+10 math o goed palmwydd i'w cael mewn pot

Chamaedorea elegans

Mae coed palmwydd yn blanhigion hardd, cain a steil iawn, ond fel rheol dim ond mewn gerddi y cânt eu plannu. Mae'r uchder y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn ei gyrraedd yn ei gwneud yn amhosibl eu tyfu mewn potiau, ond, er mai ychydig, mae yna rai y gellir eu plannu mewn potiau.

Os ydych chi eisiau gwybod pa rai yw'r mathau mwyaf addas o goed palmwydd, yma mae gennych ein dewis.

Mathau o Palmwydd Corrach

Os ydych chi'n chwilio am gorrach neu gledrau bach i dyfu mewn potiau, dylech wybod, yn gyffredinol, nad yw'r rhywogaethau sydd â'r nodweddion hyn yn goddef llawer o oerfel. Ond ni ddylai hyn eich poeni'n ormodol, oherwydd gallwch eu cael y tu mewn yn ystod y gaeaf.

Allagoptera arenaria

Palmwydd bach gyda dail pinnate yw Allagoptera arenaria.

Delwedd - Flickr / Mauricio Mercadante

La Allagoptera arenaria Mae'n goeden palmwydd bach Mae'n cyrraedd llai na 2 fetr o uchder, sef y 1,5-1,8 metr arferol. Ond oes, mae ganddo ddail pinnate hir, hyd at 1,5 metr, felly mae ei ymddangosiad cyffredinol yn blanhigyn hardd iawn, iawn. Mae'r rhain yn codi o foncyff tanddaearol, felly mae'n rhoi'r argraff eu bod yn egino o'r ddaear.

Mae'n goddef amgylcheddau morol, gan mai ei chynefin naturiol yn union yw'r ardaloedd arfordirol a'r traethau. Ond ie, mewn pot dylid ei blannu mewn cymysgedd o fawn a perlite mewn rhannau cyfartal fel ei fod yn tyfu'n dda. Yn ogystal, mae'n bwysig ei fod yn cael ei roi mewn lle heulog, a'i fod yn cael ei amddiffyn rhag yr oerfel os yw'r tymheredd yn disgyn yn is na -3ºC.

Archeri Butia

Coeden palmwydd fach yw'r Butia archeri

Delwedd - Flickr / Mauricio Mercadante

La Archeri Butia Dyma'r rhywogaeth leiaf o genws butya. Fe'i gelwir yn palmwydden y cae, a dim ond un metr o uchder y mae'n ei gyrraedd. Mae'r gefnffordd tua 30-35 centimetr o drwch, ac yn cael ei choroni gan ddail gwyrdd olewydd pinnate, bwaog iawn.

Mae'n rhaid i chi ei roi mewn man heulog, neu mewn lled-gysgod. Fel arall, mae'n gwrthsefyll rhew gwan, i lawr i -2ºC.

Genws Chamaedorea

Chamaedorea nutckeimii

Chamaedorea nutckeimii

Mae genws palmwydd Chamaedorea yn cynnwys rhywogaethau sy'n digwydd bod yn berffaith ar gyfer tyfu mewn potiau. Nid yw'r mwyafrif yn fwy na 2-3 metr o uchder, ond hyd yn oed y rhai sy'n tyfu fwyaf, fel radicalis ChamaedoreaGan fod ganddo foncyff tenau, ni fydd angen i chi ei basio i'r llawr. Mae yna nhw gyda dail pinnate, fel y Chaamedorea elegans y gallwch chi ei weld yn y ddelwedd sy'n arwain yr erthygl, neu gyda thaflenni heb eu rhannu, fel yr un yn y ddelwedd uchod.

Y planhigion hyn yw'r rhai mwyaf addas i dyfu mewn ardaloedd lle nad yw'r haul yn cyrraedd yn uniongyrchol, y tu mewn a'r tu allan - cyhyd â bod y tymheredd isaf yn uwch na -3ºC-.

Y rhywogaethau mwyaf addas ar gyfer potiau yw:

 • Chamaedorea elegans: mae'n palmwydd bach gyda boncyff sengl sy'n cael ei werthu fel arfer mewn potiau ag eginblanhigion lluosog. Mae ei ddail yn pinnate, gwyrdd.
 • Chamaedorea ernesti-augustii: Mae hon yn goeden palmwydd un boncyff sy'n cyrraedd 2 fetr o uchder. Mae ei ddail yn bifid, gyda thaflenni llydan.
 • Chamaedorea metallica: camadorea hynod chwilfrydig ydyw, a chanddo ddail bifid; hynny yw, gyda dwy daflen, llydan a glasaidd gwyrdd neu fetelaidd. Mae'n tyfu hyd at 3 metr o uchder. Mae'n opsiwn gwych wrth chwilio am goeden palmwydd ar gyfer y teras.
 • Chamaedorea oblongata: mae hefyd yn rhywogaeth ag un boncyff sy'n cyrraedd maint 3 metr o uchder. Mae ei ddail yn pinnate, gyda pinnae neu daflenni llydan.
 • radicalis Chamaedorea: mae'n rhywogaeth sy'n datblygu cefnffordd ar ei phen ei hun yn gyffredinol, er y gallai fod yn wir nad ydyn nhw. Ei uchder uchaf yw 4 metr, ac mae ei ddail yn pinnate, gwyrdd.
Eisiau a Chamaedorea elegans? Cliciwch yma.

Chamaerops humilis

Mae'r palmwydd yn goeden palmwydd fach

Delwedd - Wikimedia / Juan Emilio Prades Bel

Y Chamaerops humilis mae'n wir bod ganddyn nhw dueddiad mawr i fynd â phlant ifanc allan, ond maen nhw'n gallu byw'n dda yn gyffredinol potiau sment neu ddeunydd arall, lle byddant yn tyfu heb ragori 4 metr o uchder. Mae ganddyn nhw ddail gwyrdd, gweog a thrwch cefnffyrdd uchaf o 20-25cm. Felly, ewch ymlaen a rhoi Chamaerops ar eich teras heulog. Yn gwrthsefyll hyd at -7ºC.

Munud Dypsis

Sbesimen Dypsis minuta

Delwedd - PACSOA

La Munud Dypsis coeden palmwydd fach ydyw mewn gwirionedd. Yn tyfu dim ond 50 centimetr o daldra, ac yn datblygu tua 5-8 o ddail fforchog o liw gwyrdd. Mae'n brin iawn, iawn, ond os byddwch chi'n ei gael, bydd yn sicr o'ch synnu, ond mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod ei fod yn rhywogaeth drofannol; Mewn geiriau eraill, nid yw'n gwrthsefyll oerfel na rhew o gwbl.

Mae'r tymereddau delfrydol ar ei gyfer rhwng uchafswm o 30ºC ac isafswm o 10ºC. Yn ogystal, mae angen lleithder uchel arno, ac amddiffyniad rhag yr haul.

Nannorhops ritchieana

Golygfa o ritcheana Nannorhops

Delwedd - Flickr / بوبدر

La Nannorhops ritchieana Mae'n goeden palmwydd awyr agored, aml-goesyn, gyda golwg trwchus. Yn cyrraedd uchder o 1 i 3 metr. Mae'r dail ar siâp ffan, a gallant fod yn wyrdd-las-glawcomaidd, neu'n wyrdd yn dibynnu ar yr amrywiaeth. Nid yw'n rhywogaeth gyffredin iawn, ond credwn fod ganddo lawer o botensial, gan ei fod yn gwrthsefyll sychder a thymheredd uchel (40-45ºC) yn dda. Mae hefyd yn cynnal oerfel a rhew i lawr i -4ºC.

Roebellini Phoenix

Mae palmwydd bach Phoenix yn roebellinii Phoenix

Delwedd - Wikimedia / David J. Stang

La Ffenics roebellinii mae'n un o'r lleiaf o'r genws Phoenix. Mae'n tyfu hyd at 2 metr o uchder, ac mae ganddo hefyd foncyff tenau, hyd at 20cm mewn diamedr. Mae ei ddail yn pinnate, ac maent ychydig yn gogwyddo tuag i lawr, nodwedd sydd, heb os, yn ddiddorol iawn, gan ei bod yn rhoi ymddangosiad egsotig anhygoel iddo.

Bydd y goeden palmwydd hon yn edrych yn wych mewn ystafelloedd llachar iawn, neu y tu allan mewn corneli cysgodol. Yn cefnogi hyd at -3ºC.

Raphis yn rhagori

Raphis yn rhagori

Delwedd - Palmwydd Raphis

La Raphis yn rhagori Mae'n goeden palmwydd sy'n cael ei gwerthu fel planhigyn dan do fel arfer, ac mae'n chwilfrydig iawn. Mae ganddo ddail gwefain, gyda thaflenni wedi'u diffinio'n dda iawn, o liw gwyrdd tywyll. Mae'n ddiddorol iawn cael y tu mewn i'r cartref, ers hynny ddim yn fwy na 3 fetr o uchder, ac mae ei gefnffordd bob amser yn cael ei chadw'n denau iawn, hyd at 5 centimetr o drwch.

Gellir ei gael y tu allan hefyd os yw'r hinsawdd yn drofannol, mewn ardal o lled-gysgodol.

Serenoa repens

Cledr bach ac aml-haen yw'r repren Serenoa

Delwedd - Flickr / Scott Zona

La Serenoa repens Mae'n palmwydd multicaule hynny yn cyrraedd dros 3 metr o uchder. Mae'r dail yn balmate, o liw gwyrdd braf. Yn ychwanegol at ei harddwch naturiol, mae'n ddiddorol nodi y gall fyw mewn amrywiaeth eang o hinsoddau, o dymherus i drofannol.

Rhowch ef yn yr haul, rhowch ddŵr iddo o bryd i'w gilydd a dim ond un peth fydd gennych ar ôl i'w wneud: mwynhewch ef i'r eithaf. Y peth gorau yw y gall fod yn goeden palmwydd i'w gael mewn plannwr mawr. Mae'n gwrthsefyll hyd at -4ºC.

Parviflora Thrinax

Golygfa o'r Thrinax parviflora, coed palmwydd y gallwch ei gael mewn pot

Delwedd - Wikimedia / Kyle Wicomb

La Parviflora Thrinax Mae'n palmwydd multicaule hynny yn gallu tyfu rhwng 1 a 10 metr, gyda boncyffion tenau iawn prin 15 centimetr mewn diamedr. Am y rheswm hwn, er ei fod yn tyfu llawer o uchder, nid oes angen llawer o le arno mewn gwirionedd, a gellir ei botio heb broblemau. Mae'r dail yn wefain, ac yn wyrdd o ran lliw.

Mae'n blanhigyn y mae'n rhaid ei dyfu mewn ardaloedd heulog, felly pryd bynnag y bo hynny'n bosibl bydd yn well ei gadw y tu allan. Yr unig anfantais yw nad yw'n cefnogi rhew, dim ond i lawr i -1ºC ac ar yr amod eu bod yn brydlon ac yn para'n fyr iawn.

Beth yw gofal coed palmwydd mewn potiau?

I orffen, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi sut i ofalu am goed palmwydd mewn potiau. Wrth gwrs, cofiwch mai awgrymiadau cyffredinol yw'r rhain, gan fod pob hinsawdd yn wahanol. Gadewch i ni ddechrau:

Beth yw'r pot gorau ar gyfer palmwydd?

Mae coed palmwydd angen potiau gyda thyllau

Delwedd – Wikimedia/RJ Raawat

Mae'n bwysig ei ddewis yn dda; nid yw'n syndod y byddwch yn ei ddefnyddio am amser hir. Dyna pam, bydd yn rhaid inni gael un sy'n mesur rhwng 10 a 15 centimetr yn fwy o led ac uchder na'r un sydd ganddo ar hyn o bryd, a hwnnw hefyd â thyllau yn ei waelod. Nid yw'r cynwysyddion hynny nad oes ganddynt dyllau draenio yn ddefnyddiol ar gyfer planhigion, ac eithrio rhai dyfrol.

Os byddwn yn siarad am y deunydd, mae hyn yn ddifater. Os ydym am i'n palmwydd mewn potiau fod y tu allan, rydym yn argymell dewis un clai, gan fod hyn yn caniatáu i'r gwreiddiau dyfu'n well trwy allu "cydio ymlaen". Nid yw plastig, gan ei fod yn ddeunydd llyfn, yn caniatáu hyn.

Ond os ydych chi'n bwriadu prynu mwy o fathau, yn y diwedd bydd yn fwy gwerth chweil eu plannu mewn potiau plastig.

Pa swbstrad i'w roi arno?

Rhaid i'r swbstrad fod yn sbwng, yn ysgafn, ac yn gyfoethog mewn mater organig. Er enghraifft, gallwn roi unrhyw un o'r rhain:

Pryd y dylid ei dalu?

Prynwch y gwrtaith gorau ar gyfer eich coed palmwydd. Cliciwch yma.

P'un a yw eich coeden palmwydd dan do neu yn yr awyr agored, mae angen talu yn y gwanwyn a'r haf. I wneud hyn, mae'n rhaid i chi ddefnyddio gwrtaith penodol ar eu cyfer, neu ar gyfer planhigion. Bydd unrhyw frand yn gwneud: Blodau, Compo, etc. Mewn unrhyw achos, os yw'n well gennych ddefnyddio gwrtaith naturiol, rydym yn argymell guano.

Sawl gwaith y dylid dyfrio coed palmwydd mewn potiau?

Bydd hyn yn dibynnu llawer ar yr amodau hinsoddol yn yr ardal lle mae'r planhigion yn cael eu tyfu. Ond fel arfer, mae'n rhaid i chi eu dyfrio ddwy neu dair gwaith yr wythnos yn ystod yr haf, cyn belled nad yw'n bwrw glaw, oherwydd os bydd hyn yn digwydd, byddai'n rhaid inni wagio'r risgiau. Yn y gaeaf, i'r gwrthwyneb, byddwn yn dyfrio llawer llai.

Ar adeg dyfrio, mae'n bwysig bod y dŵr yn cael ei arllwys i'r ddaear, nes iddo ddod allan trwy'r tyllau draenio.

Felly, bydd eich coed palmwydd yn brydferth iawn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

6 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Roxanne Pacheco meddai

  Helo, bore da ..

  A allai eich helpu; Mae gen i blanhigyn Phoenix roebellinii gyda dwy fraich (fel efeilliaid), o un fraich syrthiodd holl freichiau'r dail yn dawel, a dim ond y coesyn pur oedd ar ôl.

  Fy nghwestiwn yw: a yw'n tyfu mwy o ddail ar y coesyn hwnnw? Beth sy'n rhaid i mi ei wneud i'w gadw rhag sychu? A allaf ei gael yn ôl?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Roxana.
   Os nad effeithiwyd ar yr apex, hynny yw, y canllaw twf, bydd dail newydd yn egino; fel arall ni ellir gwneud dim. I ddarganfod, yr unig beth i'w wneud yw aros 🙁. Os gwelwch fod y coesyn hwnnw'n troi'n ddu ac yn dechrau edrych yn wael, gallwch ei docio a rhoi past iachâd ar y clwyf (ar y goeden palmwydd) i atal ffyngau rhag ei ​​niweidio.

   Pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? Mae'n bwysig osgoi bod y pridd yn llaith yn barhaol, oherwydd fel arall gallai'r gwreiddiau bydru'n hawdd. Os oes gennych blât oddi tano, tynnwch y gormod o ddŵr o fewn deg munud i'w ddyfrio.

   A cyfarch.

 2.   valeria meddai

  Helo, mae gen i balmwydden rydw i eisiau ei rhoi mewn pot mawr ... iawn?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo valeria.
   Sori, ond doeddwn i ddim yn eich deall chi. Pa fath o balmwydd yw hi? Os yw'n un o genws Phoenix neu Syagrus, nid wyf yn ei argymell. Gallant dyfu'n dda mewn potiau am ychydig flynyddoedd, ond byddai amser yn dod pan fyddai angen iddynt fod yn y ddaear.

   Os ydych chi eisiau, cysylltwch â ni trwy ein proffil Facebook ac anfon llun atom. Byddwn yn ymateb ichi cyn gynted â phosibl.

   A cyfarch.

 3.   THUAS CARLOS LUIS meddai

  Da
  Hoffwn gael palmwydden sydd bob amser yn y pot (20-30 litr), pa un ydych chi'n ei argymell? Diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Luis Carlos.

   Yn fwy na palmwydden, byddwn yn argymell Cyca, naill ai'r Cycas revoluta neu'r Cycas circinalis.

   Os ydych chi eisiau ie neu ie palmwydden, bydd y Roebellini Phoenix dyma'r un a fyddai orau mewn pot.

   Cyfarchion!