Sut i ddewis gwaith trin pwll?

I'r rhai lwcus sydd â phwll gartref neu sy'n adeiladu un, mae hyn yn golygu bod yn rhaid iddynt wirio bod popeth yn iawn ac yn barod ar gyfer yr amser poethaf o'r flwyddyn. Mae cael pwll nid yn unig yn hwyl ac yn ymlacio, mae hefyd yn cynnwys costau a chynnal a chadw. Un o'r darnau allweddol yw'r gweithfeydd trin pwll.

Beth yw purwr pwll? Wel, mae'n ddyfais sy'n hanfodol yn y system hidlo. Diolch iddo, mae'r dŵr yn cael ei gadw'n lân gan hidlydd sy'n cadw amhureddau. Fel y gallwch weld, mae'n hanfodol cael gwaith trin os ydym am ymdrochi mewn dŵr glân a thrwy hynny osgoi problemau pyllau yn y dyfodol. Dyna pam rydyn ni'n mynd i siarad ychydig am y dyfeisiau hyn a sut i'w caffael.

? 1 uchaf - Y purwr pwll gorau?

Rydym yn tynnu sylw at y gwaith trin pwll TIP ar gyfer ei Gwerth gwych am y pris a adolygiadau prynwyr da. Mae gan y model hwn falf pedair ffordd gyda gwahanol bosibiliadau. Y maint pwll a argymhellir ar gyfer y gwaith trin hwn yw 30 metr sgwâr. O ran y llif uchaf, mae hyn yn chwe mil litr yr awr. Rhaid i'r llenwad tywod fod o leiaf 13 cilo.

Pros

Y gwaith trin TIP mae'n dawel, yn arbed lle ac yn weddol hawdd i'w gynnal a'i lanhau. Yn ogystal, mae'r mesurydd pwysau yn nodi nid yn unig y pwysau cyfredol, ond hefyd faint o halogiad yr hidlydd. Mae'r model hwn hefyd yn cynnwys cyn-hidlydd adeiledig, a ddylai ymestyn oes y pwmp.

Contras

Yn ôl rhai sylwadau gan brynwyr, mae cynulliad y glanhawr pwll hwn yn gymhleth ac mae'r cyfarwyddiadau'n anodd eu darllen.

Gweithfeydd trin pwll gorau

Ar wahân i'n 1 uchaf, mae llawer mwy o weithfeydd trin pyllau ar gael ar y farchnad. Nesaf byddwn yn siarad am y chwe ffatri trin pyllau nofio gorau.

Ffordd orau 58383

Rydyn ni'n dechrau'r rhestr gyda'r sgwrwyr cetris brand Bestway hwn. Mae'n fodel darbodus a hawdd i'w storio oherwydd ei faint bach. Mae ganddo allu hidlo o 2.006 litr yr awr a gellir defnyddio'r cetris am oddeutu pythefnos gan ei fod yn fath II. Dylid glanhau'r cetris tua bob tri diwrnod gyda dŵr dan bwysau.

Pwmp Hidlo Tywod Offer Trin Dŵr Monzana

Yn ail yw'r gwaith trin tywod Monzana. Mae ei gyfaint yn isel ac mae ei ddefnydd o ynni yn isel, felly gellir ei weithredu am amser hirach. Mae'r perfformiad hidlo yn cyfateb i 10.200 litr yr awr a'r capasiti uchaf yw 450 wat. Mae ganddo linyn pŵer dau fetr.

Ffordd orau 58497

Rydym yn parhau â model brand Bestway arall, y tro hwn yn ffatri trin tywod. Mae'n fodel darbodus oherwydd yr ychydig amser y mae'n ei gymryd i hidlo'r un cyfaint o ddŵr. Mae ei bŵer hidlo yn fwy, mae'n gallu pwmpio 5.678 litr yr awr. Hefyd, mae'n cynnwys dosbarthwr ChemConnect a mesuryddion pwysau hawdd eu darllen. Mae'r tanc yn gallu gwrthsefyll cyrydiad ac yn wydn.

Intex 26644

Mae gan ffatri trin pwll brand Intex system unigryw gan y gwneuthurwr hwn yn gwella glanhau dŵr yn annibynnol a heb brosesau na chostau ychwanegol. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer pyllau hyd at 29.100 litr a chyda llif uchaf o 4.500 litr yr awr. Y tywod a ddefnyddir ar gyfer y model hwn yw silica neu wydr. Mae'r argae yn 25,4 centimetr mewn diamedr ac mae ganddo gapasiti ar gyfer 12 cilo o dywod neu 8,5 cilo yn achos tywod gwydr.

Gwaith Trin Glas a Du Deuba

Gwaith trin pwll arall i dynnu sylw ato yw'r model Deuba hwn. Mae'n gallu hidlo hyd at 10.200 litr yr awr a'i gapasiti wrth gefn tywod yw 20 cilo. Mae gan yr hidlydd falf pedair ffordd gyda phedair swyddogaeth: Rinsiwch, golchwch hidlydd, gaeaf a hidlo. Mae gan y purwr hwn bwer o 450 wat ac mae cyfaint y tanc yn cyfateb i 25 litr.

Intex 26676

Mae'r gwaith trin Intex hwn yn cyfuno hidlo tywod â chlorineiddiad halwynog, gan ei wneud yn gynnyrch addas ar gyfer pyllau uwchben y ddaear gyda chynhwysedd o hyd at 32.200 litr. Mae gan falf y gwaith trin hwn chwe ffordd a chynhwysedd y tanc yw 35 cilo o dywod silica a 25 cilo yn achos tywod gwydr. Yn fwy na hynny, Mae ganddo system cynhyrchu clorin naturiol. Mae'n gallu cynhyrchu 7 gram o glorin yr awr.

Canllaw prynu ar gyfer gwaith trin pwll nofio

Cyn prynu purwr pwll, mae yna sawl ffactor i'w hystyried. Beth yw ei gapasiti mwyaf? A'i rym? Faint o bellter y gall deithio? Dylai'r holl gwestiynau hyn a mwy gael ateb hunanfodlon wrth brynu gwaith trin.

Gallu

Yn gyntaf, mae'n bwysig gwybod cynhwysedd ein pwll o ran cyfaint y dŵr. Os rhannwn y rhif hwn â'r oriau hidlo a argymhellir, byddwn yn sicrhau gallu hidlo angenrheidiol y purwr o ganlyniad. Yn gyffredinol, mae'n well gwneud hynny hidlo'r dŵr am oddeutu wyth awr y dydd a chyda haul.

Power

Agwedd arall i'w hystyried yw pŵer purwr y pwll. Mae hyn yn cael ei fesur mewn metrau ciwbig yr awr neu'r hyn sy'n cyfateb mewn litr (mae un metr ciwbig yn cyfateb i fil litr). Po fwyaf yw gallu'r pwll, y mwyaf o bŵer y mae'n rhaid i'r pwmp ei gael. Mewn geiriau eraill: Po fwyaf y pwll, yr hiraf y mae'n rhaid i'r gwaith trin fod ar waith i allu perfformio hidliad dŵr cyflawn.

Pellter

O ran y pellter y mae'n rhaid i ni osod y gwaith trin ynddo, rhaid iddo fod mor agos â phosib i'r pwll a hefyd ar lefel y dŵr. Yn y modd hwn bydd gennych lwybr byrrach felly bydd eich glanhau o'r dŵr yn llawer gwell.

Ansawdd a phris

Mae yna wahanol ystodau o hidlwyr ar y farchnad: ystod isel, canolig ac uchel. Fel arfer, mae'r pris fel arfer yn dibynnu ar ansawdd y gwaith trin pwll, hynny yw, ystod yr hidlydd. Er bod y rhad, neu'r pen isel, yn gweithio'n dda, efallai bod ganddyn nhw oes fyrrach ac efallai eu bod nhw'n llai pwerus. Beth bynnag, os na fyddwn yn eu prynu yn ail-law, maent fel arfer yn dod â gwarant wedi'i chynnwys os byddant yn methu oherwydd gwall gweithgynhyrchu.

Faint mae hidlydd pwll yn ei gostio?

Mae gweithfeydd trin pyllau nofio yn ddarn sylfaenol ar gyfer cynnal a chadw'r un peth

Rhaid ystyried y pris bob amser ac fel arfer mae'n bendant iawn wrth wneud penderfyniad. Yn achos gweithfeydd trin pyllau, mae'r hidlwyr wedi'u rhannu'n wahanol ystodau ac yn eu tro maent yn gysylltiedig â'r pris. Y gorau yw'r amrediad, yr uchaf yw'r pris. Pan fydd yr hidlwyr yn rhai uchel, maent fel arfer yn ddiwydiannol neu wedi'u gwneud o blastig o ansawdd uchel. Er bod pris y rhain yn uwch, felly hefyd eu buddion.

Mae hidlwyr amrediad canol fel arfer yn cael eu castio'n farw ac wedi'u gwneud o polyester neu blastig. Maent fel arfer yn werth da am arian. Ac yn olaf, yr hidlwyr pen isel. Gwneir y rhain fel rheol o getris ac maent yn gyffredin mewn pyllau chwyddadwy a symudadwy.

Sut i wagio'r pwll gyda'r purwr?

Yn nodweddiadol, daw sgwrwyr tywod â falf dethol sy'n nodi'r opsiwn i ddraenio. Cyn newid y sefyllfa falf hon, rhaid i'r injan fod i ffwrdd bob amser. Wrth ddefnyddio'r system ddraenio hon, mae'r dŵr yn mynd yn uniongyrchol i'r draen gan osgoi'r hidlydd.

Sut mae prysgwr cetris yn gweithio?

Mae yna wahanol ystodau o hidlwyr triniaeth pwll

Mae gan y math hwn o sgwrwyr ei enw i'r hidlydd cetris y maen nhw wedi'i ymgorffori. Mae wedi'i wneud o feinwe neu seliwlos ac mae'n dal amhureddau yn y dŵr. Mae gweithrediad y gweithfeydd trin cetris yn syml iawn: Mae'r dŵr yn eu cyrraedd, yn cael ei hidlo gan y cetris ac yn dychwelyd yn lân i'r pwll.

Fel ar gyfer cynnal a chadw, mae'n hawdd, gan mai dim ond ar ôl amser penodol y mae'n rhaid i chi lanhau'r hidlydd a'i newid, yn dibynnu ar ei gyflwr a'r arwyddion a roddir gan y gwneuthurwr. Serch hynny, mae'r gallu hidlo gryn dipyn yn llai nag mewn gweithfeydd trin tywod. Oherwydd hyn, maent yn tueddu i gael eu defnyddio yn hytrach mewn pyllau bach, fel arfer yn symudadwy neu'n chwyddadwy.

Donde comprar

Heddiw mae gennym lawer o wahanol ffyrdd i brynu cynhyrchion. Gallwn ddewis rhwng llwyfannau rhyngrwyd, siopau adrannol corfforol neu hyd yn oed gynhyrchion ail-law. Byddwn yn trafod rhai o'r opsiynau sydd ar gael isod.

Amazon

Dechreuwn trwy siarad am Amazon. Mae'r platfform ar-lein enfawr hwn yn cynnig pob math o gynhyrchion, gan gynnwys purwyr pyllau nofio a mwy o ategolion. Archebwch trwy Amazon mae'n gyffyrddus iawn ac mae danfoniadau fel arfer yn gyflym, yn enwedig os ydym yn aelodau o Amazon Prime.

Bricomart

Yn y Bricomart gallwn ddod o hyd i weithfeydd trin pyllau nofio o bob ystod. Maent hefyd yn cynnig cynhyrchion glanhau eraill fel robotiaid neu lanhawyr hydrolig. Yn ogystal, gall gweithwyr proffesiynol sydd â phrofiad mewn pyllau nofio ein cynghori yno.

groesffordd

Ymhlith y nifer o ffyrdd o gaffael gweithfeydd trin pyllau nofio, mae yna hefyd y Carrefour. Mae gan yr archfarchnad enfawr hon sawl ffatri trin pyllau o wahanol ystodau ar werth. Mae hefyd yn cynnig cynhyrchion eraill sy'n gysylltiedig â phyllau nofio fel hidlwyr, robotiaid, clorin, ac ati. Mae'n opsiwn da i edrych a phrynu'r wythnos.

Leroy Merlin

Ar wahân i gynnig amrywiaeth fawr o weithfeydd trin pyllau inni, y Leroy Merlin Mae ganddo lawer o gynhyrchion ac ategolion sy'n addas ar gyfer y pwll a'r ardd. Mantais arall y mae'r warws fawr hon yn ei gynnig yw ei wasanaeth i gwsmeriaid, lle gall gweithwyr proffesiynol yn y sector ein cynghori.

Ail law

Os ydym am arbed cymaint â phosibl wrth brynu gwaith trin pwll nofio, mae gennym hefyd yr opsiwn o'i brynu'n ail-law. Fodd bynnag, rhaid inni gofio hynny yn yr achosion hyn ni chynhwysir gwarant, felly mae angen i ni sicrhau ei fod yn gweithio'n iawn cyn gwneud y taliad.

Fel y gwelwn, mae gweithfeydd trin pyllau yn hanfodol. Ond mae'n rhaid i ni ystyried gwahanol ffactorau megis gallu'r pwll a phwer y gwaith trin. Mae'n bwysig dewis gwaith trin sy'n addas i'n pwll a'n heconomi.