addasiad hawdd i anghenion y prynwr. O ran cymhwysiad y ffens hon, mae'n wych ffinio a diffinio terfynau gwahanol rannau o'r ardd.

Rhwyll wifren hecsagonol Amagabeli

Yn olaf, mae'r rhwyll wifren hecsagonol hon o Amagabeli yn dal i gael ei hamlygu. Mae gan y rhwydwaith hyblyg hwn gridiau sy'n mesur 0,75 x 0,25 milimetr yr un. Gellir eu haddasu a gellir eu prosesu'n unigol. Mae trwch y cebl yn hafal i 0,8 milimetr ac ynghyd â'r cotio PVC gwyrdd mae'n gynnyrch eithaf cadarn. Yn ogystal, mae cymhwyso'r rhwyll hon yn amlbwrpas iawn. Gellir ei ddefnyddio fel ffens ardd, ar gyfer ffensys anifeiliaid neu hyd yn oed i gynnwys cynhyrchion fel coed tân.

Canllaw prynu ffens gardd

Mae yna wahanol bosibiliadau ac opsiynau ar gyfer prynu a gosod ffens ardd. Mae yna sawl peth y mae'n rhaid i ni eu hystyried fel deunydd, maint a phris. Yn fwy na hynny, mae'n bwysig ei fod yn addasu i'n hanghenion a'n chwaeth. Nesaf byddwn yn siarad am gaffael ffens ardd a'r agweddau i'w hystyried.

deunydd

Pan fyddwn yn penderfynu gosod ffens yn yr ardd, rhaid inni ystyried pa ddeunydd yr ydym am iddo fod. Mae pren wedi cael ei ddefnyddio ers yr hen amser i gyfyngu ar ein tir. Gall yr opsiwn gwladaidd hwn fod yn brydferth iawn ac mae'n cydweddu'n berffaith â'r amgylchedd oherwydd ei naturioldeb. Fodd bynnag, rhaid inni gofio bod pren yn dirywio dros amser oherwydd amryw o ddatguddiadau tywydd. Felly, mae'n ddeunydd hardd a naturiol, ond mae angen llawer o ofal arno. Mewn gwirionedd, er bod gan y pren driniaeth Autoclave 3, mae'n well defnyddio amddiffynwr coed o leiaf unwaith y flwyddyn i gynyddu ei wydnwch.

Ar y llaw arall, mae'r ffensys metel sy'n bodoli heddiw hefyd yn opsiwn da i'w gosod ar ein tir. Maent yn dod mewn gwahanol liwiau, siapiau a meintiau. Yn fwy na hynny, maent yn gwrthsefyll yn dda iawn i wahanol dywydd, a thrwy hynny hwyluso ei gynnal a'i gadw o'i gymharu â phren. Oherwydd hyn, mae'n fwyfwy cyffredin dod o hyd i ffensys gardd fetel.

Dyluniad a maint

Agweddau eraill y mae'n rhaid i ni eu hystyried pan fyddwn am brynu ffens ardd yw'r dyluniad a'r maint. Yn amlwg, mae'n rhaid i ni ddewis model sy'n ein plesio'n gorfforol ac y gallwn ei fforddio. Mae yna ffensys mwy cymedrol a chlasurol, eraill gydag addurniadau a hyd yn oed rhai wedi'u cymysgu â phlanhigion go iawn neu artiffisial. Y peth gorau yw delweddu ymddangosiad ein gardd a'r tŷ yn dda er mwyn gallu dewis ffens addas.

O ran y maint, rhaid inni ystyried ein hanghenion. Os oes gennym blant sy'n gallu chwarae gyda'r bêl yn yr ardd, fe'ch cynghorir i gael ffens uchel fel na fydd y bêl yn rholio i'r stryd yn y pen draw, gan osgoi damweiniau traffig posibl. Hefyd, os oes gennym anifeiliaid anwes, mae'n well dewis amffiniad o uchder penodol fel na fyddant yn dianc. Ar y llaw arall, os nad oes gennym y pryderon hyn gallwn ddewis ffensys gardd isel, os mai'r hyn yr ydym ei eisiau yw arddangos ein gardd. Ar y lefel ddiogelwch, mae'n amlwg yn fwy doeth gosod ffensys uchel.

gosodiad

Yn dibynnu ar y ffens, mae'n rhaid i ni ddilyn rhai camau neu eraill ac efallai y bydd y gosodiad yn fwy neu'n llai cymhleth. Yr hyn y mae'n rhaid i ni ei wneud bob amser, hyd yn oed cyn y pryniant mesur y gofod a chyfrif faint o ffens sydd ei hangen arnom. Yn dibynnu ar y ffens rydyn ni wedi'i dewis, efallai y bydd yn rhaid i ni osod rhai traed angor. Mae'n bwysig iawn mesur y pellteroedd rhwng ffens a ffens yn dda, gan fod y traed angor yn cael eu sgriwio i'r ddaear, felly ni fydd yn bosibl eu symud unwaith y bydd y weithred hon wedi'i chyflawni. Rhaid i ni hefyd leoli a mesur y pyst yn iawn.

Pan fydd gennym eisoes y traed angor a'r pyst ynghlwm yn gadarn â'r ddaear, rhaid i ni osod y ffens ar y postyn. Byddwn yn cyflawni hyn trwy gyfrwng cromfachau metel. Yn gyntaf cânt eu sgriwio i'r postyn ac yn ddiweddarach i'r dyffryn i'w drwsio. Y peth gorau yw gosod sgwâr ar y gwaelod ac un arall ar ben y postyn i gryfhau'r ffens ymhellach.

Rhaid inni beidio ag anghofio bod yn rhaid i ni allu mynd i'r ardd, felly bydd drws yn hanfodol ar ei gyfer. Mae gosod y giât yn gweithio yn union yr un fath â gosod ffens, gyda gwahaniaeth bach: Yn lle defnyddio sgwâr i'w drwsio, byddwn yn defnyddio colfach fel y gall wneud y gêm agor a chau.

Fodd bynnag, mae llawer o sefydliadau sy'n gwerthu ffensys gardd hefyd yn cynnig gwasanaethau cydosod a gosod. Yn dibynnu ar y math o ffens a'r deunydd, gall y cynulliad amrywio felly nid yw byth yn brifo ymgynghori â gweithiwr proffesiynol.

Preifatrwydd neu ddiogelwch

Os ydym am eu hatal rhag edrych y tu mewn i'r ardd neu hyd yn oed ddwyn, rhaid i ni ddewis ffensys uchel, cryf ac anhryloyw. Ni fydd ffens syml, er enghraifft, yn gallu ein cuddio rhag glances chwilfrydig y cymdogion ac ni fydd yn atal rhywun rhag dringo drosti. O ran diogelwch, mae'n fwy doeth defnyddio waliau cerrig gwastad fel na ellir eu dringo. Rhaid i ni hefyd newid y posibilrwydd o osod larwm a / neu gamera i deimlo'n fwy diogel.

pris

Y mater pwysicaf yn y rhan fwyaf o achosion yw pris. Hefyd, Mae hyn yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar y math o ffens, y deunydd y mae wedi'i wneud ohono, a'i faint. Hefyd, po fwyaf o ffens sydd ei hangen arnom, yr uchaf yw'r pris, wrth gwrs. Gall y ffensys llai a ddefnyddir yn aml i wahanu gwahanol barthau gostio oddeutu € 20, tra gall ffensio gardd gyfan gyda ffens leiaf uchel gostio hyd at € 400 neu fwy. Yn ogystal, rhaid i ni ystyried pris y gosodiad, oni bai ein bod ni'n ei wneud ein hunain. Fodd bynnag, ni ddylai prisiau ein dychryn. Mae ffensys o bob math ac ystod prisiau, dim ond mater o edrych ar yr opsiynau sydd gennym ni.

Ble i roi ffensys yr ardd?

Gellir gwneud ffensys gardd o bren neu fetel

Yn amlwg, prif swyddogaeth ffens yw terfynu cae neu ardal. Felly, y mwyaf cyffredin yw dod o hyd i'r ffensys gardd o amgylch y tir. Fodd bynnag, mae yna ddefnyddiau eraill y gellir eu rhoi, megis gwahanu gwahanol ardaloedd yn ein gardd. Er enghraifft, nid yw'n anghyffredin gweld pyllau nofio wedi'u hamgylchynu gan ffens neu ffens.

Mae'n syniad doeth iawn pan fydd plant bach neu anifeiliaid anwes yn y cartref, felly rydyn ni'n osgoi damweiniau pan nad oes goruchwyliaeth. Ar lefel esthetig, gall ffens helpu i wahaniaethu beth yw'r ardd o'r berllan, er enghraifft. I bobl drefnus iawn mae'r syniad hwn fel arfer yn ddeniadol iawn. Hefyd mewn garddio esthetig, defnyddir ffensys i gyfyngu ar ardaloedd â phlanhigion penodol a / neu addurno'r ymylon.

Donde comprar

Ar hyn o bryd mae yna lawer o opsiynau wrth wneud unrhyw fath o bryniant, ar-lein ac yn gorfforol. Rydyn ni'n mynd i weld isod rai enghreifftiau o lefydd lle gallwn ni brynu ffensys gardd.

Amazon

Y platfform siopa ar-lein enfawr, Mae Amazon yn cynnig ystod eang o ffensys gardd ac ategolion sy'n gysylltiedig â nhw. Os ydych chi eisoes yn gwybod ychydig am y pwnc, gallai hwn fod yn opsiwn da i ddod o hyd i ffens sy'n addas i'ch anghenion. Mae'r prisiau'n fforddiadwy iawn ac mae gan lawer o gynhyrchion a gynigir gan y platfform hwn holl fanteision Amazon cysefin.

Bricomart

Dewis arall sydd gennym os ydym am adeiladu ffens ardd yw mynd i'r Bricomart. Mae'r warws mawr hwn yn cynnig llawer o ddeunyddiau ar gyfer adeiladu ac adnewyddu, felly Mae'n addas iawn pan rydyn ni eisiau bod y rhai sy'n adeiladu'r ffens at ein dant. Yn ogystal, mae ganddo weithwyr proffesiynol a all ein cynghori i gyflawni'r dasg hon.

Ikea

Mae Ikea yn enwog am ei ddetholiad mawr o ddodrefn cartref. Yn ogystal, mae'n cynnig catalog eang o ddodrefn, ategolion a mwy o gynhyrchion awyr agored. Er bod ei gynnig mewn ffensys gardd wedi'i leihau rhywfaint, gallwn ddod o hyd i lawer o syniadau ac ysbrydoliaeth yn eich siopau.

Leroy Merlin

Yn hytrach, Mae gan y Leroy Merlin ffensys gardd gwahanol mewn stoc am brisiau rhesymol iawn. Mae gwefan y cwmni hwn yn dangos taflen dechnegol, pris a barn pob cynnyrch i ni. Yn ogystal, mae gennym y posibilrwydd o nôl y ffens yn y siop neu ei hanfon i'n cartref mewn tri diwrnod busnes. Mantais arall y mae Leroy Merlin yn ei gynnig inni yw ei wasanaethau a'i gyngor niferus. Gallwn ofyn am osod y ffens neu hyd yn oed wneud iddi fesur.

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu chi i ddewis yr opsiwn sy'n gweddu orau i'ch anghenion.