Coeden Magnolia (Magnolia grandiflora)

Mae'r goeden magnolia yn goeden gyda blodau gwyn

Delwedd - Wikimedia / KENPEI

La Grandiflora Magnolia mae'n goeden syfrdanol o hardd. Fe'i gelwir yn magnolia, mae ganddo ddail hir o liw tywyll hardd, a blodau gwyn addurniadol o'r fath nes ei bod yn creu golygfa mor hyfryd nes eich bod chi am dynnu nid un, ond llawer o luniau.

Mae'n cael ei drin yn helaeth fel planhigyn addurnol, gan ei fod hefyd yn cynhyrchu cysgod da yn ystod yr haf, sy'n ddelfrydol i amddiffyn ei hun rhag brenin yr haul yn ystod y dyddiau hynny.

Nodweddion y Grandiflora Magnolia

Mae ein prif gymeriad yn goeden fythwyrdd (hynny yw, sy'n parhau i fod yn fythwyrdd) sy'n frodorol i dde-ddwyrain yr Unol Daleithiau, o Ogledd Carolina i Texas a Florida. Ei enw gwyddonol yw Grandiflora Magnolia, a'u henwau cyffredin yw magnolia cyffredin, magnolia neu magnolia. Mae'n perthyn i'r teulu botanegol Mangoliaceae.

Mae ei gyfradd twf yn eithaf araf, a gall gymryd 4-5 mlynedd i gyrraedd un metr. Unwaith iddo gyrraedd oedolaeth, gall fod yn fwy na 35 metr. Mae'r dail yn hir, hyd at 20 centimetr o hyd, yn syml, yn ofateiddiedig, yn wyrdd tywyll mewn lliw ac yn lledr mewn gwead.

Sut le yw'r blodyn magnolia?

Mae gan Magnolia grandiflora flodau mawr

Delwedd - Flickr / Cathy Flanagan

Yn y gwanwyn, mae'n cynhyrchu blodau gwyn persawrus sy'n tyfu i ddiamedr o 30 modfedd.. Maent yn cynnwys 3 sepal a rhwng 6 a 12 petal hirgrwn, yn ogystal â nifer o stamens. Felly, hermaffroditau ydyn nhw, felly nid ydyn nhw'n dibynnu ar beillio anifeiliaid i gynhyrchu ffrwythau.

Pan fydd yr wy yn cael ei ffrwythloni, yn dechrau aeddfedu i mewn i infrutescence sydd â siâp conigol a'r tu mewn y byddwn yn dod o hyd i'r hadau, sy'n hirgul mewn coch. Ond er mwyn i hyn ddigwydd, rhaid i'r goeden magnolia gyrraedd aeddfedrwydd penodol, gan ei bod fel rheol yn cymryd tua 10 mlynedd - o'r had yn egino - nes ei bod yn cynhyrchu ei phen ei hun; ac er hynny, bydd yn cymryd 15 mlynedd arall nes ei fod yn rhoi'r nifer uchaf o hadau.

Mae ffrwyth y magnolia yn cael ei hau yn y gaeaf
Erthygl gysylltiedig:
Sut i hau ffrwyth y magnolia?

"Problem" neu anfantais gyda'r goeden magnolia yw, er bod ei chyfnod hyfywedd yn eithaf hir (rydym yn siarad am flynyddoedd os yw'n cael ei gadw mewn man gwarchodedig), dim ond 50% o'r holl rai a gynhyrchir fydd yn egino.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng magnolia a magnolia?

Defnyddir y ddau derm i siarad am yr un goeden. Ond mae'n bwysig ystyried hynny Magnolia, gyda'r »m» mewn priflythrennau, mae'n cyfeirio at y genws botanegol y mae'n perthyn iddo; Y. magnolia yw un o'r enwau cyffredin, ynghyd â magnolia gyda'r llythrennau bach »m».

Beth yw gofal y goeden magnolia?

Os ydych chi am gael un neu fwy o sbesimenau yn eich gardd, dilynwch ein cyngor:

Lleoliad

Mae planhigion bytholwyrdd yn blanhigion bytholwyrdd, fel Magnolia grandiflora

Delwedd - Flickr / Salomé Bielsa

Gall y goeden magnolia wrthsefyll haul uniongyrchol os yw'r hinsawdd yn fwyn ac yn llaith. Felly, os yw'r amodau hyn yn cael eu bodloni yn y man lle rydych chi'n byw, gallwch chi ei amlygu i haul uniongyrchol cyn belled â'ch bod chi'n ei gynganeddu o'r blaen oherwydd fel arall byddai'n llosgi.

Os yn eich ardal chi mae graddfa'r ynysiad yn uchel iawn yn yr haf, fel mae'n digwydd ym Môr y Canoldir er enghraifft, mae'n well bod mewn lled-gysgod neu hyd yn oed mewn ardal lle mae golau wedi'i hidlo yn ei roi, trwy rwyll cysgodi (ar werth yma) neu debyg.

Dwi fel arfer

Er mwyn i mi allu tyfu'n dda mae'n bwysig bod gan y pridd pH ychydig yn asidig, rhwng 5 a 6,5. Mewn priddoedd calchfaen mae ganddo lawer o broblemau i ddatblygu'n iawn oherwydd diffyg haearn.

Dyfrhau a lleithder

Y Grandiflora Magnolia mae'n hoff o amgylchedd cŵl a llaith. Mae angen dyfrio yn rheolaidd, bob 2-3 diwrnod yn yr haf a phob 3-4 diwrnod weddill y flwyddyn. Os ydych chi'n byw mewn ardal lle mae hi'n bwrw glaw yn rheolaidd, mae'n sicr y bydd eich coeden yn brydferth.

Os yw'r amgylchedd yn sych iawn, peidiwch ag oedi cyn chwistrellu ei ddail yn ddyddiol. A dyma sut y byddwch yn eu hatal rhag colli gormod o ddŵr, ac o ganlyniad, rhag troi'n frown. Mae hon yn goeden y mae ei dail yn pylu'n gyflym pan nad yw'r amodau'n iawn, ond mae honno'n broblem y gellir ei hosgoi yn hawdd.

Rhaid i ddŵr dyfrhau fod yn glawog neu'n asidig. Os nad oes gennych sut i'w gael, ychwanegwch 1 litr o ddŵr a gwanhau hylif lemwn neu ychydig ddiferion o finegr ynddo. Bydd y swm yn amrywio yn dibynnu ar pH y dŵr hwnnw, rhywbeth y gellir ei fesur â mesurydd pH digidol (ar werth yma) er enghraifft. Rhaid iddo beidio â bod yn isel iawn; gan ei fod oddeutu 4-6 yn ddigon.

Tanysgrifiwr

Yn ystod y gwanwyn a'r haf rhaid ei dalu gan ddefnyddio Gwrteithwyr organig neu gyda gwrteithwyr ar gyfer planhigion asidoffilig (ar Werth yma) y byddwch yn dod o hyd iddo mewn meithrinfeydd a siopau garddio. Os dewiswch yr olaf, mae'n bwysig eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau a bennir ar y pecyn er mwyn osgoi'r risg o orddos.

Tocio

Nid yw'n angenrheidiol. Bydd yn ddigon i gael gwared ar y canghennau sych, gwan neu heintiedig. Pe bai'n cael ei docio, byddai'n dileu harddwch naturiol y goeden magnolia, gan fod hon yn goeden sy'n caffael ei choron gron ar ei phen ei hun.

A beth bynnag, os ydych chi'n mynd i'w docio, gwnewch hynny ddiwedd y gaeaf a chydag offer tocio addas. Yn yr achos hwn, byddai'n siswrn anvil i ganghennau ifanc llai nag 1 centimetr; a llif llaw (ar werth yma) ar gyfer canghennau lled-goediog neu goediog 2 cm neu fwy o drwch.

Plâu

Nid oes ganddo fel arfer. Efallai rhai mealybug cotwm neu rai llyslau os yw'r amgylchedd yn sych iawn, ond dim byd difrifol. Gellir ymladd â daear diatomaceous (ar werth yma) dim problem.

Clefydau Magnolia

Gall y goeden magnolia fod â sawl afiechyd trwy gydol ei hoes, ac maen nhw:

 • Chancre: mae'n glefyd a drosglwyddir gan ffyngau sy'n effeithio'n bennaf ar sbesimenau mawr. Os gwelwn fod un gangen yn sychu'n sydyn, a'r gweddill yn edrych yn dda, byddwn yn ei dynnu. Ond mae'n rhaid i ni edrych hefyd a yw'r rhisgl yn dod i ffwrdd, neu a oes gan y canghennau glymau neu lympiau annormal. Mae'n cael ei drin â ffwngladdiad (ar werth yma).
 • Pydredd pren- Yn digwydd pan fydd y rhisgl mewnol yn rhuthro, gan arwain at wywo'r dail. Mae hefyd yn cael ei drin â ffwngladdiadau.
 • Smotiau ffwngaidd: gallant fod yn smotiau oren neu lwyd, gyda maint a siâp amrywiol. Y peth gorau yw tocio'r rhannau yr effeithir arnynt a'u trin â ffwngladdiad amlbwrpas (ar werth yma).
 • Man deilen algâu: maent yn smotiau llwyd, brown, oren neu wyrdd, yn gyffredinol o gwmpas siâp ond gallant ymestyn ar un ochr i'r ddeilen neu trwy'r llafn. Mae'n cael ei drin trwy gael gwared ar y rhannau yr effeithir arnynt, a chadw'r goeden magnolia yn iach.

Gall hefyd fod â dail brown, oherwydd, er enghraifft, dyfrio gormodol, neu amlygiad rhy uniongyrchol i'r haul.

Lluosi Magnolia

La Grandiflora Magnolia Gellir ei luosi â phob dull: hadau, toriadau, impiadau a haenu. Dewch i ni weld sut i symud ymlaen ym mhob achos:

Hadau

Mae ffrwyth y goeden magnolia yn infrutescence

Yr hadau mae'n rhaid eu casglu yn yr hydref, cyn gynted ag y bydd y ffrwythau'n aildroseddu. Os nad oes sbesimenau gerllaw, rhaid eu caffael hefyd yn ystod y cwymp (Hydref / Tachwedd yn Hemisffer y Gogledd).

Ar ôl eu glanhau, gellir eu plannu’n uniongyrchol mewn potiau gyda swbstrad tyfu cyffredinol wedi’i gymysgu â pherlite mewn rhannau cyfartal, neu gellir eu haenu yn yr oergell am dri mis ar oddeutu 4ºC mewn llestri llestri gyda vermiculite.

Toriadau

Mae'r dull torri neu staking yn gymhleth yn y goeden magnolia, ond dyma'r un a ddefnyddir fwyaf. Mae'n cael ei wneud fel hyn:

 1. I luosi'r Magnolia â thoriadau, cymerwch y coesau lled-goediog sy'n edrych yn iachach ac yn gryfach ar ddiwedd y gwanwyn.
 2. Yna mae seiliau'r toriadau yn cael eu trwytho â hormonau gwreiddio (megis estas).
 3. Yna cânt eu plannu mewn potiau gyda rhannau cyfartal wedi'u cymysgu â swbstrad planhigion asidig a pherlite.
 4. Yna, rhoddir gwres yn y cefndir ac maen nhw'n cael eu chwistrellu'n rheolaidd.

Impiadau

Defnyddir y dull impio i gael sbesimenau sy'n tyfu'n gyflymach neu i gael mathau newydd. Mae'n cael ei wneud fel a ganlyn:

 1. Ar ddechrau'r gwanwyn, mae'r planhigion a geir o hadau magnolia kobus o Magnolia acuminata bydd hynny'n gweithredu fel gwreiddgyffion.
 2. Ar ddiwedd yr haf, gallwch symud ymlaen i impio’r M.grandiflora, gwneud impiad ochr.
 3. Ar ôl ymuno â thâp raffia neu impio, fe'u rhoddir mewn blychau hadau am oddeutu 10 diwrnod i'r cymal wella.
 4. Ymhen chwe wythnos byddant yn barod.

Haenog

Gellir gwneud y dull haenu syml yn llwyddiannus yn gynnar yn y gwanwyn, gan ddefnyddio canghennau ifanc o 1 i 2 flynedd. Ar ei gyfer, i'w wneud yw'r canlynol:

 1. Y peth cyntaf yw dewis cangen a gwneud cylch rhisgl.
 2. Yna mae'n cael ei wlychu â dŵr a'i drwytho â hormonau gwreiddio.
 3. Nesaf, cymerwch ddarn o blastig du, gorchuddiwch y gangen a'i dal ar un ochr.
 4. Wedi hynny, mae'n cael ei lenwi â mawn brown wedi'i wlychu mewn dŵr o'r blaen, ac mae'r ochr arall wedi'i glampio.
 5. Yn olaf, bydd angen gwlychu'r mawn gyda chwistrell wedi'i llenwi â dŵr o bryd i'w gilydd.

Rusticity

Mae'n cynnal rhew da i lawr i -18ºC, ond gall tymereddau dros 30ºC effeithio'n ddifrifol arnoch chi.

Allwch chi gael coeden magnolia mewn pot?

Wel, ni argymhellir, gan ei bod yn goeden sy'n tyfu'n fawr iawn. Cofiwch y gall fod yn fwy na 30 metr o uchder. Ond os cymerwn i ystyriaeth ei fod yn tyfu'n araf, bydd yn bosibl ei dyfu mewn pot am nifer o flynyddoedd. I wneud hyn, yr hyn sy'n rhaid i ni ei wneud yw darparu'r gofal canlynol:

 • Lleoliad: byddwn yn ei roi y tu allan, mewn lled-gysgod.
 • Substratwm: mae'n bwysig defnyddio swbstrad ar gyfer planhigion asidig neu ffibr cnau coco (ar werth yma) felly nid oes gennych broblemau.
 • Dyfrio: byddwn yn dyfrio sawl gwaith yr wythnos yn yr haf, ac unwaith neu ddwywaith yr wythnos weddill y flwyddyn. Rhaid i'r dŵr fod yn lawog neu gyda pH isel, rhwng 4 a 6.
 • Tanysgrifiwr: yn y gwanwyn a'r haf dylid ei ffrwythloni â gwrtaith hylifol ar gyfer planhigion asid gan ddilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. Os ydych chi am ddefnyddio gwrteithwyr naturiol, bydd y guano yn iawn.
 • Trawsblaniad: bob 3 neu 4 blynedd bydd yn rhaid i ni blannu ein coeden magnolia mewn pot mwy. Dylai'r pot hwn fod tua 10 centimetr yn ehangach ac yn dalach na'r »hen un».

Defnyddiau o Grandiflora Magnolia

Mae Magnolia yn blanhigyn bytholwyrdd

Delwedd - Wikimedia / Nolege

Mae hon yn goeden a ddefnyddir yn bennaf fel planhigyn gardd, ond Oeddech chi'n gwybod bod ganddo nodweddion meddyginiaethol hefyd? Fe'i defnyddir i leddfu a thrin afiechydon y system dreulio, i leihau straen a phryder, a hefyd ar gyfer problemau anadlu fel asthma neu broncitis.

Beth yw lliw mwyaf cyffredin magnolia?

Y targed. Mae gan lawer o'r rhywogaethau magnolia, gan gynnwys ein prif gymeriad, flodau gwyn, er bod yna eithriadau, fel y Magnolia soulangeana, sydd â rhosod.

Ble i brynu coeden magnolia?

Gallwch brynu coeden magnolia yma.

Beth oeddech chi'n feddwl o'r goeden hon?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

18 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Camelia meddai

  Helo Monica, fel bob amser mae eich cyngor yn ddefnyddiol iawn. Mae gen i 1 bach 1 cm ac un arall sydd ar fin dod allan, gadewch i ni weld a allan nhw dyfu 🙂

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Camelia.
   Ysgeintiwch y swbstrad â chopr neu sylffwr i atal ffyngau rhag eu heintio. Felly gallant dyfu heb broblemau.
   Cyfarchion a diolch am eich geiriau 🙂.

 2.   Ruben zavala meddai

  Mae gen i un tua 1 metr a hanner o daldra, rydw i mewn cariad llwyr â'r planhigyn hwn a'i flodau hardd, yn union pa ran sy'n cael ei defnyddio'n feddyginiaethol ac ym mha ffordd mae'n cael ei ddefnyddio? Diolch am y wybodaeth, cwtsh!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Ruben.
   Defnyddir y blodau sy'n cael eu pasio trwy olew.
   Cyfarchion 🙂

  2.    Dew meddai

   A yw gwreiddiau magnolia yn ymledol?
   Pa mor bell y dylai fod oddi wrth bibellau ac adeiladau?
   Diolch ymlaen llaw am eich atebion.

   1.    Monica Sanchez meddai

    Helo Rocio.

    Nid eu bod yn ymledol ag y gall rhai'r Ficus fod, er enghraifft, ond argymhellir plannu'r goeden tua 7 metr oddi wrth y pibellau ac eraill.

    Cyfarchion 🙂

 3.   Carlos Clemente meddai

  Mae gen i magnolia sydd tua 20 oed. Y blynyddoedd cyntaf (10-12) roedd hi'n bert iawn ac roedd pîn-afal yr had yn dew. Am ychydig flynyddoedd ac yn raddol mae wedi bod yn colli mwy o ddail, maen nhw'n fach iawn ac mae conau'r had yn fach iawn.
  mae'r agwedd yn mynd yn dlotach ac os bydd yn parhau fel hyn rwy'n credu y byddaf yn ei golli.
  Mae hi yn llygad yr haul ac yn ddiweddar mae'r hafau'n boeth iawn gyda'r tymereddau'n hofran tua 40º
  Byddwn yn gwerthfawrogi pe baech yn fy hysbysu i weld a allaf ei achub.
  diolch yn fawr iawn
  Cofion

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Carlos.

   Nid yw'r magnolia yn hoffi hinsoddau rhy boeth. Yn ddelfrydol, yn yr haf ni ddylai godi uwchlaw 30ºC, ac os ydyw, rhaid i'r goeden fod mewn lled-gysgod.

   Fy nghyngor i yw, os gallwch chi, ei symud i le lle nad yw yng ngolau'r haul yn uniongyrchol. Ond os nad yw hynny'n bosibl, a ydych chi wedi meddwl am blannu coed o'i gwmpas i'w gysgodi? Efallai a Cercis siliquastrum neu hacberry.

   Cyfarchion.

 4.   Maria del Carmen meddai

  Rydych chi wedi fy argyhoeddi. Roeddwn i'n edrych am goeden ddeniadol ar gyfer fy ngardd ac rwy'n credu y byddaf yn plannu'r goeden magnolia.
  Diolch yn fawr iawn.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Gwych, Maria del Carmen. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, nawr neu'n hwyrach, cysylltwch â ni eto 🙂

   Cyfarchion!

 5.   Mellow meddai

  Mae gen i magnolia mewn pot ar y teras. Mae'r dail oddi uchod wedi dechrau troi'n frown ac yn sych. Mae'r dail ger y gwreiddyn yn parhau'n wyrdd.
  Nid wyf yn gwybod a yw hynny oherwydd diffyg dyfrhau er fy mod yn ei ddyfrio bob 20 diwrnod
  Mae ar deras gyda haul hanner dydd a chanol y prynhawn.
  A allech chi fy helpu?
  Diolch yn fawr iawn

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Mellow.

   O'r hyn rydych chi'n ei gyfrif, mae'n edrych fel bod yr haul yn ei losgi. Rwy'n argymell eich bod chi'n newid ei le, neu'n rhoi parasol neu rywbeth tebyg fel ei fod yn y modd hwn yn cael ei amddiffyn rhag y brenin seren.

   Cyfarchion.

 6.   EvelynL. meddai

  Crynodeb RHAGOROL o'r Goeden fendigedig hon. Mae gen i amheuon o hyd ynglŷn â sut i wneud gwely hadau yn Ne America (Chile) Rwy'n gefnogwr ac rwy'n gwneud gwely hadau (haf) rwy'n gobeithio y bydd yn gweithio i mi. Mae gen i goeden sy'n fwy na 15 oed ac mae'n brydferth.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Evelyn.

   Diolch yn fawr, mae hon yn sicr yn goeden braf iawn.

   Er mwyn gwybod sut i wneud gwelyau hadau rydym yn argymell eu darllen yr erthygl hon.

   Cyfarchion.

 7.   DIODDEF meddai

  Erthygl ddiddorol iawn, mae gen i 2 Magnolios o 12 metr. O ran uchder, dechreuon nhw sychu oherwydd gormod o leithder mewn isbridd clai iawn, rydw i'n eu trin trwy leihau dyfrhau, defnyddio ffwngladdiad, cryfhau eu maeth ag elfennau mawr a bach. Maen nhw'n cymryd tair triniaeth mewn 40 diwrnod maen nhw wedi gwella, ond yn araf. Hefyd, nid oedd ganddo beli bach o wair Nadolig (tillansia recurvata). Fe wnes i eu dileu eisoes, mae'n ymddangos bod popeth yn mynd yn dda. Pe bawn i'n rhoi rhwyll haul 50/50. A fyddant yn gwella? Yn yr haf rydym yn cyrraedd tymereddau o 35 ° c. A lleithder cymharol isel. Mae'n wres sych. Unrhyw awgrymiadau?. Croeso a diolchgar.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Vincent.

   Ers pryd ydych chi wedi'u cael? Gofynnaf ichi oherwydd os mwy na 2-3 blynedd yn ôl, nid yr haul na'r gwres yw'r broblem yn fy marn i, oherwydd eu bod eisoes wedi gallu ymgyfarwyddo.

   Os gwelwch fod lleihau'r dyfrhau y maent yn ei wella, yna perffaith. Gallwch hyd yn oed fanteisio arnynt a'u ffrwythloni, gyda gwrtaith penodol ar gyfer planhigion asidig, gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y cynhwysydd.

   Cyfarchion!

 8.   unigrwydd unig meddai

  Roeddwn i wrth fy modd â'r erthygl, mae gen i Magnolia grandiflora, sy'n goeden o fwy na 10 metr ac ar hyn o bryd mae ei wreiddiau wedi goresgyn y siambr a draen o ystafell ymolchi gyfagos, nid wyf am ei ddileu, ond mae angen i mi wneud hynny. lleihau ei faint a'i wreiddiau i gywiro'r broblem a gynhyrchir.
  Pa ofal ddylwn i ei gymryd? Mae'n bosibl eu bod yn rhoi cyngor i mi...
  Cofion

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo unigrwydd.
   Gallwch chi fynd i'w docio fesul tipyn. Dros y blynyddoedd, byddai'n dod yn goeden fach. Ond mae'n rhaid i chi fynd i docio bach, oherwydd fel arall byddai'n dioddef llawer.
   Bydd tocio yn cael ei wneud tua diwedd y gaeaf.
   A cyfarch.