Sut i ddewis eginydd hadau?

Ydych chi wrth eich bodd yn hau? A gwneud y gorau o'r flwyddyn i gael copïau newydd? Os ydych wedi ateb ydw i'r naill neu'r llall o'r ddau gwestiwn hynny, mae angen eginydd hadau arnoch chi. Nid ydynt yn ddrud iawn, mewn gwirionedd mae modelau rhad iawn, felly ni fydd yn anodd ichi ddechrau'r tymor hyd yn oed cyn y tywydd da.

Ond, oes, mae yna wahanol fathau, a phob un â'i nodweddion ei hun, er mwyn i chi gael yr un sydd ei angen arnoch chi, rydyn ni'n mynd i ddangos rhai o'r rhai mwyaf argymelledig i chi.

Dewis o'r modelau gorau

Os ydych chi am hau eich hadau eich hun, rydyn ni'n argymell y modelau canlynol:

BESTONZON

Mae'n fodel syml ond ymarferol. Mae'n cynnwys hambwrdd gyda chaead, ac mae hefyd yn cynnwys hambwrdd gyda 12 cell fel bod yr hau yn cael ei reoli'n well.

Mae'n mesur 18 x 14 x 6cm, ac yn pwyso dim ond 63,5 gram.

Blodau

Ydych chi'n chwilio am eginydd syml ac ymarferol? Mae gan y model hwn, yn ogystal â chael caead, wely hadau hambwrdd gyda 18 alfeoli / twll.

Mae'n mesur 37,5 x 25 x 8cm ac yn pwyso 200 gram, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer hadau bron unrhyw fath o blanhigyn.

Nutley's

Wedi'i wneud o blastig ailgylchadwy, mae ganddo gaead a hambwrdd 60 cell. I'r rhai sy'n mwynhau hau llawer o hadau 😉.

Mae ganddo ddimensiynau 38 x 24 x 5cm ac mae'n pwyso 200 gram, felly gellir ei roi yn unrhyw le.

Biotop

Ydych chi fel arfer yn hau hadau planhigion gardd? Mae'r egino hwn yn berffaith i chi. Mae'n cynnwys hambwrdd a chaead gyda phâr o "ffenestri" y gallwch eu hagor i ganiatáu i'r aer adnewyddu ei hun.

Mae'n mesur 30 x 24 x 18cm ac yn pwyso 599g.

GEO

Mae eginydd gwahanol, sydd ar wahân i fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer hau hefyd yn addurnol. Mae wedi ei wneud o terracotta Eidalaidd, ac mae ganddo reoliad dwbl o'r llif aer, rhywbeth a fydd yn ffafrio egino'ch hadau.

Mae'n mesur 19 x 19 x 31cm ac yn pwyso 3,3kg.

Romberg

Os ydych chi'n un o'r rhai sy'n egino ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, bydd angen model egino egino arnoch chi; hynny yw, mae'n darparu gwres fel bod hau yn y gaeaf yr un mor gynhyrchiol ag yn y gwanwyn neu'r haf. Mae hwn yn cynnwys hambwrdd gyda chaead, ac mae hefyd yn cynnwys mat gwresogi gyda phwer o 17,5 wat.

Ei fesuriadau yw 38 x 24 x 19cm, ac mae'n pwyso tua 610 gram.

Ein hargymhelliad

Nid yw'n hawdd dewis egino hadau, gan y bydd yn dibynnu llawer ar p'un a ydym yn un o'r rhai sy'n hoffi hau trwy gydol y flwyddyn neu ychydig fisoedd yn unig, ac a ydym yn plannu planhigion garddwriaethol sy'n egino'n hawdd neu fel arall. Felly, rydym yn argymell y model canlynol a fydd yn eich gwasanaethu ar gyfer popeth, neu bron popeth 😉:

Mantais

 • Germinator trydan gyda mat gwresogi
 • Caead plastig clir sy'n cadw'r gwres y tu mewn
 • Mae gan yr hambwrdd gwteri lle mae'r dŵr yn cael ei ddosbarthu'n well
 • Mae'n ddelfrydol ar gyfer tyfu blodau, perlysiau, planhigion gardd, rhywogaethau brodorol
 • Mae'n mesur 38 x 24,5 x 19cm, sy'n berffaith i'w osod yn unrhyw le

Anfanteision

 • Ni argymhellir os ydych chi am blannu coed palmwydd neu suddlon, gan fod y tymheredd y mae'n ei gyrraedd yn is - mae tua 15-20ºC ar y mwyaf - nag sydd ei angen ar y planhigion hyn (25-30ºC)
 • Gall y pris fod yn uchel

Beth yw germinator a beth yw ei bwrpas?

Mae eginydd hadau fel a tŷ gwydr penodol fel y gallant egino. Mae'n ffordd y mae'n rhaid i fodau dynol "ddynwared" natur, gan roi'r lleithder amgylcheddol sydd ei angen ar yr hadau i ddechrau eu bywyd, wrth eu hamddiffyn rhag yr oerfel.

Canllaw prynu eginblanhigyn hadau

Mae hadau'n tueddu i egino'n well y tu mewn

Rydych chi eisoes wedi penderfynu: rydych chi'n mynd i wneud y gorau o'r tymor trwy brynu eginydd hadau. Ond ..., fel y gwelsom, mae yna sawl model: rhai trydan, eraill gyda hambwrdd eginblanhigyn wedi'u cynnwys, rhai wedi'u gwneud o glai, ... Os oes gennych chi amheuon, peidiwch â phoeni: dyma ychydig o awgrymiadau fel bod gallwch brynu'r un mwyaf addas yn ôl eich anghenion:

Wedi gwresogi ai peidio?

Neu beth sy'n cyfateb i'r un peth: Ydych chi eisiau germinator syml neu un trydan? Mae'r rhai cyntaf yn wych i'w hau pan fydd y gwres yn cychwyn, hynny yw, yn y gwanwyn; Ar y llaw arall, mae'r eiliadau'n caniatáu ichi ei ragweld, gan allu hau yng nghanol y gaeaf. Mae pris yr olaf yn uwch, ond ... efallai ei fod yn werth chweil.

Gyda hambwrdd eginblanhigyn neu hebddo?

Mae yna lawer o germinators nad ydyn nhw'n cynnwys hambwrdd gyda chelloedd y tu mewn, felly mae'r hau yn cael ei wneud ynddo. Gall hyn fod yn iawn os ydych chi'n hau ychydig o hadau, ond os na, Bydd yn fwy defnyddiol hau un neu ddau o hadau ym mhob un o alfeoli'r gwely hadau sy'n cynnwys sawl model.

Plastig neu glai?

Y gwir yw hynny Mae'r mwyafrif o fodelau wedi'u gwneud o blastig, gan ei fod yn ddeunydd llawer rhatach, yn ysgafnach ac, yn dibynnu ar ei ddefnydd, gyda bywyd defnyddiol hir iawn. Mae'r clai ar y llaw arall yn ddrytach, ac os yw'n cwympo ... mae'n torri. Fodd bynnag, er mwyn gofalu am yr amgylchedd ychydig, mae'n werth rhoi cyfle i'r olaf, yn enwedig os ydych chi'n un o'r rhai sy'n hau hadau planhigion garddwriaethol.

Pa gyllideb sydd gennych chi?

Y dyddiau hyn mae'n hawdd dod o hyd i germinators am bris da iawn. Am 10 ewro ar gyfartaledd gallwch gael un, heb fat gwresogi, ond o ansawdd a nodweddion digonol fel y gallwch hau, a'i fwynhau, yn ystod y gwanwyn a'r haf, a hyd yn oed cwympo os ydych chi'n byw mewn hinsawdd fwyn neu gynnes. Nawr, os ydych chi am hau unrhyw fath o blanhigyn ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, bydd yn rhaid i chi wario llawer mwy.

Beth yw cynnal a chadw'r eginydd hadau?

Model egino hadau economaidd

Mae'r hadau-hyfyw- yn organebau byw, er ar yr olwg gyntaf gall ymddangos fel arall. Ac, ar ben hynny, yn agored iawn i ficro-organebau, fel ffyngau, bacteria neu firysau. I'w cael i egino mae'n bwysig iawn glanhau'r eginydd gydag ychydig o beiriant golchi llestri cyn hau, ac wedi hynny, pan fydd yr eginblanhigion yn cael eu trosglwyddo i botiau unigol neu'n cael eu plannu mewn pridd. Yn y modd hwn, mae'r risg o haint yn cael ei leihau i'r eithaf.

Er hynny, mae'n rhaid i chi wybod na fydd y glanhau hyn yn ddigonol. Os ydych chi am i'r planhigion hyn dyfu a chael y posibilrwydd o gyrraedd oedolaeth, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio swbstradau newydd, dŵr dim ond pan fo angen, a'u trin â ffwngladdiadau fel nad ydyn nhw'n dal dim. clefyd eginblanhigyn cyffredin.

Ble i osod yr egino?

Mae hwnnw'n gwestiwn da iawn, oherwydd os ydym yn ei roi yn y lle anghywir, y siawns yw na fydd yr hadau'n egino ac na fydd y toriadau'n gwreiddio. Felly ble ydych chi'n ei roi? Wel, er mwyn peidio â bod yn anghywir Rydym yn argymell ei roi mewn ardal gyda llawer o olau ond nid haul uniongyrchol.

Os ydych chi'n gwybod eu bod nhw'n rhywogaethau sydd eisiau golau uniongyrchol, fel coed ffrwythau, planhigion gardd, planhigion tymhorol, ac ati, gallwch chi ei roi yn llygad yr haul, ond byddwch yn ofalus: peidiwch â'i wneud yn yr haf oherwydd bod y tymheredd y tu mewn i'r egino yn codi gormod, gan losgi'r hadau a'r toriadau rydych chi wedi'u plannu.

Mae eginydd hadau yn defnyddio

Er bod ei enw ei hun yn ei nodi, y germinator yn gwasanaethu i hau hadau ond hefyd i blannu toriadau. Mae'n affeithiwr diddorol iawn sydd, fel y dywedasom ar y dechrau, yn eich helpu i fynd ar y blaen i'r tymor, i gael eginblanhigion newydd bron am ddim (yn dibynnu ar y rhywogaeth, wrth gwrs 🙂, oherwydd yn dibynnu ar ba hadau sy'n dod allan am a »Uchafbwynt da» fel y dywedwn wrth amseroedd yn Sbaen, sy'n golygu bod ganddynt gost uchel).

Y fantais sydd gan egininyddion i'w defnyddio gartref yw eu bod yn ysgafn, gyda maint digonol fel y gellir eu rhoi yn unrhyw le, gan nad ydyn nhw'n meddiannu llawer. Yn ogystal, mae'n hawdd eu glanhau gyda lliain, dŵr ac ychydig ddiferion o beiriant golchi llestri.

Ble i brynu eginwyr hadau?

Amazon

Yn y ganolfan siopa macro ar-lein hon maen nhw'n gwerthu popeth, ac mae eu catalog o eginwyr yn eithaf helaeth. Ni fydd yn anodd dewis un, oherwydd gallwch ddarllen barn prynwyr eraill am y gwahanol fodelau allan yna.

Rydych chi'n prynu, ac mewn ychydig ddyddiau rydych chi'n ei dderbyn gartref gyda chysur llwyr.

Ikea

Pan fyddwn yn siarad am Ikea, nid ydym fel arfer yn meddwl bod ganddo eginblanhigion a gwelyau hadau hefyd, ond oes, mae ganddo hefyd. Mae eu modelau yn eithaf chwilfrydig, gan eu bod nid yn unig yn ymarferol ond hefyd yn addurniadol iawn.. Wrth gwrs, mae yna brisiau ar gyfer pob chwaeth.

Maent yn cynnig gwasanaeth siopa ar-lein a danfon adref.

Meithrinfeydd

Yn y rhai corfforol ac, yn anad dim, yn y rhai sydd â siop ar-lein, maent fel arfer yn gwerthu sawl model o egino am brisiau yn amrywio o'r rhataf i'r drutaf. Yn dal i fod, mae'n ddiddorol iawn stopio a bwrw golwg.

Sut i wneud eginydd hadau rhad a chartref?

Pan nad oes gennych gyllideb, neu pan fyddwch chi eisiau egino'r cartref, does dim byd i boeni amdano. Mae yna sawl peth sy'n eich gwasanaethu chi felly:

 • Clirio llestri plastig plastig gyda chaead: gallwch eu llenwi â swbstrad neu hau’r hadau fel y gwnaethon nhw ein dysgu ni yn yr ysgol: rhwng bythynnod neu napcynau llaith.
  Yn addas ar gyfer rhywogaethau gardd a blodau.
 • Cynwysyddion gwydr: yr un peth â'r rhai plastig, ond os nad oes gennych y caead gallwch roi plastig tryloyw ar ei ben a'i ddal gyda band elastig.
 • Poteli plastig: cânt eu torri yn eu hanner ac yna, unwaith y bydd yr haneri isaf wedi'u llenwi, caeadau â phlastig.

Sut i'w cynhesu?

Y ffordd hawsaf yw prynu affeithiwr penodol ar ei gyfer, fel yn mat thermol sy'n mynd gyda thrydan, ond y gwir yw hynny Os ydych chi'n mynd i hau hadau planhigion gardd er enghraifft, neu blanhigion brodorol, bydd yn ddigon i roi'r egino ger ffynhonnell gwres, fel y llwybrydd rhyngrwyd.

Ac os ydych chi'n hau yn y gwanwyn neu, heb sôn am, yn yr haf, bydd ei roi y tu allan yn fwy na digon.

Gobeithio eich bod wedi dod o hyd i'r eginydd yr oeddech yn chwilio amdano 🙂.