Sut i ddewis gwestai ar gyfer pryfed?

Mae yna lawer o bryfed a all fod yn gynghreiriaid gorau i ni yn yr ardd, a hefyd yn yr ardd: gloÿnnod byw, gwenyn, morgrug, gwenyn meirch, buchod coch cwta ... Mae pob un ohonyn nhw'n beillwyr, hynny yw, maen nhw'n gyfrifol am gludo paill o un blodyn i un arall. Am y rheswm hwn, pa ffordd well o wneud bywyd yn hawdd iddyn nhw?

Un ffordd i wneud iddyn nhw deimlo'n gyffyrddus â ni yw rhoi rhai gwestai i bryfed sydd wedi'u gwasgaru o amgylch yr ardal. Gan fod y mwyafrif ohonyn nhw wedi'u gwneud o bren brown, maen nhw'n mynd yn wych gan nad ydyn nhw'n sefyll allan yn arbennig ond maen nhw wrth eu boddau, a dyna sy'n cyfrif. Hoffech chi wybod pa fathau o fodelau sydd yna?

Dewis o'r modelau gorau

Nid ydym yn mynd i'ch twyllo: er bod y modelau'n debyg, mae gan bob un ohonynt rywbeth yr ydym yn ei garu. Nid yw wedi bod yn hawdd i'n dewis ni, ond gobeithiwn eich bod yn eu hoffi cymaint neu fwy nag yr ydym yn ei wneud:

dwbl 22648e Gwesty Pryfed

Ydych chi'n chwilio am rywbeth sy'n fforddiadwy iawn ac o ansawdd? Yna rydym yn argymell y gwesty hwn ar gyfer pryfed, wedi'i wneud o bren ffawydd, sy'n gwrthsefyll iawn. Gall gwenyn, gwenyn meirch a buchod coch cwta aros yno. Yn ogystal, mae ganddo do braf a fydd yn fodd i'w hamddiffyn rhag y glaw.

Dimensiynau'r cynnyrch hwn yw: 15 x 8,5 x 25,5 centimetr, ac mae'n pwyso 859,99 gram.

Ymlacio Hôtel à Casa ar gyfer Pryfed

Mae hwn yn westy braf ar gyfer pryfed fel gwenyn, gloÿnnod byw a chwilod sydd wedi'u gwneud o bren wedi'i losgi. Mae'r to yn syth, gydag ychydig yn gorgyffwrdd i atal glaw rhag cyrraedd y llochesi, a thrwy hynny sicrhau y gallant barhau â'u harferion beunyddiol heb gymhlethdodau.

Y maint yw 13,5 x 33 x 29 centimetr, ac mae'n pwyso 1,5 cilo.

Gwesty Pryfed Navaris

Mae hwn yn westy 5 seren gwych ar gyfer ffawna pryfysol sydd am gael lloches yn eich gardd, fel buchod coch cwta, morgrug neu wenyn er enghraifft. Mae wedi ei wneud o bren, bambŵ ac mae ganddo hefyd gonau pinwydd, pob un ohonynt yn gynhyrchion naturiol fel bod yr anifeiliaid yn teimlo'n gyffyrddus iawn. Yn ogystal, mae ganddo do sy'n eu hamddiffyn rhag y glaw, ac mae gan bob rhan gril i gadw ysglyfaethwyr draw.

Ei ddimensiynau yw 24,5 x 28 x 7,5 centimetr, ac mae'n pwyso 1,48 cilo.

Anifeiliaid Gwyllt | Gwesty Bee

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael dim ond gwenyn, byddant yn sicr o garu’r gwesty tŷ bach hwn. Mae wedi'i wneud o bren heb ei drin, yn wydn iawn ac yn gallu gwrthsefyll amodau amgylcheddol. Nid oes ganddo elfennau addurniadol, gan mai'r bwriad yw amddiffyn y pryfed hyn sy'n hanfodol ar gyfer peillio.

Mae dimensiynau'r gwesty hwn ar gyfer gwenyn fel a ganlyn: 21,5 x 25,5 x 19 centimetr, ac mae'n pwyso 1,58 cilo.

gwyllt Herz | Insektenhotel

Mae'n fodel hardd o westy pryfed moethus sy'n gwrthsefyll yr elfennau ac a fydd yn para i chi am flynyddoedd. Mae wedi'i wneud o bren solet, ac mae'n cael ei sgriwio â sgriwiau pres. Mae ei do talcen nid yn unig yn cain, ond hefyd yn swyddogaethol trwy amddiffyn pob un o'r llochesi rhag y glaw.

Dimensiynau'r gwesty hwn yw 28 x 10 x 42 centimetr, ac mae ganddo bwysau o 1,77 cilo.

Ein hargymhelliad

Pa un fyddem ni'n ei ddewis pe bai'n rhaid i ni brynu gwesty ar gyfer pryfed? Wel, mae hwn yn benderfyniad y gellir ei wneud mewn cyfnod byr, oherwydd fel y gwelsom mae yna lawer o fodelau sy'n rhad iawn ac o ansawdd rhagorol. Er hynny, os ydych chi am i ni ddweud wrthych chi pa un yw ein 1 uchaf, byddwn yn ddi-os yn dweud wrthych mai dyma ydyw:

Pros

  • Mae wedi ei wneud o bren gwydn a chadarn.
  • Mae'r llochesi wedi'u gwarchod â gwifren.
  • Mae'n ddelfrydol ar gyfer buchod coch cwta, gwenyn meirch, gloÿnnod byw, gwenyn.
  • Gellir ei hongian neu ei gadw ar y llawr neu ar ryw arwyneb.
  • Mae'n 20 x 7 x 20 centimetr o ran maint, ac yn pwyso dim ond 680 gram.
  • Mae'r gwerth am arian yn ddiddorol iawn.

Contras

Ni ddaethom o hyd i unrhyw beth, er, wrth gwrs, os ystyriwch ei bris a'i gymharu â phrisiau modelau eraill, gallwch feddwl ei fod yn uchel.

Beth yw gwesty ar gyfer pryfed a beth yw ei ddefnydd?

Bydd y gwesty pryfed yn denu bywyd gwyllt buddiol

Mae pryfed yn anifeiliaid pwysig iawn, iawn fel y gall llawer o'r rhywogaethau planhigion rydyn ni'n eu hadnabod barhau i fodoli. Ond heddiw, oherwydd y defnydd enfawr o blaladdwyr a gwrteithwyr, maen nhw mewn perygl difrifol. Am y rheswm hwn, argymhellir yn gryf, os oes gennych ardd a / neu berllan, eich bod yn cael gwesty ar gyfer pryfed.

hwn nid yw'n ddim mwy na strwythur wedi'i wneud o bren, a all fod â gwahanol feintiau a siapiau, yn ogystal â sawl lloches neu banel bydd hynny i gyd yn denu pryfyn gwahanol. Mae yna lawer sydd â tho talcen, er bod yna rai eraill y mae eu to yn wastad. Hefyd, gall rhai gael eu hongian neu eu cael ar wyneb.

Mae ganddo sawl mantais, ac rydym yn tynnu sylw atynt:

  • Maent yn denu pryfed sy'n fuddiol: gwenyn, gloÿnnod byw, gwenyn, gloÿnnod byw, ac ati.
  • Gall y pryfed hyn fod yn gynghreiriaid ichi, oherwydd yn ogystal â pheillio’r blodau, gallant reoli plâu (er enghraifft, bydd y buwch goch gota yn cadw llyslau yn y bae).
  • Fe'u gwneir o gynhyrchion naturiol, pren yn benodol, felly maent yn mynd yn dda yn unrhyw le.
  • Mae ganddo bwysau isel ac fel arfer mae'n fach, fel y gellir ei gymryd yn unrhyw le.

Felly beth am gael un?

Ble i osod gwesty pryfed?

Rhaid gosod y gwesty pryfed mewn ardal sydd wedi'i gwarchod rhag y gwynt

Ar ôl i chi gael eich gwesty ar gyfer pryfed, bydd yn bryd dewis ble rydych chi'n mynd i'w roi. Felly er mwyn iddo fod yn lle delfrydol dylech wybod hynny mae'n bwysig ei fod yn cael ei amddiffyn rhag gwyntoedd cryfion, ac os yn bosibl ei fod ar wyneb. Ac y gallai, os byddwch yn ei adael yn y ddaear, ddifetha; ond os byddwch chi'n ei roi ar ben rhywbeth fel er enghraifft bonyn coeden neu debyg, bydd yn aros yn gyfan am fwy o amser.

hefyd fe'ch cynghorir i beidio â bod yn agored i'r haul, o leiaf nid trwy gydol y dydd, fel arall efallai na fydd rhai pryfed yn cael eu denu.

Canllaw prynu gwestai pryfed

Os oes gennych amheuon o hyd pa un i'w ddewis, yna byddwn yn datrys yr amheuon a allai godi:

Beth yw'r pryfed rydych chi am eu denu?

Dyma'r peth cyntaf y mae'n rhaid i chi benderfynu arno. Mae yna westai sydd ar gyfer un math o bryfed yn unig, ond mae yna rai eraill sy'n denu 3-4 neu fwy o fathau. Mae gan yr olaf fwy o adrannau, un ar gyfer pob math o bryfed, fel y gallant fod yn iach.

Bach neu fawr?

Bydd yn dibynnu llawer ar ble rydych chi am ei roi a'r lle sydd gennych chi ar gael. Er enghraifft, mae'r modelau rydyn ni wedi'u gweld yma yn berffaith i'w gosod mewn gerddi bach, gan nad ydyn nhw'n meddiannu llawer ac yn gallu mynd heb i neb sylwi, a dyna'n union beth mae pryfed ei eisiau. Ond mae yna rai mwy o faint sy'n cael eu hargymell yn fwy ar gyfer gerddi neu berllannau eang.

Pris?

Weithiau mae pris isel yn gyfystyr ag ansawdd gwael, ond nid yw hyn o reidrwydd yn wir gyda gwestai pryfed. Am 10-15 ewro gallwch gael un y bydd ei ddisgwyliad oes defnyddiol yn uchel. Felly ni ddylai pris fod yn broblem.

Ble i brynu gwesty ar gyfer pryfed?

Os ydych chi eisiau prynu un, gallwch chi ei wneud o'r fan hon:

Amazon

Amazon mae ganddo gatalog helaeth ac amrywiol o westai ar gyfer pryfed, am brisiau yn amrywio o 9 i 200 ewro. Mae cymaint y gallwch chi brynu'r un yr ydych chi'n ei hoffi fwyaf gan wybod eich bod chi'n iawn y tro cyntaf, gan fod gennych chi'r opsiwn o benderfynu ar un neu'r llall yn dibynnu ar ei brisiad. Yna, mae'n rhaid i chi feddwl am ble rydych chi'n mynd i'w roi wrth i chi aros i'w dderbyn gartref.

Leroy Merlin

Yn y Leroy Merlin nid ydyn nhw'n gwerthu llawer o fodelau. Y peth mwyaf doeth yw ewch i siop gorfforol a gofyn. Beth bynnag, os dewch chi o hyd i un, mae'n sicr y bydd o ansawdd, er y gallai'r pris eich synnu.

Lidl

Weithiau yn y Lidl maent hefyd yn gwerthu gwestai i'r anifeiliaid hyn. Y broblem yw hynny i wybod pryd y byddant yn eu gwerthu yn union mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol o'u rhestrau postio neu gylchgronauNid ydyn nhw'n gynhyrchion sydd ganddyn nhw bob amser yn eu siopau.

Ydych chi wedi dod o hyd i'r gwesty pryfed yr oeddech chi'n edrych amdano?