Rociwr gardd

Mae'r llif llif gardd yn dod yn fwy a mwy ffasiynol

Mae'n dod yn fwy a mwy ffasiynol cael gardd neu deras sydd wedi'i gadw'n dda gydag ardaloedd ymlacio i'w mwynhau ar eich pen eich hun neu mewn cwmni. Felly, nid yw'n syndod bod y duedd o brynu siglenni tebyg i fainc wedi bod yn cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Gelwir y math hwn o swing yn llif llif gardd. ac oherwydd ei phoblogrwydd rydym yn mynd i siarad am gysegru'r erthygl hon iddi.

Os ydych chi'n chwilio am y darn delfrydol o ddodrefn i orffwys a mwynhau'ch ardal awyr agored, peidiwch ag oedi cyn prynu siglen ardd. Maen nhw'n bert, yn gyffyrddus ac yn hamddenol. Yn fyr: Ategolyn delfrydol! Er mwyn eich helpu chi gyda'r dewis, rydyn ni'n mynd i siarad am y gwiail gardd gorau a sut i'w prynu.

? Y llif llif gorau ar gyfer gardd?

Mae'r sefyllfa ar gyfer llifio gardd orau yn mynd i'r model Outsunny hwn oherwydd gwerthusiadau da'r prynwyr. Mae ganddo draed gwrthlithro ac adlen adeiledig, sydd hefyd yn lledaenu. Felly gallwn ei addasu yn ôl ein hanghenion a lleoliad yr haul. O ran y gallu, mae ganddo gyfanswm o dair sedd, hynny yw, gall tri pherson siglo arni ar yr un pryd. Y pwysau uchaf y gall y siglen hon ei gynnal yw 200 cilo ac mae ei ddimensiynau'n cyfateb i 170 x 110 x 153 centimetr (hyd x lled x uchder).

Pros

Gyda'r llif gardd hon gallwn fwynhau ein gofod awyr agored yn gyffyrddus, ar ein pennau ein hunain a hyd at ddau berson arall yng nghwmni. Yn fwy na hynny, mae ganddo draed gwrthlithro fel ei fod yn aros yn ei le tra ein bod ni'n ei ddefnyddio. Mae'r adlen hefyd yn cynnig mantais fawr i ni: Amddiffyn rhag yr haul.

Contras

Yn gyfan gwbl, ni allwn gyfrif dim mwy na dwy anfanteision ynglŷn â'r llif llif gardd hon. Yn gyntaf yw'r dyluniad. Mae'n debygol nad yw pawb yn hoff o streipiau neu nad yw'n edrych yn dda yn dibynnu ar ba leoedd. Yna mae'r pris. Er gwaethaf mae ei werth am arian yn dda, mae rocwyr rhatach eraill ar y farchnad.

Dewis y llifiau llif gorau ar gyfer gardd

Os nad ydych wedi'ch argyhoeddi gan ein un gorau, nid oes dim yn digwydd. Mae yna lawer mwy o fodelau ar wahân i'r llif llif gardd hon. Rydyn ni wedi dewis y chwech gorau ac rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau arnyn nhw isod.

KG KITGARDEN - Cadair Swing Gardd 3 sedd

I ddechrau'r rhestr mae gennym y model KG Kitgarden hwn. Mae'n swing gardd y mae ei diwbiau wedi'u gwneud o ddur gwrthsefyll, gan ei wneud mae'r strwythur yn sefydlog iawn ac yn gwrthsefyll. O ran yr adlen, mae wedi'i wneud o bolyester ymlid dŵr. Hefyd, gellir ei addasu i weddu i sut mae'r haul yn machlud. Cynhwysedd y siglen hon yw tri pherson ac mae'n cynnwys clustog i gael mwy o gysur. O ran y dimensiynau, mae'r rhain yn 110 x 175 x 153 centimetr.

Swing Garden Metal Outsunny gyda Parasol

Yn ail mae gennym y model Outsunny hwn. Mae ei ddyluniad yn gain gyda ffiniau addurniadol ar y sedd a'r nenfwd. Mae'r olaf wedi'i wneud o polyester sy'n gwrthsefyll dŵr ac yn ymlid â baw. Yn ogystal, gellir ei reoleiddio i amddiffyn rhag yr haul ar wahanol adegau o'r dydd. O ran y strwythur, mae wedi'i wneud o ddur sydd â gorchudd gwrth-cyrydol a gwrth-ocsidydd. Mae gan y coesau draed rwber gwrthlithro, ac felly'n cynnig mwy o sefydlogrwydd. O ran gallu, mae gan yr llif llif gardd hon sedd fawr ar gyfer hyd at dri o bobl. Mae'r glustog padio wedi'i chynnwys ac wedi'i gwneud o gotwm. Yn gyfan gwbl, mae'r siglen hon yn mesur 172 centimetr o hyd, 110 centimetr o led a 152 centimetr o uchder. Mae'r pwysau llwyth uchaf yn cyfateb i 200 cilo.

Siglen Rocio Gardd Allanol 2 sedd gyda tho

Mae'r model Outsunny hwn hefyd wedi'i gynnwys yn ein rhestr o'r rocwyr gorau ar gyfer gardd. Mae ganddo ddwy sedd a chynhalydd cefn wedi'u padio â sbwng dwysedd uchel. Yn ogystal, mae wedi'i orchuddio â polyester ag ymwrthedd uchel. Mae'r tiwbiau wedi'u gwneud o ddur cadarn ac wedi'u gorchuddio â phowdr. Mae gan y llif llif gardd hon hefyd ddau do symudadwy i'w amddiffyn rhag yr haul ac maent yn ymlid i ddŵr a baw. Ychwanegiad arall y mae'r model hwn yn ei gynnig yw ei hambyrddau diod sydd wedi'u lleoli ar y ddwy ochr. Gellir cydbwyso pob sedd yn unigol ac mae ganddyn nhw uchafswm capasiti llwyth o 110 cilo. Y dimensiynau cyffredinol yw 170 x 136 x 170 centimetr (hyd x lled x uchder).

Siglen Gardd Allanol 3 Sedd XNUMX Trosadwy i'r Gwely gyda Rhwyd Mosquito Llawn

Rydym yn parhau â'r llif llif gardd hon, hefyd o Outsunny. Mae ei gynhalydd cefn yn lledaenu a gellir ei drawsnewid yn wely neu hamog. Mae'r ffrâm wedi'i gwneud o ddur wedi'i orchuddio â phowdr, gan ei gwneud yn drwchus, yn gadarn ac yn sefydlog iawn. O ran y gorchudd, mae wedi'i wneud o polyester sy'n gwrthsefyll dŵr a baw ac mae'n hawdd ei lanhau. Dylid nodi hefyd bod ganddo rwyd mosgito integredig. Mae gallu'r llif llifio gardd hon ar gyfer hyd at dri o bobl ac mae ei llwyth uchaf yn cyfateb i 300 cilo. Mae'r clustogau sedd a chefn wedi'u llenwi â chotwm. Hefyd, mae gan y model hwn boced ar un ochr i'r arfwisg. Dimensiynau cyffredinol y cynnyrch hwn yw 240 x 140 x 197 centimetr (hyd x lled x uchder).

Siglen Rocio Gardd Allanol 3 sedd gyda tho

Model arall i dynnu sylw ato yw'r swing hwn o Outsunny. Mae'n swing gardd tair sedd y mae ei glustogau wedi'u llenwi â chotwm. Mae'r strwythur wedi'i wneud o ddur trwchus a chadarn, tra bod y gorchudd wedi'i wneud o ffabrig polyester gwrthsefyll dŵr a baw. Yn ogystal, mae gan y traed sylfaen blastig gwrthlithro. Dylid nodi hefyd bod y model hwn Yn cynnwys dau hambwrdd diod cwympadwy ar y ddwy ochr. Yn gyfan gwbl, mae'r siglen hon yn mesur 120,5 centimetr o hyd, 207 centimetr o led a 174 centimetr o uchder. Mae'r pwysau llwyth uchaf yn cyfateb i 360 cilo.

Swing Gardd Bren 3 sedd Syfrdanol gyda Chlustog Padio Symudol a Chynhalydd Cefn

Yn olaf, mae'n rhaid i ni dynnu sylw at y model Outsunny tair sedd hwn. Ei nodwedd fwyaf nodedig yw hynny mae'r strwythur wedi'i wneud o bren ffynidwydd wedi'i drin yn arbennig i'w ddefnyddio yn yr awyr agored. Mae'r gorchuddion clustog a'r canopi wedi'u gwneud o frethyn Rhydychen sy'n gallu anadlu ac sy'n gwrthsefyll dŵr. O ran yr adlen, mae hyn yn lledaenu fel y gallwn amddiffyn ein hunain rhag yr haul pa bynnag amser ydyw. Uchafswm pwysau'r llwyth yw 300 cilo ac mae cyfanswm mesuriadau llif yr ardd hon yn cyfateb i 205 x 130 x 185 centimetr (hyd x lled x uchder).

Canllaw prynu ar gyfer llif llif gardd

Cyn prynu llif llif gardd, mae'n syniad da ystyried nifer o agweddau. Byddwn yn rhoi sylwadau arnynt isod.

Maint a chynhwysedd

Un o'r pethau y mae'n rhaid i ni edrych arno cyn prynu un o'r siglenni ffasiynol hyn yw maint y cynnyrch. Ar gyfer hyn argymhellir mesur y gofod sydd gennym ar gael ar gyfer llif yr ardd, gan ystyried, gan ei fod yn siglen, bod yn rhaid cael rhywfaint o le o flaen a thu ôl. Agwedd arall i'w hystyried yw'r gallu yr ydym am iddo ei gael. Faint o bobl ydyn ni eisiau gallu eistedd i lawr? A? Dau? Tri? Rhaid inni hefyd benderfynu hyn mewn perthynas â'r lle sydd ar gael gennym.

deunydd

Heb amheuaeth, mae'r deunydd yn bwysig iawn wrth ddewis siglen ardd. Yn arferol, mae'r strwythur fel arfer wedi'i wneud o ddur i fod yn gryf ac yn sefydlog. Yn ddelfrydol, dylai fod ganddo haenau i atal cyrydiad ac ocsidiad. Ychwanegiad gorau posibl arall yw bod traed y coesau yn llithro, gan fod y siglen yn gallu symud pan mae'n cael ei defnyddio. O ran y to, rhaid iddo gael ei wneud o ddeunydd sy'n gwrthsefyll y tywydd, fel polyester.

pris

Yn olaf ond nid lleiaf mae gennym y pris. Yn amlwg, ni ddylem wario mwy nag y gallwn ei fforddio. Ond nid yw hynny'n broblem. Ar hyn o bryd mae yna lawer o fodelau o lifiau llifio gardd ar y farchnad a mae'r amrediad prisiau yn eithaf eang. Yn nodweddiadol, po fwyaf ydyw a pho fwyaf o bethau ychwanegol sydd ganddo, y mwyaf drud fydd y llif llif. Fodd bynnag, mae'r rhai bach a sylfaenol fel arfer yn fforddiadwy.

Ble i osod llif yr ardd?

Mae yna lawer o wahanol fodelau o lifiau llif gardd

Fe allwn ni wirioneddol osod llif llif yr ardd lle bynnag y dymunwn. Fodd bynnag, fe'ch cynghorir i'w gadw mewn man lleiaf agored er mwyn peidio ag eistedd yn wynebu'r wal. Yn fwy na hynny, rhaid inni adael rhywfaint o le yn y tu blaen ac yn y cefn, fel nad yw'n gwrthdaro â dim wrth siglo. Yn dibynnu ar y maint a'r gofod sydd gennym ar gael, gellir gosod y llifiau nid yn unig mewn gerddi, ond hefyd ar derasau a balconïau.

Donde comprar

Heddiw, mae'r posibiliadau sy'n rhaid i ni brynu cynhyrchion yn aruthrol. Os ydym am brynu siglen ardd gallwn ei wneud ar-lein neu mewn sefydliadau corfforol fel yr Ikea, y Leroy Merlin a'r Corte Inglés. Byddwn yn trafod rhai o'r enghreifftiau hyn isod.

Amazon

Mae Amazon, y platfform gwerthu ar-lein gwych, heddiw yn cynnig cynhyrchion garddio diddiwedd a mwy. Yn eu plith mae yna hefyd ystod eang o gadeiriau siglo gardd. Mae danfoniadau fel arfer yn eithaf cyflym ac mae ganddyn nhw bolisi llym i amddiffyn prynwyr.

Leroy Merlin

Hefyd mae gan rai sefydliadau corfforol, fel y Leroy Merlin, ystod eang o lifiau llif gardd. Y fantais fawr o fynd i siop o'r rhain yw hynny gallwn brofi'r breichiau rociwr i weld pa mor gyffyrddus ydyn nhw a sut maen nhw'n siglo.

Ar ôl trafod y modelau gorau ar y farchnad a sut i'w prynu, gobeithio bod gennych chi syniad cliriach o'r hyn i'w ystyried wrth ddewis siglen ardd. Hyd yn oed os ydych chi eisoes yn gwybod pa un i'w brynu, cymaint yn well!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.