Harddwch y Blodyn Lotus

manylion blodau lotws

Mae'r Blodyn Lotus yn un o'r planhigion harddaf sydd yna. Gellid dweud mai tegeirianau'r corsydd ydyn nhw, ac felly'n cyfeirio at harddwch y blodau sydd gan y planhigion hyn rydyn ni'n gofalu gyda chymaint o ofal gartref.

Mae mor gain fel ei bod yn anodd dod o hyd i bwll nad yw'n tyfu ynddo. Mae ei betalau cain o liwiau meddal, fel pinc neu wyn, ynghyd â'i arogl melys yn gwneud y Blodyn Lotus yn un o'r blodau dyfrol mwyaf diwylliedig.

Nodweddion y Blodyn Lotus

Mae ein prif gymeriad yn blanhigyn llysieuol dyfrol sy'n cael ei adnabod gan yr enwau cyffredin eraill ar lotws cysegredig, lotws Indiaidd neu rosyn y nîl. Mae o'r rhywogaeth Nelumbo nucifera, sy'n perthyn i'r teulu botanegol Nelumbonaceae. Mae'n frodorol i dde Rwsia, y Dwyrain Agos, dwyrain Siberia, China, Japan, Pacistan, Bhutan, Nepal, India, Sri Lanka, Korea, Taiwan, Burma, Gwlad Thai, Fietnam, Indonesia, Malaysia, Ynysoedd y Philipinau, Gini Newydd, a Awstralia.

Fe'i nodweddir gan fod ganddo ddail arnofiol, o liw glawcomous, a gyda diamedr o hyd at 100cm. Mae'r rhain yn egino o risom sydd wedi'i gladdu. Mae'r blodau, heb os, ei brif atyniad, yn mesur rhwng 16 a 23cm mewn diamedr, gyda betalau ceugrwm sy'n mabwysiadu siâp hirsgwar, ac yn mesur 10 x 3,5cm. Maen nhw'n egino yn y gwanwyn a'r haf.

Ar ôl iddynt gael eu peillio, mae'r ffrwythau'n dechrau aeddfedu, sy'n cael eu ffurfio gan gynhwysydd eliptimaidd o 5 i 10 cm mewn diamedr.

Amrywiaethau Nelumbo nucifera

Nelumbo_nucifera_flor_rose

Mae'r mathau'n hafal i'r rhywogaeth fath neu hyd yn oed yn fwy rhyfeddol (Nelumbho. nucifera). Y rhai mwyaf diddorol yw'r canlynol:

 • Nelumbho. nucifera »Rhosyn Llawn»: Mae'r planhigyn anhygoel hwn yn cynhyrchu blodau pinc meddal, gyda diamedr o hyd at 30cm a, beth sydd hyd yn oed yn fwy rhyfeddol: maen nhw'n ddwbl. Mae hyn yn golygu bod gan bob blodyn ddwywaith y nifer o betalau.
 • Nelumbho. nucifera "Codiad Haul granfiora' Mae ei flodau cain yn lliw gwyn pur sy'n sicr o ddenu sylw pob llygad 😉.
 • Nelumbho. nucifera "Codiad Haul striat' yn cynhyrchu blodau gwyn mawr gydag ymyl rhuddgoch. Maen nhw'n 15cm o led diddorol.
 • Nelumbho. nucifera »pekinensis Rubra »: mae'r blodau a gynhyrchir gan yr amrywiaeth hon yn binc carmine.
 • Nelumbho. nucifera »comarovii' Mae'r blodau lotws hyn yn lliw pinc tlws iawn, ac maen nhw rhwng 15 a 20cm o led.
 • Nelumbho. nucifera "Mrs. Perry D. Slocwm' Mae ganddyn nhw liw pinc dwys a allai basio am binc cochlyd a fydd yn bywiogi'r ystafell y mae wedi'i lleoli ynddi, gan ei bod hefyd yn cynhyrchu blodau dwbl.

Pa ofal sydd ei angen arnoch chi?

blodyn lotws yn y pwll

Mae gallu cael Blodyn Lotus yn fendigedig. Ag ef gallwch addurno'r pwll neu, gallwch hyd yn oed ei gael mewn bwced wedi'i droi'n bot ar y patio neu'r teras. Fodd bynnag, er mwyn gwneud iddo edrych yn bert trwy gydol y flwyddyn bydd angen cyfres o ofal arno, sef:

Lleoliad

Rhaid ei leoli mewn ardal lle mae'n agored i olau haul yn uniongyrchol, yn ddelfrydol trwy gydol y dydd, ond gallwch addasu heb broblemau os mai dim ond 6h y dydd y byddwch chi'n ei roi.

Substratwm

Rhaid i'r swbstrad gael draeniad da, ond ar yr un pryd gadewch i'r gwreiddiau gymryd gwreiddiau ymhell y tu mewn i'r pot, felly fe'ch cynghorir i gymysgu pridd gardd, cyfrwng tyfu cyffredinol a thywod afon mewn rhannau cyfartal.

Tocio

Er mwyn osgoi gormod o afiechydon, gallwch fynd i gael gwared ar y dail sych a'r blodau gwywedig. Fel hyn, bydd hefyd yn edrych yn llawer mwy prydferth.

Amser plannu

blodyn lotws yn y pwll

P'un a ydych am ei gael mewn pwll neu mewn cynhwysydd â dŵr, gallwch ei symud i'w leoliad olaf yn y gwanwyn. Os nad ydych chi'n gwybod sut i wneud hynny, peidiwch â phoeni. Dilynwch hyn gam wrth gam:

 1. Y peth cyntaf sy'n rhaid i chi ei wneud yw llenwi'r cynhwysydd neu'r pwll â dŵr.
 2. Nawr, llenwch ef i ychydig yn fwy na hanner gyda swbstrad.
 3. Rhowch garreg dal, wastad y tu mewn iddi. Rhaid i'r garreg hon beidio â sefyll allan, gan y bydd y planhigyn yn mynd drosti a rhaid ei bod o dan y dŵr yn ddigonol fel y gall ei ddail aros yn arnofio yn y dŵr.
 4. Yna rhowch y Blodyn Lotus yn ei leoliad newydd.
 5. Er mwyn ei gadw rhag symud, rhowch rai creigiau mawr o amgylch y pot. Bydd hyn yn helpu'r gwreiddiau i wreiddio.

Lluosi

blodyn lotws gwyn

I gael copïau newydd o Nelumbho. nucifera rhaid i chi gaffael hadau yn y gwanwyn neu rannu'r rhisom yn yr hydref. Dewch i ni weld sut i symud ymlaen ym mhob achos:

Hadau

Cyn gynted ag y bydd gennych nhw gartref, rhaid i chi eu creithio, hynny yw, pasiwch nhw gyda phapur tywod nes eu bod nhw'n newid lliw, ac yna eu trochi mewn gwydraid o ddŵr.

Drannoeth fe welwch sut maen nhw wedi dechrau chwyddo, ac yn yr un wythnos bydd y gwreiddiau'n dod allan, ac yn fuan iawn ar ôl i'r dail cyntaf egino. Bydd eginblanhigion sydd newydd egino yn tyfu'n gyflym iawnGan fod yr had yn darparu'r holl faetholion y bydd eu hangen arnynt yn ystod y 30 diwrnod nesaf.

Er hynny, mae'n bwysig eich bod yn eu plannu mewn pot cyn gynted â phosibl. Defnyddiwch fel pot o'r fath sy'n fawr, 20-25cm mewn diamedr a 60cm o ddyfnder o leiaf wedi'i lenwi â chyfrwng tyfu cyffredinol. Nesaf, rhowch yr had yn y canol a'i orchuddio ag ychydig o swbstrad.

Yna, rhowch y pot mewn cynhwysydd rydych chi wedi ychwanegu ychydig o ddŵr ato (dim ond fel bod y swbstrad wedi'i socian yn barhaol), a'i adael yno nes i'r dail egino, y bydd yn ei wneud ar ôl tua mis.

Ar ôl yr amser hwnnw, bydd yn bryd ail-leoli'r Blodyn Lotus, gan ei osod yn y pwll gan ei adael 15 centimetr o dan wyneb y dŵr.

Rhisomau

Bydd rhannu rhisomau yn caniatáu ichi gael sbesimenau newydd heb wario unrhyw arian, na bron ymdrech. I wneud hyn, bydd angen i chi:

 • Hw bach (gallwch ddefnyddio un llaw).
 • Cyllell llifio a ddiheintiwyd yn flaenorol ag alcohol fferyllfa.

Gawsoch chi hi? Nawr ewch ymlaen i rannu'r rhisom:

 1. Y peth cyntaf sy'n rhaid i chi ei wneud yw echdynnu'r rhisom o'r pot.
 2. Nesaf, tynnwch y baw sydd wedi glynu wrtho.
 3. Yna, gyda chyllell, torrwch y rhisom yn ddarnau, gan sicrhau bod pob un o leiaf 5 centimetr o hyd.
 4. Yna, rhowch past iachâd ar y ddwy ochr i atal ffyngau a micro-organebau eraill rhag effeithio arnyn nhw.
 5. Yn olaf, plannwch nhw mewn potiau unigol gyda chyfrwng tyfu cyffredinol wedi'i gymysgu â 30% perlite, a'u rhoi mewn cynhwysydd â dŵr nes eu bod wedi cynhyrchu dail. Pan wnânt hynny, gallwch eu symud i'w lleoliad olaf.

cyngor: er mwyn cynyddu'r siawns o lwyddo, gallwch ychwanegu rhai hormonau gwreiddio arbennig iawn i'r dŵr: y rhai a geir o ffacbys. Ymlaen yr erthygl hon Rydym yn esbonio sut y'u ceir.

Plaau a chlefydau

blodyn lotws yn y pwll

Mae ein prif gymeriad yn blanhigyn dyfrol lluosflwydd sy'n gallu gwrthsefyll plâu a chlefydau yn fawr iawn. Mewn gwirionedd, bydd yr unig ficro-organeb y gallai fod ganddo yn dod i'r amlwg pan fydd yn dal i fod yn hedyn, a dyna'r ffwng.

Os nad yw'r had yn gryf yn enetig, neu os nad yw wedi'i gadw yn y lle iawn, gall ffyngau ymosod arno, gan achosi iddo golli ei hyfywedd. Felly, er mwyn ei osgoi mae bob amser yn well rhoi bath gyda phryfleiddiad iddo cyn ei hau. Fel hyn rydych chi'n sicrhau na all y tenant ffwng hwn wneud unrhyw beth i chi.

Problemau eraill

Mae yna rai - ychydig iawn o broblemau y gall y Blodyn Lotus eu cael, ac maen nhw:

 • Nid yw'r hadau'n egino: os ar ôl diwrnod y gwelwch nad ydynt yn chwyddo, mae'n fwyaf tebygol nad ydynt wedi datblygu'n dda ac, felly, nad ydynt yn hyfyw.
  Yn yr achos hwn, gallwch eu hychwanegu at y pentwr compost, neu'n uniongyrchol i bridd yr ardd. Wrth iddynt bydru, byddant yn cyfrannu maetholion i'r pridd.
 • Mae dail yn troi'n felyn a / neu'n frown yn gyflym: Gall fod yn broses datblygu naturiol y planhigyn, ond os bydd hyn yn dechrau digwydd yn ystod y gaeaf, bydd yn golygu ei fod yn oeri.
  Er mwyn ei atal rhag mynd dros ben llestri, rhaid i chi ei amddiffyn trwy orchuddio'r pwll gyda blanced thermol, neu os yw'r gaeaf yn galed iawn, tynnwch y pot ohono, torri'r dail, glanhau'r rhisom a'i gadw mewn pot gyda mawn o'r blaen moistened â dŵr. Rhowch ef ger ffynhonnell wres fel nad ydych chi'n sylwi ar y tymereddau isel yn ormodol.
  Ychwanegwch hanner llwy fwrdd o Nitrofoska ato fel y gall wrthsefyll y tywydd yn well.
 • Mae dail yn cael eu rhwygo / brathu: os oes gennych bysgod yn y pwll, maen nhw bron yn sicr wedi bod eisiau blasu blas ei ddail 🙂.
  Os bydd hyn yn digwydd i chi, bydd yn rhaid i chi ddarganfod pa blanhigion y rhywogaeth anifeiliaid rydych chi wedi'u bwyta, a cheisio amddiffyn eich Blodyn Lotus trwy ei lapio â brethyn metelaidd, er enghraifft.

Rusticity

Gallwch ei dyfu y tu allan os nad yw'r tymheredd yn gostwng o dan -2ºC yn ystod y gaeaf.. Os ydych chi'n byw mewn ardal lle mae'n oerach, gallwch amddiffyn y pwll trwy ei orchuddio â blanced arddio thermol neu blastig tŷ gwydr tryloyw.

Ar gyfer beth ydych chi'n ei ddefnyddio?

Mae'r Blodyn Lotus yn blanhigyn sydd â sawl defnydd. Yn y Gorllewin dim ond defnydd addurnol yr ydym yn ei wybod, a phlanhigyn addurnol ydyw. Ac mae hi mor brydferth yn yr ardd ... Ond yn eu man tarddiad mae'r rhisom a'r hadau yn cael eu bwyta wedi'u rhostio neu eu coginio, fe'i defnyddir hyd yn oed mewn meddygaeth boblogaidd.

Yn India a China, yn union fel yr oedd yn yr Hen Aifft, fe'i hystyrir yn flodyn cysegredig.

Priodweddau Blodyn Lotus

blodyn lotws yn y pwll

Y planhigyn rhyfeddol hwn Mae'n astringent, diwretig, emollient, gwrthffyngol, gwrthficrobaidd, gwrth-amretig, gwrthfacterol, gwrthfeirysol, a gwrth-helmetig. Gellir ei ddefnyddio hefyd i atal canser neu i'ch helpu i golli pwysau. Ond nid yn unig hynny, ond gall ddod yn gynghreiriad i'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd cael plant.

Er bod mwy o bethau y dylech chi eu gwybod o hyd. Mewn gwirionedd, diolch i'r planhigyn hwn gallwch chi ddangos eich gwallt a'ch croen fel erioed o'r blaen. Ar y naill law, bydd yn cynyddu cyfaint a disgleirio naturiol y gwallt; ac ar y llaw arall, bydd yn cynyddu hydwythedd y croen wrth atal smotiau tywyll a chrychau.

Ac os oes gennych chi dueddiad i gael straen a / neu bryder, bydd yr olew sy'n cael ei dynnu o'i flodau yn ddefnyddiol iawn i'w gwrthweithio a gallu byw bywyd tawelach.

Sut alla i fanteisio arno?

Os ydych chi am fwynhau buddion niferus y Blodyn Lotus, gallwch chi wneud sawl peth:

 • Tynnwch y rhisom a'i lanhau â dŵr ac yna ei fwyta'n amrwd.
 • Defnyddiwch ei flodau i baratoi cawliau blasus.
 • Mwydwch yr hadau a'u bwyta fel petaent yn fyrbryd.
 • Diddymwch y gwreiddyn a gwnewch tisane i'w fwyta yn hwyrach ar ei ben ei hun neu ei gymysgu â pherlysiau eraill, fel te gwyrdd.
 • Sicrhewch botel o'i olew hanfodol i fod yn fwy hamddenol / a manteisio'n well ar y dydd i ddydd. Gallwch hefyd brynu arogldarth neu ganhwyllau.

Beth yw ystyr y Blodyn Lotus?

Mae'r blodau gwerthfawr hyn oherwydd eu harddwch ac yn deillio o'r dyfnderoedd wedi bod yn symbolaidd yn gwareiddiad yr hen Aifft ac yn Asia

Yr Aifft Hynafol

Roedd yr hen Eifftiaid yn ystyried y blodau hyn fel symbol yr atgyfodiad. Iddyn nhw, eu gweld nhw'n dod allan o "ddim byd" ac, o gael lliwiau mor hyfryd a siriol, oedd y prawf bod angen iddyn nhw wybod y bydden nhw hefyd, ar ôl marwolaeth, yn "ail-ymddangos."

asia

Yn Asia mae iddo'r un ystyr yn yr Aifft. Yno y gelwir y lotws padma yn Sansgrit, chwiMae'n un o'r planhigion y byddwn bob amser yn eu gweld yn cael eu tynnu mewn cynrychioliadau Bwdhaidd ac wedi'u cerflunio mewn ffigurau a themlau'r grefydd honno.. Ar ben hynny, mae ganddyn nhw weddi ddefodol yr ydym ni'n dod i'w hadnabod yma fesul tipyn yma yn yr Hen Gyfandir ac yn America: om Mani padme Hum (Om gem yn y lotus hum!).

Y lotws i Asiaid yw puro'r ysbryd, ac nid yn unig hynny, ond mae'n caniatáu i'r person gadw meddyliau negyddol sydd ganddo o bosib.. Rhywbeth sy'n dda ei wybod os nad ydym yn cael amser da.

Yn dibynnu ar liw'r blodyn, mae iddo wahanol ystyron. Er enghraifft: mae'r lliw pinc yn cynrychioli cymeriadau dwyfol, yr un gwyn ar gyfer purdeb, yr un coch am dosturi a'r un glas am ddoethineb.

Ble i brynu?

blodyn lotws yn y pwll

Planhigyn

Gallwch ei gael mewn meithrinfeydd a siopau garddio. Fe'u gwerthir naill ai mewn potiau neu mewn cwpanau plastig gyda chwpl o ddail, yn barod i'w rhoi yn y pwll neu eu trosglwyddo i fwced gyda phridd.

Bydd y pris yn amrywio yn dibynnu ar y cyltifar a'i faint, ond fel rheol gallwch ei brynu am 10 ewro.

Hadau

Yr hadau y gallaf ddweud hynny wrthych Dim ond mewn siopau ar-lein yr wyf wedi'u gweld. Mewn meithrinfeydd a siopau corfforol, nid wyf erioed wedi dod o hyd iddynt. Y pris yw 1 ewro am 10 uned.

Chwilfrydedd am y Blodyn Lotus

I roi'r cyffyrddiad olaf i'r arbennig hon, rydyn ni'n mynd i siarad am chwilfrydedd y blodyn hardd hwn. Blodyn sydd wedi cael ei ystyried yn sanctaidd am fwy na 5000 o flynyddoedd.

 • Mae ei ffrwythau wedi cael ei ddefnyddio yn Tsieina am fwy na 300 mlynedd: mae ganddo ddibenion iachaol.
 • Mae ei flodau yn agor yn gynnar yn y bore, ac yn cau yn y nos: Fel hyn am 3-4 diwrnod. Wrth i un blodyn bylu, mae un arall yn datblygu.
 • Mae'r tymor blodeuo yn hir iawn: yn para trwy'r gwanwyn a thrwy'r haf. Ar ben hynny, gall flodeuo - er yn fwy gwasgaredig - yn ystod y cwymp os yw mewn ardal lle mae'r hinsawdd yn fwyn (hynny yw, os nad oes rhew neu eu bod yn wan iawn, yn fyrhoedlog ac yn brin).
 • Mae arogl melys ei betalau yn denu nifer o bryfed peillio: gwenyn, adar bach, gwenyn meirch, gweision y neidr ... Os ydych chi am gael pwll yn llawn bywyd, mae cael planhigyn lotws yn un o'ch opsiynau gorau, gan ei bod hi'n bosibl iawn y bydd yr anifeiliaid hyn yn peillio blodau eich un arall yn ddiweddarach planhigion, a all ddod yn ddefnyddiol os oes gennych ardd lysiau 😉.
 • Gall eich cyfnod hyfywedd fod yn hir iawnYn fwy na hynny, darganfuwyd hadau sydd wedi egino ar ôl deng canrif. Nid ydych yn fy nghredu? Cliciwch yma.
 • Helpwch chi i ymlacioEr ein bod eisoes wedi nodi bod ei olew hanfodol yn ateb effeithiol ar gyfer straen, bydd ei arsylwi bob dydd yn eich helpu i ddatgysylltu. Dim ond ei wylio. Rhowch sylw i bob un o'i betalau, siâp a lliw ei flodau, y lleoliad lle rydych chi wedi'i osod, ... Fesul ychydig, ond cyn i chi ei wybod, byddwch chi wedi llwyddo i osod eich golygon arno. Trwy ei wneud am ychydig bach bob dydd, rwy'n gwarantu y byddwch chi'n gweld sut mae'ch beunyddiol yn gwella'n radical. Wel, does dim byd tebyg i fod yn yr ardd, ger blodyn hynafol, fel bod yr holl ddrygau yn diflannu.

Beth arall allwch chi ofyn i blanhigyn? Mae'n bert, yn hawdd gofalu amdano, nid oes angen llawer o le arno, ac mae'n berffaith ar gyfer tawelu'ch nerfau. Beth ydych chi'n aros i gael un?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

30 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Cesar Riveros O. meddai

  Helo
  Diolch yn fawr iawn am erthygl mor ddefnyddiol. Mae gen i gwestiwn. Rwy'n dod o Chile ble yn y
  Mae'r gaeaf yn oer iawn ac mae algâu wedi tyfu ar y planhigyn lotws, a yw hyn yn normal? Mae gen i ar falconi awyr agored mewn plannwr plastig. Dim ond dŵr a charreg sydd ganddo ar y gwaelod sy'n dal ei wreiddiau. Yn yr haf blodeuodd lawer mwy nawr ei bod hi'n aeaf gyda rhew, nid oes ganddo ddail mwyach, dim ond egin ger y gwreiddyn, mae'n ymddangos i mi ei fod yn cysgu
  Diolch am yr arweiniad y gallwch ei roi i mi
  Cesar Riveros O. Chile

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Cesar.
   Ydy mae'n normal. Mae'r algâu yn dod allan mewn unrhyw gynhwysydd â dŵr hyd yn oed pan fydd y tymheredd yn isel.
   Beth bynnag, yn y gaeaf gallwch chi gael gwared ar y rhisom a'i lanhau a'r pot.
   A cyfarch.

 2.   Francisco Javier meddai

  Helo, mae gen i flodyn lotws a heddiw mae fy nghwestiwn wedi agor i mi yw pan fydd y tymor yn mynd heibio a oes rhaid i mi dorri'r dail fel ei fod yn dod allan eto? Helpwch os gwelwch yn dda

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Francisco.
   Na, nid yw'n angenrheidiol. Bydd y tymor nesaf yn cynhyrchu blodau eto 🙂
   A cyfarch.

 3.   Emilyn meddai

  Cyfarchion Sut mae cael blodyn yn Venezuela mae'n gynnes lle dwi'n byw

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Emelyn.
   Gellir dod o hyd i'r Blodyn Lotus ar werth mewn unrhyw feithrinfa neu ganolfan arddio.
   Yn byw yn Venezuela gallwch ei gael yn hyfryd iawn trwy gydol y flwyddyn 🙂, naill ai mewn pwll neu mewn pot mawr (tua 40cm mewn diamedr).
   A cyfarch.

 4.   Francisco Javier meddai

  Diolch Mónica Sánchez felly mae'r dail gwyrdd yn cwympo ar eu pennau eu hunain ac mae popeth yn wir, does dim rhaid i mi wneud unrhyw beth dim ond ei gadael yn y lle sy'n ddigynnwrf, cyfarchion

  1.    Monica Sanchez meddai

   Yn wir, Francisco 🙂
   A cyfarch.

 5.   zoraida meddai

  Helo!
  Maen nhw wedi rhoi blodau lotws i mi, rydw i'n byw yn Veracruz Mexico ac mae'r hinsawdd yn gynnes.
  Rwy'n gweld y gellir eu rhoi mewn potiau, fy nghwestiwn yw a all fod mewn pridd neu mewn dŵr yn unig?
  Diolch ymlaen llaw.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Zoraida.
   Mae'n rhaid i chi roi llawer o bridd, ond mae'n rhaid ei orlifo 🙂 bob amser
   A cyfarch.

 6.   Francisca Garcia meddai

  Helo, dwi'n byw yn Santiago de Chile, sawl blwyddyn yn ôl, dwi'n cyfrif tua phump, mae gennym ni bwll gyda physgod, carancios a cois. Mae gennym hefyd sawl planhigyn dyfrol ac ymhlith y rhain, blodau lotws, nad ydyn nhw erioed wedi blodeuo. Rwyf am wybod beth allai fod yn broblem.
  Diolch yn fawr iawn

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Francisca.
   Efallai nad oes ganddyn nhw lawer o le i ddatblygu'n dda. Pan fydd llawer o blanhigion yn tyfu mewn gofod bach, maen nhw'n cael trafferth cael maetholion yn y pen draw ac nid ydyn nhw'n gwario egni i flodeuo, oherwydd nid oes ganddyn nhw bryd hynny. Pa mor fawr yw'r pwll?
   A cyfarch.

 7.   Rodrigo meddai

  Prynhawn Da. Newydd blannu tri o hadau blodau lotws mewn dau bot a'u rhoi yn agored i'r haul. Ond yn gyflym iawn mae'r dŵr wedi marweiddio ac mae'r dail wedi sychu. Rwy'n ychwanegu dŵr heb glorin i'w cadw â swm da. A yw hyn yn normal? Sut y gellir ei ddatrys? Diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Rodrigo.
   Do, mae'n siŵr eu bod wedi llosgi haul. Rwy'n argymell eu cadw mewn lled-gysgodol a'u datgelu yn raddol i'r seren-seren i'w atal rhag digwydd eto.
   A cyfarch.

 8.   Peidio meddai

  Monica, diolch am ateb. Cyrhaeddodd yr haf o'r diwedd ynghyd â fy mlodyn lotws sydd mewn cynhwysydd â dŵr cyffredin a charreg i ddal y gwreiddiau. Mae wedi rhoi dail ond maen nhw wedi'u llenwi ag algâu. Beth ydw i'n ei wneud? Y.
  Beth alla i ei wneud i wneud iddo flodeuo eto?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Cesar.
   Rwy'n argymell eich bod chi'n ei dynnu allan o'r cynhwysydd yn eiliad a'i lanhau'n dda. Newid y dŵr.
   Er mwyn atal algâu rhag dod yn ôl, gallwch fynd ag aspirin o bryd i'w gilydd.

   Trwy wneud hyn, dylai flodeuo cyn bo hir.

   A cyfarch.

 9.   Franco lopez meddai

  Cyfarchion.

  Rwy'n byw yn Nhalaith Mecsico, pa mor hyfyw yw addasu Lotus i hinsawdd Talaith Mecsico? Mae rhywun wedi cael y planhigyn hwn.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Franco.
   Gallwch ei blannu heb broblemau. Peidiwch â phoeni.
   A cyfarch.

 10.   Ann meddai

  Helo! Mae gen i gwestiwn ... a oes angen tir arnoch chi o reidrwydd? Ni all ddod allan i fod ar fy mhen fy hun mewn dŵr? Rwy'n golygu ... unwaith y bydd wedi egino, a allaf bob amser ei adael mewn dŵr? Heb bridd? neu nid yw'r blodyn yn cael ei gynnal neu nid yw'n dod allan ...
  diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Ana.
   Oes, mae angen pridd neu dywod gardd ar y gwreiddiau i drwsio'r planhigyn.
   A cyfarch.

 11.   Marvin meddai

  Helo, mae gen i lawer o gwestiynau, a oes ffordd i gysylltu â chi yn fwy uniongyrchol

 12.   juliet ducon meddai

  Rwyf wrth fy modd nad oeddwn yn gwybod yr holl wybodaeth hon.
  Helo Monica, yr hyn sy'n digwydd yw fy mod i'n mynd i brynu rhai hadau yr wythnos o'r blaen dwi'n meddwl, a hoffwn i gael un o'r rheiny ar y ddesg yn fy swyddfa a'r llall yn fy fflat ond y gwir yw fy mod i'n ei chael hi'n braidd yn anodd dilyn y cyfarwyddiadau yn dda gan nad oes gen i lawer o wybodaeth. Rhyw ffordd y gallwch fy helpu, nid wyf yn gwybod a allaf gysylltu â chi trwy whatsapp.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Julieth.
   Mae angen i'r planhigyn hwn fod y tu allan, yn llygad yr haul. Nid yw'n byw yn dda y tu mewn.
   Mae'r erthygl yn esbonio sut mae'r hadau'n cael eu hau. Os oes gennych amheuon, gallwch ofyn i ni yma neu drwy Facebook.
   A cyfarch.

 13.   Sebastian meddai

  Gall y blodyn lotws fod dan do?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo.
   Na, nid yw'n addas iawn i fod y tu fewn.
   A cyfarch.

 14.   Anabella meddai

  Rwy'n byw yng Nghanada ac wrth gwrs mae eira yn y gaeaf, prynais hadau lotws ar-lein ac mae ganddyn nhw ysgewyll eisoes, nawr mae gen i nhw mewn dŵr mewn ffenestr, ac yn y gwanwyn rydw i'n mynd â nhw y tu allan ond sut ydw i'n gwneud yn y gaeaf os ydw i'n gwneud hynny Ni allaf fynd â nhw y tu mewn? Gallaf gwmpasu ond yma yn y gaeaf mae tymereddau i lawr i -40 gradd, unrhyw syniadau a all fy helpu?, diolch.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Anabella.
   Rwy'n credu mai chi yw'r person cyntaf i ysgrifennu atom o Ganada 🙂

   Rwy'n ateb eich cwestiwn: fel nad yw'r planhigyn yn dioddef difrod, rwy'n argymell eich bod yn ei symud o'r man sydd gennych chi, a'i roi mewn cynwysyddion bach (heb gaead) â dŵr. Rwy'n dychmygu, hyd yn oed os oes ganddyn nhw ysgewyll eisoes, y byddan nhw'n dal yn fach.

   Ac yn dal i fod, pan fyddant yn tyfu, gallwch chi dynnu'r dail a throi'r rhisom (y coesyn o ble mae'r dail yn dod) mewn dŵr tan y gwanwyn.

   A cyfarch.

 15.   Ann meddai

  Helo! Prynais flodyn lotws oedd eisoes yn fawr o feithrinfa wythnos yn ôl. Gwelaf fod gennych falwod bach a phryfed tebyg i lau. Beth ddylwn i ei wneud?

  Gwelaf hefyd fod rhai o'i flodau wedi datblygu eisoes ond nid ydynt yn agor, maent yn troi'n frown ac yn cael eu difrodi.

  Diolch yn fawr!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Ana.

   Rwy'n argymell eu tynnu i ffwrdd, rhag ofn. Mae malwod, waeth beth fo'u maint, yn anifeiliaid a all wneud llawer o ddifrod i blanhigion (maen nhw'n bwyta'r dail a'r holl egin tyner; mi wnes i fwyta ychydig o gacti hyd yn oed er bod ganddyn nhw ddrain).

   O ran y pryfed hynny sy'n edrych fel llau, a allan nhw fod llyslau? Os felly, mae'n well eu tynnu hefyd. Gan ei fod yn blanhigyn dyfrol, y peth mwyaf effeithiol yw glanhau'r dail â dŵr a lliain. Os yw mewn pot neu os nad yw'r dail o dan y dŵr, gallwch ychwanegu daear diatomaceous (maen nhw'n ei werthu yma er enghraifft). Mae hwn yn gynnyrch naturiol, a'r hyn y mae'n ei wneud yw tyllu corff pryfed, gan beri iddynt farw o ddadhydradiad. Mae'n hollol ddiniwed i blanhigion; mewn gwirionedd, fe'i defnyddir fel compost naturiol.

   Os oes gennych amheuon, dywedwch wrthym. Cyfarchion!

 16.   GemKys meddai

  Mae gan y blodyn lotws, fel rydych chi wedi sôn, ystyr dwfn iawn o ran eich symbolaeth, ac felly mae'n bwysig iawn mewn Bwdhaeth ac felly mae'n cael ei ddefnyddio hefyd mewn myfyrdod ac ioga.