Sut i ddewis trimmer gwrych?

Os oes gennym sawl gwrych yn yr ardd, neu os nad oes gennym amser nac amynedd i'w cadw'n dda, gallwn ddewis prynu a trimmer gwrych. Gyda'r teclyn hwn gallwn gael planhigion hardd iawn heb flino gormod.

Felly, os ydych chi'n ystyried prynu trimmer gwrych, byddwn yn esbonio beth yw ei nodweddion a'r gwahanol fathau sydd yna. Hefyd, byddwn yn eich helpu i ddewis un.

Beth yw'r trimwyr gwrych gorau?

Os oes gennych lawer o lwyni fel gwrychoedd, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi eu tocio'n aml i'w cadw yn union fel rydych chi eu heisiau. Am y rheswm hwn, er y gellir gwneud y gwaith hwn gyda gwellaif tocio, heb os, mae'n llawer mwy doeth ei wneud gyda thociwr gwrych, yn enwedig pan fydd gennych lawer a / neu eu bod eisoes yn dechrau bod yn fawr. Ond pa?

Mae yna sawl math, felly rydyn ni'n argymell un o bob un. Maent fel a ganlyn:

GARDENA EasyCut 420/45 - Tociwr gwrych trydan

Mae'r trimmer gwrych trydan hwn yn berffaith ar gyfer gwrychoedd bach a mawr. Mae ganddo bwysau o ddim ond 2,6 cilo, a handlen ergonomig y gallwch chi weithio'n gyffyrddus iddi. Mae'r llafn yn 45 centimetr o hyd, ac mae ganddo hefyd fodur y mae ei bŵer yn 420W.

HAMDDEN YR ALMAEN 23CC - Torrwr gwrych gasoline

Os ydych chi'n chwilio am beiriant tocio gwrych y gallwch chi weithio yn unrhyw le yn yr ardd, heb orfod dibynnu ar y cerrynt trydan, yna bydd y model hwn yn ymarferol iawn. Mae'n pwyso 6,5 cilo, ac yn gweithio gydag injan gasoline y mae ei bwer yn 0,9Kw. Mae'r handlen yn ergonomig, ac mae'r llafn yn 60 centimetr o hyd, yn berffaith ar gyfer gwrychoedd llydan!

Trimmer gwrych TECCPO (yn cynnwys gwefrydd) - Trimiwr gwrych batri

Mae'r trimmer gwrych hwn sy'n cael ei bweru gan fatri yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n chwilio am symlrwydd a chyfleustra. Mae ganddo lafn 52-centimedr, a handlen ergonomig y bydd yn hawdd ichi weithio gyda hi. Mae'n pwyso 3,2 cilo, ac felly mae'n eithaf ysgafn ac yn dda i'w gario.

Ikra ITHK 800 - Torrwr gwrych telesgopig

Mae angen tocio cynnal gwrych tal sy'n cael ei gadw'n dda, ac mae'n rhaid gwneud y rhain gyda thociwr gwrych telesgopig o ansawdd, fel y model trydan hwn rydyn ni'n ei gyflwyno i chi. Gallwch weithio gwrychoedd rhwng 4 a 4,5 metr o uchder, gan fod ganddo far telesgopig rhwng 1,88 a 3,05 metr o hyd. Mae llafn yr offeryn yn 41 centimetr o hyd ac yn pwyso 5 cilo.

GRÜNTEK - Torrwr gwrychoedd

Pan fydd gennych wrychoedd o uchder isel neu ganolig, a'ch bod am wneud toriadau mwy manwl gywir, mae'n rhaid i chi gael trimmer gwrych. Mae gan y model Grüntek hwn gyfanswm hyd o 47 centimetr, y mae 6 ohonynt yn cyfateb i'r rhai a fesurir gan y llafn. Gyda phwysau o 685 gram, gydag ef gallwch chi dorri canghennau gwyrdd o hyd at 33 milimetr mewn diamedr a phren sych o 29 milimetr.

Beth yw nodweddion trimmer gwrych?

Tociwr gwrych modur

Mae'n bwysig iawn gwybod beth yw enwau pob rhan o'r teclyn rydyn ni'n mynd i'w ddefnyddio, ers fel hyn, pe bai un ohonyn nhw'n torri i lawr yfory neu angen gwaith cynnal a chadw arbennig, byddai'n llawer haws i ni ddod o hyd iddo y cynhyrchion sydd eu hangen arnom.

Rhannau trimmer gwrych yw:

 • Trin dwbl: ei ddefnyddio i ddal yr offeryn gyda'r ddwy law, yn ddiogel. Mae hefyd yn cynnwys y sbardun cychwyn. Gellir ei gylchdroi 180º i allu gweithio ar ongl, sy'n gwneud torri yn agos at waliau yn llawer haws.
 • Handlebar pivoting: yn gwella'r sefyllfa weithio. Mae rhai modelau yn ei gario.
 • gwarchod: mae'n fath o fwrdd sy'n atal sglodion rhag neidio wrth docio. Mae wedi'i leoli ychydig cyn y cleddyf torri.
 • Torri cleddyf: Mae'n cael dwy lafn â dannedd miniog sy'n symud un dros y llall mewn effaith ddwyochrog.

Pa fathau sydd yna a pha un ddylwn i ei ddewis?

Er mwyn peidio â gwneud camgymeriad gyda'r penderfyniad, mae'n rhaid i ni wybod pa fathau o docwyr gwrych sydd a pha un y mae'n rhaid i ni ei gaffael er mwyn cyflawni'r gwaith. Bydd dewis un yn dibynnu ar:

 • Cyflenwad pŵer:
  • Peiriant gasoline: mae ganddo bwer mawr a, gan nad oes angen trydan arno, mae'n caniatáu ichi symud yn rhydd.
  • Modur trydan: mae'n ysgafn, yn dawel ac yn haws ei reoli. Mae dau fath:
   • Batri - Yn ddelfrydol ar gyfer swyddi bach, cyflym.
   • Gyda chebl: er y gall y cebl gyfyngu llawer arnom, mae ganddynt amser defnyddio hirach.
  • Llawlyfr: trimwyr gwrych ydyn nhw. Mae'r rhain yn wych ar gyfer tocio gwrychoedd isel, neu i orffen perffeithio'r tocio a wneir gyda thociwr gwrych.
 • Llafnau:
  • Dail Sengl - Fe'i defnyddir ar gyfer tocio gwrychoedd mawr a rhannau syth.
  • Llafnau dwbl: caniatáu torri ar y ddwy ochr ac i unrhyw gyfeiriad. Maen nhw'n gwneud toriad glanach a mwy manwl gywir, ac maen nhw hefyd yn dirgrynu llai.
 • Mathau o ganghennau: bydd y caledwch a'r trwch yn pennu pŵer y trimmer gwrych. Po anoddaf a mwy trwchus, y mwyaf o bwer y bydd ei angen arnom. Mae pŵer yn pennu hyd bar a bylchau dannedd; felly, po fwyaf o bwer sydd ganddo, yr hiraf fydd y cleddyf a'r bwlch rhwng y dannedd.
  • Canghennau tenau: gellir defnyddio model trydan hyd at 400W. Os ydyn nhw'n wyrdd, bydd trimmer gwrych yn gwneud.
  • Canghennau canolig: gellir defnyddio model trydan rhwng 400 a 600W.
  • Canghennau trwchus: gellir defnyddio model gasoline.

Ble i brynu trimmer gwrych?

Os oes angen trimmer gwrych arnoch chi neu os ydych chi'n bwriadu prynu un, ond nad ydych chi'n siŵr ble maen nhw'n gwerthu, dylech chi wybod y byddwch chi'n dod o hyd iddo ar werth yn y lleoedd hyn:

Amazon

Yn Amazon gallwch brynu llawer o bethau, ar gyfer y cartref a'r ardd. Mae'n eithaf hawdd dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi, gan eu bod yn gwerthu popeth yn ymarferol. Os ydym yn siarad am docwyr gwrych, fe welwch bob math: trimwyr gasoline, trydan, batri, telesgopig a gwrychoedd ar ystod eang o brisiau. Yn ogystal, mae llawer wedi derbyn adolygiadau gan brynwyr eraill, felly mae'n hawdd dewis un. Yna, mae'n rhaid i chi ei brynu ac aros ychydig ddyddiau i'w dderbyn yn eich cartref.

bricodepot

Yn Bricodepot maen nhw'n gwerthu llawer o gynhyrchion defnyddiol i arddwyr. Mae eu catalog o docwyr gwrych yn fach ond mae ganddyn nhw bob math, ac am brisiau rhesymol iawn. Yr unig beth yw mai dim ond mewn siopau corfforol y gellir eu prynu, gan nad oes ganddynt wasanaeth cludo cartref.

Leroy Merlin

Yn y Leroy Merlin fe welwn amrywiaeth fawr o offer garddio. Gan ganolbwyntio ar docwyr gwrychoedd, mae ganddyn nhw lawer ac o wahanol fathau, am brisiau diddorol. Gallwch ddewis eich model yn seiliedig ar y graddfeydd (gyda sêr) y mae cwsmeriaid eraill wedi'u rhoi iddynt. Yna byddwch chi'n talu ac yn aros i'w dderbyn yn eich cartref, neu gallwch fynd i siop gorfforol a'i brynu'n uniongyrchol oddi yno.

Lidl

Yn Lidl maen nhw weithiau'n gwerthu trimwyr gwrych, ond i wybod yn sicr pa ddyddiau fydd ganddyn nhw ar gael rhaid i chi fod yn ymwybodol o'u rhestr bostio, neu i ymweld â'ch gwefan o bryd i'w gilydd.

Awgrymiadau ar gyfer defnyddio trimmer gwrych

Defnyddiwch beiriant tocio gwrych i docio'ch llwyni yn gyffyrddus

Mae'r offer hyn, os cânt eu defnyddio'n dda a'u cynnal yn gywir, yn ddiogel. Er hynny, gwisgo sbectol amddiffynnol, menig ac amddiffyniad clyw cyn mynd i'r gwaith. Yn ychwanegol, peidiwch byth â thorri ger ffens fetel: Byddai'r cleddyf yn bownsio a gallem wneud llawer o ddifrod.

Pan fyddwn ni'n mynd i docio'r gwrychoedd, rhaid inni ei wneud o'r gwaelod i fyny, Ac arlunio math o fwa. Yn y modd hwn, bydd y canghennau mwy trwchus yn cael eu dinoethi, felly bydd yn haws i ni eu gweld a'u torri. Os bydd hi'n bwrw glaw neu os bydd rhagolwg o law, ni fyddwn yn ei ddefnyddio, gan fod y risg o ddioddef damwain yn cynyddu.

Er mwyn i'r cleddyf ddal i dorri fel y diwrnod cyntaf, mae'n bwysig iawn rhoi olew a chwistrellu bob dydd, a thynnwch unrhyw ddail neu bren sydd ganddyn nhw ar ôl. Dylid glanhau gweddill y trimmer gwrych gyda brwsh meddal neu frethyn. Ar ôl pob defnydd, mae'n rhaid i chi wirio'r hidlydd aer, oherwydd os yw'n fudr, bydd y pŵer yn lleihau a bydd y defnydd yn cynyddu.

Felly, nid yn unig y bydd ein peiriant yn gallu gwneud toriadau glân, ond bydd ein diogelwch, i raddau helaeth, yn cael ei warantu; heb sôn y bydd yr ardd yn parhau i edrych yn wych.