mathau o beillio

Mae yna wahanol fathau o beillio

Mae byd y planhigion yn llawn rhyfeddodau a rhyfeddodau. Mae'r ffordd y mae planhigion wedi esblygu i addasu ac atgenhedlu yn wirioneddol anhygoel. Dangosir hyn gan y gwahanol fathau o beillio, lle mae planhigion yn llwyddo i oroesi a chyflawni eu hatgynhyrchu rhyfedd. Heb amheuaeth, mae'n bwnc diddorol iawn.

Nesaf byddwn yn rhoi mwy o sylwadau ar y broses peillio. Byddwn yn esbonio sut mae'n cael ei gynhyrchu a'i bwysigrwydd, nid yn unig i'r deyrnas planhigion, ond i'r blaned gyfan. Ar ben hynny, Byddwn yn siarad am y gwahanol fathau o beillio sy'n bodoli. Os oes gennych ddiddordeb yn y pwnc, rwy'n argymell eich bod chi'n parhau i ddarllen.

Beth yw peillio?

Mae peillio yn broses fiolegol ar gyfer cludo paill

Cyn siarad am y gwahanol fathau o beillio sy'n bodoli, byddwn yn gyntaf yn esbonio beth yn union yw'r broses hon. Wel, proses fiolegol yw peillio planhigion yn y bôn paill a gynhyrchir gan strwythurau gwrywaidd o blanhigion yn cael ei gludo i'r rhannau benywaidd. Gellir dod o hyd i'r rhain o fewn yr un planhigyn, cyhyd â bod gan y planhigyn hwnnw organau gwrywaidd a benywaidd a/neu flodau. Ond mae peillio hefyd yn cael ei wneud rhwng gwahanol blanhigion, pan nad oes ganddyn nhw ond blodau gwrywaidd neu fenywaidd. Rwy’n rhagweld, yn yr achos olaf, mai croesbeillio yw’r enw ar y broses.

Dylid dweud mai'r broses chwilfrydig hon yw cam cyntaf atgenhedlu planhigion. Felly, gallwn gadarnhau bod prif swyddogaeth peillio yn amlwg y cam cyntaf i sicrhau bod planhigion yn goroesi ac yn esblygu diolch i atgenhedlu. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y pwnc hwn, rwy'n argymell eich bod chi'n edrych ar yr erthygl hon sy'n delio ag ef beth yw ffrwythloni planhigion.

Sut mae peillio planhigion yn digwydd?

Fel yr ydym wedi dweud yn flaenorol, y broses gyfan o beillio Mae'n hanfodol i ffrwythloni planhigion ddigwydd. hebddynt ni allent atgenhedlu. Fodd bynnag, rydym yn mynd i wneud sylwadau manylach ar beth yn union y mae'r broses hon yn ei gynnwys.

Erthygl gysylltiedig:
Beth yw peillio?

Mewn peillio naturiol, Mae cludo paill yn cael ei wneud gan gyfryngau anfiotig a biotig. Mae'r rhain yn sicrhau bod y gametau gwryw, hynny yw, y paill, sydd i'w cael i ddechrau ym brigerau'r blodau, yn gallu ffrwythloni'r gametau neu'r ofwlau benywaidd trwy eu dyddodi ym mhistil y blodau.

Fel y byddwch yn siŵr o ddychmygu, mae gan beillio strategaethau amrywiol i gyflawni'r broses. Mae'r rhain wedi'u datblygu gan y planhigion eu hunain a chan gyfryngau peillio. Enghraifft dda o'r broses peillio a wneir gan bryfed yw achos anhygoel y Ophrys bombyliflora, a elwir yn degeirian cacwn. Mae eu lliwiau a’u gwead yn debyg iawn i gyrff benywod rhai rhywogaethau o gacwn, a dyna pam eu henw. Diolch i'r tebygrwydd hwn, mae'r blodyn hwn yn llwyddo i ddenu cacwn gwrywaidd. Mae'r rhain, yn clwydo ar ben y blodyn, yn llenwi eu cyrff sydd wedi'u gorchuddio â gwallt â phaill y byddant yn ei gludo i degeirianau eraill yn y pen draw. A dyma sut mae'r rhywogaeth hon o blanhigyn yn atgenhedlu.

Beth yw'r 4 math o beillio?

Mae'r pedwar math o beillio yn groes, yn uniongyrchol, yn naturiol ac yn artiffisial.

Mae byd y planhigion yn llawn prosesau a strategaethau anhygoel. Enghraifft dda yw'r gwahanol fathau o beillio sy'n bodoli, yr ydym yn mynd i wneud sylwadau arnynt yn yr adran hon. Gallwn wahaniaethu rhwng y broses hon trwy y dull y mae yn cael ei gyflawni. Byddai'n y dosbarthiad canlynol:

 • Peillio gwynt: Mae'n cael ei wneud gan y gwynt.
 • Peillio hydroffilig: Mae'n digwydd trwy ddŵr.
 • Peillio swoffilaidd: Mae'n cael ei wneud gan anifeiliaid.

Yn y grŵp olaf hwn, peillio söoffilig, mae is-grŵp penodol yn cael ei wahaniaethu yn anad dim, a all fod yr enwocaf oll: peillio entomoffilaidd, sef yr hyn a wneir gan bryfed. Mae yna filoedd o bryfed sy'n cymryd rhan yn y broses peillio mewn miliynau o wahanol blanhigion sydd i'w cael mewn ecosystemau di-ri ledled y blaned.

Ar wahân i'r dosbarthiad hwn, gallwn hefyd wahaniaethu rhwng pedwar prif fath o beillio, y byddwn yn rhoi sylwadau arnynt isod:

 1. Croesgad
 2. Uniongyrchol
 3. Naturiol
 4. Artiffisial

Croesbeillio

Gadewch i ni ddechrau gyda chroesbeillio. Beth yw'r boi 'ma? Sut mae'n cael ei wneud? Wel, yn y math hwn o beillio, mae grawn paill yn cael ei gludo o flodyn un planhigyn i flodyn un arall. Dyna pam y'i gelwir yn "grwsâd." Mae paill yn cael ei gludo o un planhigyn i'r llall trwy fector allanol fel y'i gelwir. Gall hyn fod yn anfiotig a biotig. Mae croesbeillio yn bodoli pan fydd adar fel colibryn neu ystlumod yn rhan o'r broses hon; pryfed fel gwenyn, gwenyn meirch, a gloÿnnod byw; gwynt neu ddŵr. Yn y grŵp mawr hwn gallem gynnwys yr holl fathau yr ydym wedi gwneud sylwadau arnynt yn flaenorol: Peillio anemoffilig, peillio hydroffilig a pheillio sŵoffilig.

Erthygl gysylltiedig:
Sut i wahaniaethu rhwng y melon gwrywaidd a benywaidd

Mae'r math hwn, croesbeillio, yn angenrheidiol mewn achosion lle mae'r organau gwrywaidd a benywaidd ddim yn yr un copi, ond hefyd pan fydd y rhain yn ymddangos ar wahanol adegau yn ystod twf y planhigyn. Byddai rhai enghreifftiau ohonynt almon, melonau a blodyn yr haul. Ond mae yna lawer mwy o rywogaethau sydd angen croes-beillio er mwyn atgenhedlu.

peillio uniongyrchol

Ymhlith y pedwar prif fath o beillio, mae peillio uniongyrchol hefyd yn sefyll allan, a elwir hefyd yn hunan-ffrwythloni neu hunan-beillio. Yn yr achosion hyn, mae paill yn cael ei drosglwyddo o antherau blodyn i stigmas y blodyn. Y peth mwyaf rhyfeddol am y broses hon yw bod y grawn paill ond yn cyrraedd o un pwynt i'r llall, heb fector cyfryngol, fel sy'n digwydd gyda chroesbeillio.

Rhywogaethau planhigion sy'n cynnal peillio uniongyrchol neu hunan-beillio Fe'u gelwir yn autogamous. Mantais fawr y math hwn o beillio yw bod rhywogaethau planhigion yn gallu atgynhyrchu hyd yn oed heb bresenoldeb peillwyr allanol. Dylid nodi hefyd nad oes bron unrhyw baill yn cael ei wastraffu yn y modd hwn, gan fod y pellteroedd y mae'r grawn yn eu teithio fel arfer yn fyr iawn. Mae planhigion autogamous yn cynnwys, er enghraifft, y ffa, mango, cnau daear a phys.

peillio naturiol

Nawr, gadewch i ni siarad am beillio naturiol. Yn ôl y disgwyl, dyma'r un sy'n digwydd heb ymyrraeth ddynol, hynny yw, yn naturiol. Mae'r holl achosion hynny sy'n ymwneud â pheillio uniongyrchol, sy'n cynnwys y mathau anemoffilig, hydroffilig ac entomoffilig o beillio, yn cael eu hystyried yn enghreifftiau o beillio naturiol.

Erthygl gysylltiedig:
Pam cael gwesty ar gyfer pryfed? Pwysigrwydd peillio

Ar ôl blynyddoedd lawer o esblygiad, rhywogaethau planhigion wedi dod o hyd i ffordd i gludo paill mewn ffordd gwbl naturiol a heb gymorth bodau dynol i allu atgynhyrchu, gan gyflawni rhai anghenion penodol. Mae’r holl fathau o beillio yr ydym wedi’u trafod hyd yn hyn yn digwydd yn naturiol, heb unrhyw ymyrraeth ar ein rhan ni.

peillio artiffisial

Yn wahanol i beillio naturiol mae gennym beillio artiffisial, a elwir hefyd yn beillio â llaw. Fel y byddwch yn sicr yn dychmygu, mae'r broses hon yn digwydd gydag ymyrraeth y bod dynol. Mewn gwirionedd, mae'n digwydd pan fyddwn yn disodli natur yn ystod y broses hon ac yn rheoli atgynhyrchu planhigion.

Yn gyffredinol, cyflawnir y broses hon â llaw fel arfer yn cael ei wneud gan dau reswm:

 1. pan fydd drhy ychydig o beillwyr naturiol mewn ardal benodol, lle mae'r cnwd amaethyddol.
 2. Pan rydyn ni eisiau atal newidiadau mewn nodweddion penodol rhag codi o blanhigyn penodol.

Ond sut y cyflawnir y gwaith hwn? Mae'n syml ond yn llafurus mewn symiau mawr. Mae'n bwysig gosod y blodau mewn bagiau er mwyn atal peillwyr naturiol rhag cyrraedd. Rhaid inni gasglu'r paill o'r briger a'u trosglwyddo i'r stigma. Ar gyfer hyn gallwn ddefnyddio brwsh, er enghraifft. Yna mae'n rhaid i chi orchuddio'r blodau eto nes eu bod wedi'u ffrwythloni.

Pwysigrwydd peillio

Mae peillio yn bwysig i'r blaned gyfan

Gyda'r holl wybodaeth hon, bydd eisoes yn glir i ni beth yw peillio a'i bwysigrwydd i deyrnas y planhigion. Fodd bynnag, mae'r broses hon nid yn unig yn hanfodol i blanhigion, ond hefyd i ni. Diolch iddyn nhw cedwir cydbwysedd yr ecosystemau a hefyd sicrwydd bwyd i bobl. Rhaid inni beidio ag anghofio bod cynhyrchu amaethyddol yn dibynnu'n uniongyrchol ar beillio cnydau. Heb beillio, ni fyddai unigolion planhigion newydd yn dod i fodolaeth. Heb blanhigion newydd, fe fydden ni a'r anifeiliaid llysysol yn brin o fwyd. O ganlyniad i ddiflaniad llysysyddion, byddai anifeiliaid cigysol hefyd yn cael eu heffeithio'n negyddol.

Dylid nodi hefyd mae bioamrywiaeth uchel peillwyr yn ffafrio cydbwysedd ecosystemau naturiol a chnydau. Yn y modd hwn, mewn ecosystemau naturiol ac amaethyddol, gellir datblygu gwytnwch trwy fioamrywiaeth y peillwyr sy'n bodoli ynddynt. Mae eu swyddogaeth ecolegol a'u hymateb i amodau amgylcheddol yn ei gwneud hi'n bosibl mae'r risgiau a achosir gan newid hinsawdd yn cael eu lleihau. Mae’r manylion hyn yn hynod o bwysig, gan fod ecosystemau heddiw ac yn y dyfodol dan fygythiad mawr gan y mater hwn.

Fel y gwelwch, mae peillio nid yn unig yn hanfodol i blanhigion, ond hefyd ar gyfer y blaned gyfan. Felly, rhaid inni ofalu am ecosystemau a’u parchu.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.