Plannu coed ffrwythau

Plannu coed ffrwythau

Mae coed ffrwythau yn un o'r rhai sy'n cael eu gwerthfawrogi fwyaf, nid yn unig gan y rhai sy'n ymroddedig i gynhyrchu'r rhain, ond hefyd fel addurn neu i gael planhigfa fach gyda'ch bwyd eich hun (ac felly ddim yn gorfod ei brynu. Ond, Ydych chi'n gwybod sut i blannu coed ffrwythau?

O ran plannu coed ffrwythau, mae llawer o gwestiynau'n codi, a ellir plannu unrhyw fath o goeden ffrwythau mewn unrhyw fath o dir? Oes rhaid i chi rannu yn ôl parthau? A pha mor bell oddi wrth ei gilydd y mae'n rhaid i mi roi un o'r llall i'w gwneud yn gynhyrchiol? Os oes gennych lain fach, gardd, ac ati. ac rydych chi'n ystyried rhoi rhai coed ffrwythau, sydd nid yn unig yn dwyn ffrwyth, ond hefyd yn cysgodi, yna mae hyn o ddiddordeb i chi.

Sut dylid plannu coeden ffrwythau?

Sut dylid plannu coeden ffrwythau?

Nid yw'n anodd plannu coed ffrwythau. Mewn gwirionedd, mae mor syml â gwneud twll, rhoi'r goeden i mewn a gorchuddio ei gwreiddiau â baw. Ond i fod yn llwyddiannus, nid yw hynny ar ei ben ei hun yn ddigon. Mae angen ystyried sawl agwedd bwysig sy'n mynd i helpu'ch ffrwythau i setlo ar lawr gwlad a pheidio â marw.

Yn benodol, rydym yn argymell y canlynol:

Plannu coed ffrwythau addas

Ydym, rydym yn gwybod, os ewch i feithrinfa, fe welwch lawer o goed ffrwythau. Ond nid yw pob un ohonynt yn addasu'r un peth i dymheredd penodol, hinsawdd ac ati. Yn ogystal, mae'r ardal lle byddwch chi'n ei gosod hefyd yn dylanwadu. Felly, rhaid i chi ystyried dewis ffrwyth sy'n wirioneddol addas i'r math o hinsawdd lle rydych chi'n mynd i'w gael.

Cymaint â phosib, anghofio am goed ffrwythau egsotig; Mae'n anoddach gofalu amdanynt ac, os ydych chi'n ddechreuwr, gall roi llawer o gur pen i chi. Y rhai sy'n gweithio orau yw sitrws (coed lemwn ac oren), coed afal a gellyg, coed ceirios ...

Wrth gwrs, mae gan bob un gyfnod union i blannu, felly dylech ei ystyried hefyd. I roi syniad i chi, ym mis Ionawr a mis Chwefror yw'r amser i blannu ceirios, afal, eirin, gellyg ... Ond yn achos sitrws, neu goeden eirin gwlanog, mae'n rhaid i chi aros tan fis Mawrth neu Ebrill.

Cadwch mewn cof ble rydych chi'n mynd i'w blannu

Coed ffrwythau mae angen haul arnyn nhw. Er mwyn gallu bod yn llawer. Dyna pam mae'n rhaid i chi ddewis ardal heulog a lle gall y goeden dyfu heb broblemau ag ef. Cofiwch eu bod yn tyfu, ac mae hynny'n awgrymu bod yn rhaid i chi gyfrifo pa mor fawr fydd yn y dyfodol fel na fydd yn cyrraedd y ffordd yn nes ymlaen (oherwydd bod ei drawsblannu, er ei fod yn bosibl, yn achosi straen mawr i goed ffrwythau).

Peidiwch â'i osod yn rhy agos at strwythurau eraill (tŷ, pwll nofio ...) oherwydd bod y gwreiddiau'n mynd i ymledu, yn ogystal â'i ganghennau, ac os yw ger gosodiad fel hwn fe allai effeithio ar ei sylfeini ac achosi difrod.

Nawr bod y ddau bwynt allweddol hynny gennych mewn golwg, mae'n bryd symud ymlaen i blannu coed ffrwythau. Fodd bynnag, dylech wybod y gellir eu plannu mewn gardd yn unig; Gallech hefyd ystyried ei roi mewn potiau. Defnyddir yr opsiwn hwn pan fydd y goeden yn dal yn fach, neu os nad ydych am iddi dyfu llawer. Ac mae gan bob dull ei anghenion. Rydyn ni'n dweud wrthych chi.

Mewn potiau

Os ydych chi'n mynd i blannu coed ffrwythau mewn potiau, rydyn ni'n argymell hynny, er mwyn peidio â gorfod ei drawsblannu bob hyn a hyn oherwydd bod y pot yn rhy fach, dewiswch faint canolig. Yn y modd hwn, byddwch yn sicrhau y bydd yn para 2-3 blynedd o leiaf a bydd y ffrwythau'n setlo'n haws (yn enwedig oherwydd pan fyddant dan straen maent yn aml yn rhoi'r gorau i ddwyn ffrwythau am flwyddyn neu fwy).

Dyma'r camau y mae'n rhaid i chi eu dilyn:

 1. Dewiswch bot sy'n addas o ran maint ar gyfer eich coeden ffrwythau.
 2. Dewiswch dir addas ar gyfer y goeden ffrwythau honno. Nid yw'r tir y mae ffrwythau sitrws yn gofyn amdano yr un peth â choeden afal. Hefyd, hyd yn oed os nad ydych chi'n ei wybod, mae hynny'n dylanwadu ar ansawdd y ffrwythau, eu blas, ac ati. felly mae'n well buddsoddi ychydig mwy o arian yn hyn i gael canlyniadau gwell. Bydd y goeden a'ch taflod yn diolch.
 3. Wrth blannu, llenwch y pot tua hanner llawn gyda phridd. Peidiwch â'i wneud yn "blewog" - dim ond ei batio â'ch dwylo ychydig weithiau i'w wneud yn "blewog." Fel hyn rydych chi'n sicrhau bod y dŵr yn mynd i hidlo'n dda ac nad yw'r gwreiddiau'n pydru.
 4. Ar ôl i chi gael pridd yn y pot, rhowch y goeden ffrwythau. Yma mae gennych ddau opsiwn: os oes gan y goeden ffrwythau bêl wreiddiau â phridd, gallwch ei hagor a fawr ddim a'i phlannu fel y mae; ond fe allech chi hefyd lanhau'r holl hen bridd sydd ganddo fel nad oes unrhyw olion yn aros a thrwy hynny gymryd y maetholion o'r pridd newydd arall.
 5. Gorchuddiwch y goeden gyda'r pridd yn y fath fodd fel ei bod yn parhau'n gadarn, fel nad yw'n dawnsio. Oes, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio ychydig o rym i'w drwsio'n dda, felly peidiwch â sgimpio ar bridd i'w wneud yn berffaith.
 6. Dŵr â dŵr, rwy’n eich cynghori i beidio â gormod, oherwydd gall y goeden gael ei phwysleisio ac ar y foment honno ni fydd yn cymryd llawer. Ond mae'n dda gweld a allai fod angen mwy o dir arno (gyda dŵr efallai y bydd y tir yn gostwng a bydd yn rhaid i chi lenwi ychydig mwy).
 7. Yn olaf, rhowch eich coeden ffrwythau wedi'i phlannu mewn man lled-gysgodol. Am 2-3 diwrnod rhaid iddo fod yno cyn ei roi yn uniongyrchol yn yr haul oherwydd bod yn rhaid iddo addasu.
Coed oren mewn pot
Erthygl gysylltiedig:
Allwch chi gael coed ffrwythau mewn potiau?

Yn yr ardd

plannu coed ffrwythau

Os ydych chi'n mynd plannu coed ffrwythau yn eich gardd, mae'r camau y mae'n rhaid i chi eu cymryd yn debyg iawn i gamau pot blodau, ond mae ganddyn nhw hynodion penodol y mae'n rhaid i chi eu hystyried. Ydych chi eisiau gwybod beth ydyn nhw?

 1. Galluogi twll mawr. I roi syniad i chi, mae'n rhaid i'r twll hwnnw fod ddwywaith mor eang â'r gwreiddiau estynedig sydd gan y goeden. Os yw'n fach (y math rydych chi'n ei brynu mewn archfarchnadoedd neu gyda chynigion cyfyngedig) fe welwch nad oes angen llawer arnyn nhw; ond os ydych chi'n eu prynu mewn meithrinfeydd efallai y bydd angen llawer o led ar rai.
 2. Yn gyffredinol, byddai twll yn berffaith pe bai'n 60cm x 60cm. Gyda dyfnder o 60-70cm mae'n fwy na digon.
 3. Ychwanegwch ychydig o swbstrad i'r sylfaen. Mae llawer hefyd yn bachu ar y cyfle i roi compost a maetholion organig eraill, ond yma bydd yn dibynnu a yw'r pridd yn gyfoethog o'r maetholion sydd eu hangen ar y goeden ai peidio. Neu os ydych chi am wella'ch cynhyrchiad neu ei fod yn rhedeg ei gwrs.
 4. Rhowch y goeden ffrwythau. Nawr mae'n bryd gosod y goeden ffrwythau. Gwnewch yn siŵr ei ganoli'n dda fel bod gan yr holl wreiddiau'r un lle (neu bron) ac y gellir eu gosod yn dda. Nawr mae'n rhaid i chi daflu baw i gladdu'r gwreiddiau. I wneud hyn, cywasgwch y pridd â'ch dwylo a'ch traed i osgoi pocedi aer (y cyfan y bydd yn ei wneud yw diffyg pridd a / neu blâu yn ymosod arnoch chi yn y pen draw).
 5. Dŵr. Y cam olaf yw dyfrio, ond fel y dywedasom wrthych o'r blaen, ceisiwch beidio â gorwneud pethau. Mae'n well dyfrio yn amlach ychydig ddyddiau i weld sut mae'r pridd yn setlo ac ychwanegu mwy os oes angen gwario gyda'r dyfrio a bod y gwreiddiau'n pydru.

Un tip yw, os oes gennych anifeiliaid, amddiffynwch eich coeden am ychydig wythnosau nes iddynt ddod i arfer â bod yno (yn enwedig os yw'ch anifeiliaid anwes yn tueddu i "ymosod" ar goed). Ac os gwelwch ei fod yn crwydro, nid yw'n syniad gwael rhoi tiwtor i'w helpu i aros yn unionsyth nes ei fod wedi'i osod ar lawr gwlad.

Pa bellter ddylai fod rhwng coed ffrwythau?

Pa bellter ddylai fod rhwng coed ffrwythau?

Un o'r amheuon a fydd gennych wrth blannu coed ffrwythau, yn enwedig os oes mwy nag un, yw a oes rhaid i chi gadw cryn bellter rhyngddynt. A’r gwir yw bod ie.

Mae arbenigwyr yn argymell, os ydych chi'n mynd i blannu coed ffrwythau mewn perllan, eich bod chi'n parchu a bylchau rhwng coed o leiaf dri metr (o'ch cwmpas chi i gyd). Mae hyn yn sicrhau bod gan y gwreiddiau ddigon o le i dyfu heb rwystro coed neu blanhigion eraill.

Pryd i blannu coed ffrwythau?

Ydych chi'n meddwl y gellir plannu coed ffrwythau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn? Wel, y gwir yw na. Yn gyffredinol, mae'n rhaid i ni aros i'r coed ffrwythau fynd i mewn i fath o "gaeafgysgu", hynny yw, i'r sudd arafu yn y goeden, gan ei gwneud hi'n "cysgu", eu plannu ac maen nhw'n addasu'n dda i'w Lleoliad newydd.

La plannir coed ffrwythau yn ystod misoedd yr hydref a'r gaeaf, er bod rhai ei bod bron yn y gwanwyn pan gânt eu plannu. I roi syniad i chi:

 • Afal, gellyg, eirin: Ionawr-Chwefror.
 • Coeden lemon, coeden oren: Mawrth.
 • Peach, neithdarîn ...: Mawrth
 • Cherry, pomgranad: Ionawr-Chwefror.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.