Y Dieffenbachia poblogaidd

Mae'r dieffenbachia yn blanhigyn addurnol

Delwedd - Wikimedia / Daderot

y dieffenbachia Maent yn boblogaidd iawn y tu mewn, gan eu bod yn goddef diffyg golau yn dda ac yn ddelfrydol ar gyfer y rhai nad oes ganddynt lawer o brofiad mewn cynnal a chadw a gofalu am blanhigion. Mae ei ddail yn addurnol iawn, ac mae gan bob amrywiaeth ei "batrwm" ei hun, ond mae'r gofynion tyfu yn debyg ar gyfer pob un ohonynt.

Mae addurno gyda nhw yn hawdd iawn, gan nad ydyn nhw'n gofyn llawer, a gallant hyd yn oed fyw mewn potiau am eu bywydau cyfan. Ond, Sut maen nhw'n derbyn gofal?

Tarddiad a nodweddion dieffenbachia

Planhigyn lluosflwydd yw'r dieffenbachia

Mae'n genws o blanhigion lluosflwydd sy'n frodorol i jyngl Canol a De America. Maent yn tyfu i uchder rhwng 2 ac 20 metr yn dibynnu ar y rhywogaeth a'r man tyfu, ac mae ganddo goesyn codi y mae dail hirgrwn neu lanceolate, gwyrdd tywyll neu variegated, yn egino ohono.

Hyd heddiw, crëwyd gwahanol fathau o gyltifarau, cymaint fel y gallwn ddod o hyd i dieffenbachias gyda dail mwy gwyrdd na gwyn, ac eraill â dail gwynnach na gwyrdd. Beth bynnag, mae'n rhaid i chi wybod bod pob un ohonyn nhw'n wenwynig os ydyn nhw'n cael eu bwyta.

Fe'u gelwir yn boblogaidd fel loteri, galatea, neu wrth gwrs dieffenbachia.

A yw'n blanhigyn gwenwynig?

I ateb y cwestiwn hwn mae'n bwysig egluro cysyniadau yn gyntaf: mae planhigyn gwenwynig yn un a all achosi marwolaeth, tra bod planhigyn gwenwynig yn un a all achosi adwaith annifyr ond heb fod yn angheuol. Gan ddechrau o hyn, mae diffenbachia yn wenwynig i oedolion (mae'n wenwynig i blant ac anifeiliaid anwes).

Os yw oedolyn yn cnoi'r dail er enghraifft, gan eu bod yn cynnwys crisialau calsiwm oxalate, bydd ganddyn nhw losgi a chochni a fydd mewn egwyddor yn ysgafn neu'n gymedrol. Dim ond os ydych chi'n berson arbennig o sensitif, neu os ydych chi'n blentyn y bydd angen sylw meddygol brys arnoch chi, oherwydd yn yr achosion hyn mae'r symptomau'n ddifrifol: diffyg anadl, dololing a / neu ddolur gwddf difrifol. Bydd y driniaeth ar eu cyfer gyda siarcol wedi'i actifadu, poenliniarwyr a / neu wrth-histaminau, yn dibynnu ar ddifrifoldeb pob un.

Fodd bynnag, os oes plant a / neu anifeiliaid anwes gartref, ni argymhellir cael dieffenbachia, oni bai ei fod yn cael ei roi mewn ardal sy'n anhygyrch iddynt.

Prif rywogaeth

Mae tua 30 o wahanol rywogaethau wedi'u cynnwys yn y genws Dieffenbachia. Mae pob un ohonynt yn wenwynig iawn, ond nid am y rheswm hwnnw maent yn cael eu trin yn llai nag eraill; Mewn gwirionedd, maen nhw'n un o'r planhigion sy'n cael eu tyfu fwyaf y tu mewn gan eu bod nhw'n goddef amodau ysgafn isel. Nawr, pa rai yw'r mwyaf poblogaidd?

Dieffenbachia amoena

Mae Dieffenbachia amoena yn amrywiaeth o diffenbachia

Delwedd - Wikimedia / David J. Stang

La Dieffenbachia amoena Rhywogaeth y genws sydd â'r dail mwyaf: gallant fesur 30 centimetr neu fwy o hyd. Mae'n derbyn enw arall ac mae'n Dieffenbachia tropic, gan gyfeirio at y Dieffenbachia amoena »Eira Trofannol». Yn flaenorol fe'i galwyd Dieffenbachia bowmanii, ac mae'n frodorol o Brasil. Gall gyrraedd uchder o tua 50 centimetr mewn blwyddyn, a chyrraedd metr a hanner o uchder hyd yn oed mewn pot. 

Dieffenbachia 'Camilla'

Mae Dieffenbachia Camilla yn blanhigyn trofannol

Delwedd - Wikimedia / LucaLuca

Mae Dieffenbachia 'Camilla' yn amrywiaeth. Ei enw gwyddonol llawn yw Dieffenbachia amoena var »Camilla». Mae'n blanhigyn canolig ei faint, gyda choesynnau sy'n cyrraedd 30 i 40 centimetr, a gyda dail gwyrdd a gwyn. Bron y gallem ddweud hynny mae'n un o'r rhai sydd â'r dail gwynaf oll, nodwedd sy'n ei addurno'n fawr.

Dieffenbachia Seguine

Golygfa o Seguine Dieffenbachia

Delwedd - Wikimedia / Forest & Kim Starr

La Dieffenbachia Seguine Mae'n rhywogaeth a arferai gael ei galw Dieffenbachia maculata. Mae'n frodorol i Fecsico, Canol America, yr Antilles a gogledd De America gan gyrraedd cyn belled â Brasil. Mae'n tyfu rhwng 1 a 3 metr o uchder, a'i ddail yn wyrdd melynaidd gydag ymyl werdd.

Beth yw'r gofal sydd ei angen arno?

Os meiddiwch gael copi, rydym yn argymell eich bod yn darparu'r gofal canlynol iddo:

Lleoliad

 • Interior: fel planhigyn dan do gellir ei gael mewn ystafelloedd gyda llawer o olau. Mae Dieffenbachia yn frodorol i goedwigoedd trofannol, lle maen nhw'n byw o dan gysgod coed; dyna pam na fyddant yn goddef llawer o olau yn well na phlanhigion dail amrywiol eraill. Fodd bynnag, maent yn sensitif iawn i oerfel. Er y gallant wrthsefyll tymereddau o hyd at 5º, argymhellir na ddylent ostwng o dan 10º, oherwydd os bydd hynny'n digwydd, mae'n debygol y bydd yn dechrau colli rhai dail.
 • Y tu allan: bydd yn edrych yn ysblennydd o dan gysgod coed eraill, mewn man cysgodol a dim ond os yw'r tywydd yn rhydd o rew. Peidiwch byth â dinoethi i'r haul, gan y bydd yn llosgi.

Dyfrio

Mae'n blanhigyn sy'n sensitif i ddŵr gormodol, yn ogystal â sychder. Er mwyn osgoi problemau, argymhellir yn gryf gwirio lleithder y pridd neu'r swbstrad, naill ai trwy fewnosod ffon bren denau, cloddio ychydig neu bwyso'r pot ar ôl iddo gael ei ddyfrio ac eto ar ôl ychydig ddyddiau.

Os oes unrhyw amheuaeth, mae'n well aros ychydig ddyddiau. Beth bynnag, yn dibynnu ar y tywydd a'ch lleoliad, Mae'n cael ei ddyfrio 3 gwaith yr wythnos ar gyfartaledd yn yr haf a 1-2 yr wythnos ar gyfartaledd weddill y flwyddyn.

Defnyddiwch ddŵr glaw, neu heb galch, oherwydd fel arall gallai'r dail gyflwyno clorosis.

Tir

Golygfa o'r dieffenbachia

Delwedd - Wikimedia / Jerzy Opioła

 • Pot blodauEr y gallant dyfu i uchder o 4m yn dibynnu ar y mathau, wrth dyfu, anaml y mae'n fwy na 2m. Maent yn blanhigion y gellir eu cadw mewn pot heb broblemau, gan fod eu cefnffordd yn denau ac mae eu tyfiant braidd yn araf. Y swbstrad delfrydol fydd un sydd â pH asid, rhwng 4 a 6, fel yr un hwn maen nhw'n ei werthu yma.
 • Gardd: yn tyfu mewn priddoedd sy'n llawn deunydd organig, wedi'i ddraenio'n dda.

Tanysgrifiwr

Er mwyn osgoi clorosis, argymhellir ffrwythloni'r planhigyn gyda gwrtaith penodol ar gyfer planhigion asidoffilig (ar Werth yma) yn ystod y tymor tyfu (gwanwyn i gwymp cynnar).

Fe'ch cynghorir hefyd i ffrwythloni gyda gwrteithwyr organig, fel guano, er mwyn sicrhau bod y planhigyn yn tyfu'n iach.

Amser trawsblannu neu blannu

P'un a ydych am ei drosglwyddo i'r ardd neu os gwelwch fod y gwreiddiau'n dod allan o'r tyllau draenio a'ch bod am ei drosglwyddo i botyn mwy, gallwch chi ei wneud yn y gwanwyn, pan fo'r tymheredd lleiaf yn 15ºC neu fwy.

Wrth eu plannu yn yr ardd, fe'ch cynghorir i gymysgu'r pridd ar y ddaear gydag ychydig o gompost organig (fel castiau llyngyr er enghraifft). Bydd hyn yn sicrhau gallu i addasu'n gyflym a'r twf gorau posibl.

Tocio

Golygfa o'r dieffenbachia yn yr ardd

Delwedd - Wikimedia / Louise Wolff

Peidiwch ei angen, ond gallwch chi gael gwared ar y dail sych, afiach a gwan pryd bynnag y byddwch chi'n ei ystyried yn angenrheidiol.

Os bydd gennych chi y tu fewn a'i fod yn cyrraedd y nenfwd neu'n agos ato, tociwch ef ar ddiwedd y gaeaf. Bydd hyn yn dod ag eginau is.

Plâu

Gall gael ei effeithio gan Corynnod coch, Llo'r coed, llyslau y teithiau. Maen nhw'n cael eu trin â phryfladdwyr penodol, neu os nad yw'r pla wedi lledu llawer, gyda lliain wedi'i socian mewn alcohol fferyllfa. Bydd daear ddiatomaceous hefyd yn gweithio i chi (ar werth yma) neu'r sebon potasiwm.

Clefydau

Mewn amgylcheddau llaith, neu pan fyddwch chi'n dioddef o ddyfrio gormodol, bydd ffyngau yn achosi smotiau dail, a / neu bydredd coesyn a gwreiddiau. Mae'n cael ei drin â ffwngladdiad systemig (ar werth yma).

Rusticity

Nid yw'n gwrthsefyll oerfel na rhew. Y tymheredd lleiaf y mae'n ei gynnal yw 10ºC.

Problemau tyfu cyffredin ar gyfer dieffenbachia

Tyfir Dieffenbachia y tu mewn

Delwedd - Wikimedia / Forest & Kim Starr

Mae cyfres o broblemau fel arfer yn digwydd, yn enwedig wrth dyfu dan do, ac maen nhw:

Llosgiadau dail a / neu goesyn

Nid yw'r planhigyn dieffenbachia yn un sy'n goddef yr haul na golau uniongyrchol. Felly, Mae'n bwysig iawn ei amddiffyn ychydig rhag y brenin seren, oherwydd dim ond bryd hynny y gallwn ei gael i dyfu'n dda. Yn ogystal, nid yw'n syniad da ei gael wrth ymyl y ffenestr, gan y byddai hefyd yn llosgi pan fydd yr effaith chwyddwydr yn digwydd.

Gwybod yn sicr a yw'r broblem hon neu broblem arall yn digwydd i chi, bydd yn rhaid i ni edrych ar ble mae'r smotiau hynny wedi ymddangos. Er enghraifft, os yw'r planhigyn y tu mewn, bydd y llosgiadau'n ymddangos yn y rhan sydd agosaf at y ffenestr. Bydd dieffenbachia wedi'i losgi, cyhyd â bod y broblem yn ysgafn, yn aros yn wyrdd ac yn tyfu gyda dim ond ychydig o smotiau brown ar ychydig o ddail. Mae'r sefyllfa'n wahanol os yw wedi dioddef llawer: yn yr achosion hyn mae'n well torri'ch colledion, ei roi yn y cysgod ac aros.

Colli dail

Gall colli dail fod yn arwydd bod rhywbeth o'i le gyda chi, ond ni fydd hynny'n wir bob amser. Bydd yn dibynnu llawer ar ba ddail sy'n cael eu taflu o'r planhigyn:

 • Os ydyn nhw'n ifanc: gall fod oherwydd aer tymheredd isel, sych neu oer. Rhaid ei amddiffyn mewn tŷ gwydr neu y tu mewn, a sicrhau bod y lleithder o'i gwmpas yn uchel, er enghraifft trwy roi gwydrau o ddŵr ger y pot.
 • Os mai nhw yw'r rhai isaf: mae hyn yn normal, gan fod disgwyliad oes y dail yn gyfyngedig. Gall hefyd fod oherwydd oerfel.

Beth bynnag, mae'n bwysig egluro rhywbeth: pan fyddwn yn siarad am golli dail, rydym yn golygu na all y dail hyn gyflawni eu swyddogaeth mwyach, am ba bynnag reswm, ac felly ni all dieffenbachia "ddibynnu arnynt" mwyach.

Ac mae hwn yn blanhigyn sydd, yn wahanol i eraill, nid yw'n dod oddi ar ei ddail marw ar unwaith eu bod yn ddiwerthOs na, stopiwch eu bwydo yn gyntaf (dyna pryd maen nhw'n troi'n felyn) ac yna'n frown. Er mwyn atal heintiau, y delfrydol fydd eu torri cyn gynted ag y byddant yn colli eu lliw naturiol.

Ymylon dail brown

Os yw blaenau'r dail dieffenbachia yn frown, gall fod oherwydd bod yr aer yn sych iawn. Mae'r planhigyn hwn yn byw mewn coedwigoedd glaw trofannol, lle mae'r lleithder yn uchel. Am y rheswm hwn, pan gânt eu cadw mewn lleoedd lle mae'r amgylchedd yn sych, p'un ai y tu mewn neu'r tu allan, y dail yw'r cyntaf i gael amser caled. Nawr, nid dyma'r unig reswm.

Pan rydyn ni'n ei roi yn agos iawn at wal neu mewn ardal lle rydyn ni'n pasio'n aml, rydyn ni hefyd mewn perygl ei bod hi'n gorffen gydag ymylon rhai dail (y rhai sydd agosaf at y wal a / neu bobl pan maen nhw'n pasio trwy ei hochr) brown. Felly, mae'n rhaid i ni wneud sawl peth:

 • Lleithder isel: gosod sbectol o'i gwmpas neu leithydd fydd yr un a argymhellir fwyaf. Yn yr haf gallwn hefyd ysgeintio ei ddail â dŵr heb galch yn ddyddiol.
 • Newid ei lle: os gwelwn mai dim ond y dail ar un ochr sydd ag ymylon sych, bydd yn rhaid i ni ei symud i ffwrdd o'r wal a / neu ddod o hyd i le arall ar ei gyfer.

Dalennau melyn

Mae melynu y dail bron bob amser oherwydd problem gyda dyfrhau. Mae angen dyfrio cymedrol ar Dieffenbachia, ond mae'n bwysig peidio ag ychwanegu mwy o ddŵr nag sydd ei angen arno fel arall byddai ganddo broblemau.

I wybod a ydym yn dyfrio ychydig neu lawer, mae'n rhaid i ni edrych ar y symptomau:

 • Gormod o ddŵr: mae'r dail isaf yn troi'n felyn yn gyflym. Hefyd, mae'r pridd yn edrych yn wlyb iawn, i'r pwynt y gallai fod yn tyfu verdina.
 • Diffyg dŵr: yn yr achos hwn, y dail newydd fydd yn troi'n felyn. Bydd y pridd yn edrych yn sych iawn, a phan fyddwch chi'n dyfrio efallai na fydd yn gallu amsugno'r dŵr.

Beth i'w wneud?

Wel, os ydym yn dyfrio mwy, rhaid inni atal y dyfrio. Argymhellir hefyd, os yw mewn pot, ein bod yn ei dynnu oddi yno ac yn lapio'r bara daear gyda phapur amsugnol haen ddwbl i amsugno lleithder. Os gwelwn ei fod yn cael ei socian ar unwaith, byddwn yn ei dynnu ac yn rhoi un newydd, a byddwn yn gadael y planhigyn fel yna am oddeutu 12 awr, mewn lle sych ac wedi'i warchod. Ar ôl yr amser hwnnw, byddwn yn ei blannu mewn pot newydd gyda swbstrad cyffredinol wedi'i gymysgu â pherlite mewn rhannau cyfartal, a byddwn yn ei drin â ffwngladdiad i atal heintiau.

Ar y llaw arall, os oes gennym diffenbachia sych, yr hyn y byddwn yn ei wneud yw ei ddyfrio'n drylwyr. Os yw mewn pot, byddwn yn ei gymryd a'i roi mewn basn gyda dŵr am hanner awr i'w ailhydradu. Bydd hyn hefyd yn helpu'r tir i adennill ei allu i amsugno dŵr.

Ble i brynu?

Ei gael oddi yma:

Beth oeddech chi'n feddwl o Dieffenbachia? Oes gennych chi gartref?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

103 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   stefania meddai

  Helo Monica, mae gen i un ohoni yn fy fflat ac mae hi'n colli llawer o ddail yn ddiweddar. Mae egin newydd yn dod i'r amlwg, mae'r ddeilen yn tyfu'n fach, yn troi'n frown ac yn cwympo. Ydych chi'n gwybod beth all y broblem fod? Byddaf yn gwerthfawrogi'r ateb.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Stefania.
   A oes unrhyw beth wedi newid ers ichi ei gael (rwy'n golygu, a yw wedi symud o gwmpas neu a fu unrhyw newid mewn tyfu)? A yw wedi bod yn oerach na blynyddoedd eraill? Gofynnaf hyn i gyd i chi oherwydd efallai mai oherwydd nad oes ganddo gymaint o olau ag sydd ei angen arno, neu ei fod yn dyfrio gormod, neu ei fod wedi bod yn oer. Pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? Mae'n bwysig bod y swbstrad yn cael sychu rhwng dyfrio, gan ei fod yn blanhigyn sy'n sensitif i ffyngau (sy'n ymddangos pan fydd y lleithder yn uchel). O flaen llaw, byddwn yn eich cynghori i ddefnyddio ffwngladdiad, gan ddilyn argymhellion y gwneuthurwr. A pheidiwch â'i ffrwythloni nes ei fod yn gwella'n llwyr, oherwydd gallai fod yn niweidiol gan fod ganddo bellach system wreiddiau cain.
   Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch eto 🙂
   Cyfarchion!

 2.   gisela meddai

  Helo, mae gen i'r planhigyn hwn gartref yn yr ystafell ac mae wedi tyfu llawer ond mae'r coesyn yn denau iawn, sut alla i wneud y coesyn yn fwy trwchus?

 3.   vanessa meddai

  Helo, fy enw i yw Vanesa, mae gen i un ohonyn nhw gartref ac rydw i wedi'i gael ers chwe mis mewn pot blodau mwy neu lai mawr mae'n tyfu'n gyflym, yn sydyn fe ddechreuodd llawer o ddail ddod allan ... mae'n rhaid i mi newid i bot blodau mwy neu pryd mae'r tymor i newid?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo.
   Gisela: I wneud i'r coesyn dewychu, ei roi mewn ystafell lle mae'n derbyn llawer o olau a byddwch chi'n gweld sut mae'n tyfu.
   Vanesa: mae'r tymor trawsblannu yn y gwanwyn, pan fydd y risg o rew wedi mynd heibio. Os yw'ch planhigyn yn tyfu'n gyflym, argymhellir yn gryf ei symud i bot ychydig yn fwy fel y gall barhau i dyfu.
   Cyfarchion 🙂.

 4.   Ana Capdevielle meddai

  Helo! Mae gen i Diffenbacchia mewn dŵr am amser hir. Mae'n tyfu'n dda ac yn rhoi dail newydd ond yn ddiweddar mae'r dail isaf yn bwa'r coesau ac maen nhw'n colli lliw nes eu bod nhw'n cyrraedd tôn frown ac yn cwympo i ffwrdd. Hoffwn wybod pam mae hyn a sut y gallaf ei helpu i wella.
  Diolch yn fawr iawn

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Ana.
   Mae'n arferol i ddail hŷn droi'n frown a chwympo dros amser. Nawr, os byddwch chi'n sylwi ei fod yn tyfu'n arafach a'i fod hefyd yn colli mwy a mwy o ddail, lleihau amlder dyfrio a chymhwyso ffwngladdiad i'w atal.
   Diolch i chi 🙂.

 5.   laura meddai

  HELLO MONICA RYDW I WEDI MASSET IAWN GYDA'R PLANHIG HON YN EU HARDDWCH Y TEGO O DAN RHANNU HANNER, RYDW I A WNAED PLANHIGION NEWYDD YN TORRI'R TAALLO A PHENDERFYNION TRON RWYF YN EU DEWIS, NID YW'R FLWYDDYN HON YN RHAI O'R RHAI SY'N RHAI SY'N BRANCH. UCHOD MEDDWL MEDDWL AM Y LLIFOGYDD NEU SEEDS ALLWCH CHI DDWEUD ME YW'R DAU BETH AC OS YW'R SEED YN CYNRYCHIOLI, SUT YDW I'N CAEL EI DERBYN

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Laura.
   Fe ddywedaf wrthych: mae'r blodau'n debyg iawn i rai Zantesdachia, gwyrdd golau gyda pistil gwyn mwy neu lai byr. Mae'r ffrwythau, ar y llaw arall, yn grwn, coch pan fyddant yn gorffen aeddfedu.
   Efallai mai'r coesyn hwn y daw'r ffrwythau allan, y gellid eu plannu mewn pot trwy gael gwared ar y croen coch, gydag is-haen gyffredinol wedi'i gymysgu â 30% perlite.
   Cyfarchion 🙂.

 6.   Veronica Molina meddai

  Helo Monica, rwy'n ysgrifennu oherwydd fy mod yn poeni'n fawr am fy difftheria, rwyf wedi edrych am ateb ond ni allaf ddod o hyd iddo. Mae gen i diphembaquia mewn pot ger y ffenestr ers amser maith, ond yn ddiweddar gyda'i dyfiant rydw i wedi sylwi bod coesyn pob deilen wrth dyfu yn troi tuag i lawr, gan dynnu'r un ddeilen. Mae ei ddail yn fawr, mae'n ymddangos bod y coesyn yn grwm oherwydd nad yw'n cynnal y pwysau. Hynny yw, mae'r planhigyn yn agor. Rwyf wedi ei ddal â ffyn i gadw'r coesyn yn syth a thyfu i fyny ... ond nid yw'n gweithio. Rwy'n aros am eich ymateb prydlon. Diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Veronica.
   O'r hyn rydych chi'n ei gyfrif, mae'ch planhigyn wedi tyfu llawer i gyfeiriad y golau sy'n mynd trwy'r ffenestr, a nawr ni all drin ei bwysau. Fy nghyngor i yw ei symud i ffwrdd o'r ffenestr, gan ei roi mewn ystafell ddisglair iawn.
   Mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod y gallai gymryd cryn amser i wella, ond mae hynny'n rhywbeth a fydd yn y pen draw yn gwneud 🙂.
   A cyfarch.

 7.   Veronica Molina meddai

  Diolch yn fawr iawn Monica. Rydw i'n mynd i wneud yr hyn a ddywedasoch wrthyf. cyfarchiad

  1.    Monica Sanchez meddai

   Diolch i chi, cyfarchion 🙂

 8.   Chema meddai

  Helo, mae gen i rai dieffenbachias mewn dŵr ond rydw i eisiau eu rhoi ar dir, beth fyddai'r weithdrefn? Diolch!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Chema.
   Er mwyn eu rhoi ar lawr gwlad mae'n rhaid i chi lenwi pot gyda swbstrad wedi'i gyfansoddi o fawn du a pherlite mewn rhannau cyfartal hyd at tua hanner, gosod y planhigyn, a'i lenwi â mwy o swbstrad. Wedi hynny, dim ond rhoi dyfrio da iddynt a'u rhoi mewn ystafell ddisglair iawn, i ffwrdd o ddrafftiau.
   A cyfarch.

   1.    Chema meddai

    Diolch yn fawr!

    1.    Monica Sanchez meddai

     Cyfarchion i chi 🙂.

 9.   carranza pilar meddai

  oherwydd nad ydyn nhw'n agor cocwn fy deffinbacchia. diolch am yr ateb

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Pilar.
   Gall y golau fod yn isel neu mae'r tymheredd yn isel. Fy nghyngor i yw eich bod chi'n ei roi mewn ardal fwy disglair - y tu allan i'r haul uniongyrchol - a'ch bod chi'n ei amddiffyn rhag drafftiau (oer a chynnes).
   A cyfarch.

 10.   Irene Leon meddai

  Helo.
  Fe wnaethant roi moena coch imi ac anghofiais ei gael allan o fy ngherbyd tan drannoeth, roedd mewn gwres aruthrol a rhoddodd yr haul lawer iddo, pan wnes i ei ostwng es i â hi i'm swyddfa gyda'r tywydd a minnau ei ddyfrio ond dwi'n sylwi ei fod yn sychu mae'n cymryd 03 diwrnod gyda mi ac mae'n marw, beth ydw i'n ei wneud ???

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Irene.
   Yn anffodus ni ellir gwneud llawer mwy. Ewch i'w ddyfrio bob 4-5 diwrnod, a thynnwch y dail pan fyddant yn gorffen sychu'n llwyr (pan nad oes ganddynt wyrdd = cloroffyl mwyach).
   Mae hefyd yn bwysig eich bod chi'n ei roi mewn ystafell lachar, i ffwrdd o ddrafftiau a ffenestri.
   Gallwch chi ddyfrio unwaith bob 10-15 diwrnod gyda hormonau gwreiddio naturiol - corbys. yma rydym yn esbonio sut mae'n cael ei wneud.
   Pob lwc.

 11.   Iene Leon meddai

  Diolch yn fawr, dim ond cwestiwn sydd gen i, beth ydych chi'n ei olygu wrth oleuol?

  Rwy'n bwriadu ei adael yn fy swyddfa ac nid yw pelydrau'r haul yn mynd i mewn

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo.
   Bydd, bydd yn iawn yno. Erbyn llachar roeddwn i'n golygu mewn ystafell gyda digon o olau naturiol.
   A cyfarch.

 12.   Keliver meddai

  Helo, nos da, mae gen i'r un o'r llun cyntaf ac rydw i wir eisiau ei gael y tu mewn i'r tŷ, mae'n fach, gan y gellir ei addasu'n gyflymach y ffordd honno, mae'n taro golau o'r gwerthiant ac nid drws uniongyrchol ond os yw'n ysgafn myfyrdodau, fy nghwestiwn yw: byddai hi'n newid cyweiredd neu siâp y dail i fod gyda byrnau ysgafn diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Keliver.
   Gall Dieffenbachia dyfu mewn ardaloedd ysgafn isel, ond mae'n wir, os yw'n ystafell dywyll iawn, gallai gael problemau twf.
   Yn ddelfrydol, rhowch ef mewn lle sydd o leiaf ychydig wedi'i oleuo, ond wedi'i amddiffyn rhag haul uniongyrchol.
   A cyfarch.

 13.   Romina meddai

  Helo, mae gen i dieffenbachia fel yr un yn yr ail lun, anghofiais i y tu allan un noson (roedd hi'n oer) a dechreuodd rhai dail gwympo ac eraill i fynd yn feddal ac yn drist iawn, beth alla i ei wneud? Nid wyf am i'm planhigyn farw

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Romina.
   Am y tro, cadwch ef y tu fewn, mewn ystafell gyda digon o olau naturiol, a'i ddyfrio ychydig, 1 neu 2 gwaith yr wythnos.
   Efallai y bydd rhai dail yn gwywo. Os bydd hynny'n digwydd, gallwch eu torri.
   Ond ni ddylai fod yn fwy difrifol na hynny. Mae Dieffenbachia yn blanhigyn llawer cryfach nag y mae'n ymddangos.
   Dewrder 🙂

 14.   Melina meddai

  Helo Monica!
  Mae fy dieffenbachia wedi tyfu cymaint fel nad yw bellach yn ffitio ac yn glynu wrth y nenfwd! Rwy'n credu ei fod eisoes yn cyrraedd 2 fetr. Maen nhw'n dweud wrtha i y galla i ei dorri oddi ar y gefnffordd a'i ail-blannu, iawn?
  Diolch yn fawr!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Melina.
   Oes, gellir ei atgynhyrchu trwy doriadau, yn y gwanwyn neu'r haf, gan drin ei sylfaen â hormonau gwreiddio.
   Cyfarchion 🙂

 15.   Patricia meddai

  Helo, roedd gen i blanhigyn o'r rhain ond mae'r dail yn troi'n felyn ac yn sych wrth y tomenni, mae mewn aerdymheru ond yn ystafell lachar roeddwn i eisiau gwybod beth alla i ei wneud

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Patricia.
   Mae'n bosibl iawn mai'r aerdymheru yw'r achos bod gan eich planhigyn flaenau'r dail melyn.
   Os gallwch chi, symudwch ef i fan lle mae'r drafftiau (ddim yn oer nac yn gynnes) yn ei gyrraedd.
   A cyfarch.

 16.   Claudia meddai

  Mae gen i ddiphenbaquia sy'n tyfu llawer o uchder ond mae'r dail yn dod allan yn fach ac yn cwympo i lawr, wn i ddim y rheswm, a allech chi fy helpu?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hi, Claudia.
   Efallai'n wir y bydd angen newid pot arnoch chi, i un ychydig yn fwy.
   Os ydych yn Hemisffer y Gogledd, gallwch ei drawsblannu nawr yn yr haf.

   Efallai hefyd ei fod wedi rhoi llawer o olau iddo, ac os felly byddwn yn argymell newid ei leoliad.

   A cyfarch.

 17.   Cysur meddai

  Helo Monica. Mae gen i diaffembachia ers bron i ddwy flynedd ac mae coesyn llai erioed wedi bod ger yr enedigaeth sydd wedi bod yn tyfu gydag ef ac wedi dod yn gefnffordd. Nawr mae wedi tyfu llawer, ond mae ei dyfiant yn groeslinol ac mae ei ddail wedi bod yn cyffwrdd â'r ddaear ers ychydig ddyddiau, fel petai wedi cwympo o dan ei bwysau ei hun. Ai coesyn planhigion ydyw mewn gwirionedd neu a ydyn nhw'n ddau blanhigyn gwahanol sydd wedi tyfu gyda'i gilydd? A allaf eu gwahanu neu a oes perygl imi eu lladd os byddaf yn eu gwahanu? Diolch yn fawr.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Consuelo.
   Yn fwyaf tebygol eu bod yn ddau eginblanhigyn sydd wedi tyfu gyda'i gilydd.
   Gellid eu gwahanu, ond byddai'n rhaid ei wneud yn ofalus iawn, gan fod y risg o'u colli yn uchel iawn.
   Cyfarchion 🙂

 18.   Federico Trezza meddai

  Helo Monica, cafodd fy mhlanhigyn haf da iawn, tyfodd lawer a gyda dail mawr iawn, nawr ar ddiwedd y gaeaf (yr Ariannin) ymddangosodd smotiau gwyn ar un ddeilen ac mae dwy arall sy'n sychu o'r tu allan yn y dechrau ac yn dechrau i farw. Mae'n fy mhoeni a fy peth gwych bob amser oedd cyfnodoldeb y dyfrhau ac os dylwn aros i'r pridd sychu cyn ei ddyfrio eto neu yn hytrach ei gadw bob amser yn llaith .. Diolch!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Federico.
   Yn y gaeaf mae'n rhaid i chi ddyfrio llawer llai, gan aros i'r swbstrad sychu bron yn llwyr. O gofio hyn, argymhellaf ichi ei ddyfrio unwaith yr wythnos, neu ddwywaith os ydych eisoes yn cael tymereddau uwch na 15ºC, oherwydd ar y tymereddau hynny ni fydd y planhigyn yn cymryd yn hir i ddod allan o aeafgysgu a deffro.
   Mae'r smotiau gwyn yn cael eu cynhyrchu gan ffyngau. Ei drin â ffwngladdiadau sy'n cynnwys Metalaxil.
   Cyfarchion 🙂

 19.   Marisqueria Resto-Bar "EL PUERTO" Stornini Monica meddai

  Helo, Monica yw fy enw i, mae gen i Dieffenbachia, fel yr un yn yr ail ffotograff, mae ei gefnffordd wedi tyfu llawer, gan gyrraedd 2 fetr, ychydig yn ôl gwelais fod y dail wedi troi'n felyn nes iddyn nhw sychu, gan wirio i mi ddarganfod hynny mewn dwy ran mae'r coesyn yn pydru y tu mewn mae'n feddal i gyd ac os ydw i'n ei dorri ychydig, mae popeth sydd wedi pydru yn dod allan. Roeddwn i eisiau gwybod a oes unrhyw bosibilrwydd o'i dorri, sut? Pryd? a ble ddylwn i wneud y toriad i'w achub? Os yw'r rhan a dorrais, gallaf hefyd ei hachub a beth ddylwn i ei wneud ag ef. ac os yw'r rhan rydw i'n ei thorri ac yn aros yn y pot, mae'r dail yn dod allan eto. Rwy'n gwybod bod yna lawer o gwestiynau, rwy'n eithaf pryderus ac rydw i eisiau ei hachub. diolch Rwy'n aros am eich ateb Cusanau

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Monica.
   Gallwch ei dorri nawr, er ei fwyn. Gellir taflu'r rhan sydd wedi'i thorri i ffwrdd ac eithrio os oes ganddo ychydig o foncyff, ac os felly gallwch chi gael gwared ar bopeth sy'n anghywir, a thrwytho ei waelod â hormonau gwreiddio powdr. Yna, plannwch ef mewn pot gyda swbstrad hydraidd iawn, fel perlite, a dŵr bob 2-3 diwrnod.
   O ran y prif blanhigyn, seliwch y clwyf tocio â past iachâd, a dyfrio ychydig yn llai, gan adael i'r pridd sychu'n llwyr rhwng dyfrio.
   A cyfarch.

 20.   Claudia Velasquez meddai

  Helo, mae gen i dieffembachia yn fy nhŷ ond fe dorrodd yn y gefnffordd, beth alla i ei wneud?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hi, Claudia.
   Os mai dim ond ychydig sy'n plygu, gallwch ei lapio o amgylch ffoil alwminiwm neu i helpu'r clwyf i wella.
   Ond os yw wedi ei droelli llawer, yna rwy'n argymell ei dorri a'i blannu mewn pot newydd gyda swbstrad tywodlyd.
   A cyfarch.

 21.   Gladys meddai

  Helo, mae gen i blanhigyn fel yr ail lun ond nid yw'r dail yn cwympo fel arfer maen nhw'n sefyll, beth ddylwn i ei wneud os gwelwch yn dda

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Gladys.
   Beth ydych chi'n ei olygu pan ddywedwch nad ydyn nhw'n cwympo? Os yw'n derbyn digon o olau dylent edrych yn y llun olaf: unionsyth; fel arall gall fod diffyg golau.

 22.   Maribel meddai

  Helo, mae gen i blanhigyn fel yr un yn yr ail lun, ond ers tua blwyddyn, dim ond y coesyn sydd wedi tyfu a dim ond y dail sydd wedi bod yn tyfu wrth y tomenni, hynny yw; Mae ganddo goesyn hir hir ond dim ond 1 neu 2 dail bach ar y domen, a allaf ei dorri neu beth ddylwn i ei wneud i wneud i'r dail dyfu fel o'r blaen (roedd yn edrych yn ddeiliog)

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Maribel.
   Efallai ei fod yn brin o olau. Mae planhigion yn tueddu i dyfu, weithiau gormod, yn chwilio am olau.
   Fy nghyngor i yw eich bod chi'n ei roi mewn ystafell fwy disglair a'ch bod chi'n tynnu'r ddwy ddalen fwy newydd. Bydd hyn yn dod â choesau yn is.
   A cyfarch.

 23.   Paola meddai

  Helo, Paola ydw i, mae gen i Dieffenbachia o'r ail lun, mae yna 2 ddeilen sydd wedi sychu eu hymylon, beth ydyw? ac mae hefyd yn ddeiliog a'i ddail yn cwympo oherwydd ei bwysau, a ddylwn i eu clymu? fy ofn yw y byddant yn torri eu coesau pan fyddant i lawr. Cyfarchion

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo paola.
   Oes gennych chi ef mewn tramwyfa neu mewn ystafell lle mae drafftiau? Mae ymylon sych fel arfer oherwydd hynny. Os na, pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? Ydych chi wedi gwirio a oes ganddo unrhyw bla?
   Os ydych chi eisiau, uwchlwythwch ddelwedd i tinypic neu imageshack, copïwch y ddolen yma a byddaf yn dweud wrthych yn well beth sy'n digwydd.
   Fel nad ydyn nhw'n cwympo, gallwch chi roi tiwtor arno a'i glymu ag ef.
   A cyfarch.

 24.   Jennifer meddai

  Helo!
  Hoffwn wybod a ellir diffinio'r planhigion hyn fel gwryw neu fenyw, neu a ydyn nhw'n hermaffrodites ???… ^ - ^

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Jennifer.
   Planhigion hermaphroditic ydyn nhw.
   A cyfarch.

 25.   ROXANA meddai

  Helo Monica, mae gen i blanhigyn o'r rhain ond dim ond y gefnffordd sy'n tyfu a dim ond un ddeilen sy'n tyfu, pan mae'r ail un yn dod allan mae'r un gyntaf yn troi'n felyn ac yna'n cwympo, beth all fod ???

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Roxana.
   Ble mae gennych chi ef? Gall Diffenbachia fod dan do, ond mae'n rhaid iddo fod mewn ardal lachar (dim golau uniongyrchol), fel arall ni fydd yn tyfu'n dda.
   A cyfarch.

 26.   Julius Cesar meddai

  Helo, tyfodd fy un i yn dda iawn a nawr mae'r dail yn fach iawn a'r coesyn yn dalach, nid wyf wedi newid ei le, beth all fod?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Julio.
   Yn ddoniol beth ddigwyddodd i'ch planhigyn. Ydych chi mewn lle sy'n rhoi golau i chi (nid yn uniongyrchol)? Weithiau mae'n digwydd ei fod yn cael ei ymestyn i gyfeiriad y golau.
   Os felly, rwy'n argymell ei symud i ardal arall lle mae wedi'i amddiffyn rhag haul uniongyrchol ond mae ganddo olau da.
   A cyfarch.

 27.   Claudia Lucas meddai

  helo ydy hi'n wir ei fod yn wenwynig?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hi, Claudia.
   Os ydyw. Mewn dosau uchel gall beri gofid stumog, chwydu a dolur rhydd hyd yn oed, ymhlith symptomau eraill.
   A cyfarch.

 28.   Noemi meddai

  Helo, hoffwn wybod pa ofal y dylwn ei gael yn y gaeaf gyda'r planhigyn hwn oherwydd ychydig wythnosau yn ôl cefais gaffael ac mae ei ddail wedi colli eu tyred ac wedi cwympo, beth ddylwn i ei wneud? A fydd yn gwella?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Noemi.
   Efallai eich bod yn brin o olau. Rhaid iddo fod mewn ardal ddisglair iawn, ond heb olau haul uniongyrchol.
   Os na fydd yn gwella, ysgrifennwch ni eto.
   A cyfarch.

 29.   Diana Martin meddai

  Mae gen i blanhigyn o'r rhain hardd hwn ond does gen i ddim lle iddo barhau i dyfu. Beth ddylwn i ei wneud, os byddaf yn ei dorri lle y dylwn, nid wyf am iddo farw. Ac mae'n droelli ers ei fod i fyny i'r nenfwd. Gallaf fynd ag ef i'r patio lle mae'n cael golau haul uniongyrchol, neu mae'n cael ei ddifrodi

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, Diana.
   Na, os byddwch chi'n ei dynnu allan yn yr haul uniongyrchol bydd yn llosgi. Mae'n well ei docio ychydig, yn y gwanwyn, felly bydd yn dod â choesau is newydd allan.
   A cyfarch.

 30.   Seic. Alicia salinas meddai

  Helo, mae gen i fy mhlanhigyn ers bron i ddeng mlynedd ar hugain, dwi'n ei docio ac yn mynd â phlant allan heb broblemau, tua 6 mis yn ôl daeth rhai peli coch allan y tu ôl i'r ddeilen, llawer a'r hyn rydw i'n ei wneud yw eu tynnu gyda fy nwylo a'u glanhau â a lliain. Sut alla i ddileu'r broblem hon?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo.
   Gallent fod yn fealybugs. Gellir eu dileu gyda phryfladdwyr fel chlorpyrifos 48%, gan ddilyn y cyfarwyddiadau a nodir ar y pecyn.
   A cyfarch.

 31.   PADRON ANTONIO meddai

  Helo

  Mae gen i blanhigyn o'r rhain ond mae ganddo goesyn o tua 2 fetr. Rwy'n ei ddal gyda dwy goedwig ond mae'n cwympo i'r ochr. Fy nghwestiwn yw torri'r coesyn neu sut ydw i'n ei wneud fel nad yw'n cwympo?

  Cyfarchion.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Antonio.
   Gallwch ei dorri ychydig os ydych chi eisiau. Bydd hyn yn dod â changhennau is allan.
   A cyfarch.

 32.   Claudia hernandez meddai

  Helo Moni, tua mis yn ôl fe wnaethant roi un o'r planhigion hyn i mi, dywedon nhw wrtha i fod y planhigyn yn gysgodol ac y byddai ei ddyfrio bob tridiau, felly roeddwn i'n ei wneud wythnos sylwais fod un o'i ddail yn tyfu ynddo mae'r lliw brown blaen, y staen wedi bod yn lledu ac mae'r gwead lle mae'r brown yn cael ei ddarganfod yn ddyfrllyd yr hyn y gallaf ei wneud, nid wyf am i hyn barhau i ddigwydd. Diolch.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hi, Claudia.
   Y diffenbachia ie, mae'n blanhigyn sy'n fwy cysgodol na haul ond y gwir yw ei fod yn ffynnu'n well mewn ystafell ddisglair iawn (heb olau haul uniongyrchol).
   Gall dyfrio bob tridiau fod yn ormod os ydych chi nawr yn y gaeaf. Y delfrydol yw gwirio lleithder y swbstrad bob amser cyn ei ddyfrio, naill ai trwy fewnosod ffon bren denau (os yw'n dod allan yn ymarferol lân, mae'r pridd yn sych), neu trwy fynd â'r pot unwaith ei ddyfrio ac eto ar ôl ychydig ddyddiau (gwlyb mae pridd yn pwyso mwy na phridd sych, felly gall y gwahaniaeth hwn mewn pwysau fod yn ganllaw).

   Os oes gennych blât oddi tano, rhaid i chi dynnu'r dŵr ddeng munud ar ôl ei ddyfrio.

   A cyfarch.

 33.   Claudio meddai

  Helo, mae gen i broblem gyda fy mhlanhigyn, dechreuodd ei ddail blygu.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Claudio.
   Efallai ei fod yn brin o olau. Mae'n tyfu'n well mewn ystafelloedd llachar iawn (heb olau uniongyrchol) nag mewn cysgod.
   Os na, ysgrifennwch atom eto a byddwn yn dweud wrthych.
   A cyfarch.

 34.   Julia meddai

  Prynhawn da, mae gen i'r planhigyn hwn ers yr haf diwethaf, ac mae ganddo goesau tenau iawn ac mae'n gadael ar y top yn unig. Mae'n rhaid i mi ei glymu â ffon fel nad yw'n torri. Mae'n normal? A allaf dorri'r coesau a'u hailblannu? Diolch?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Julia.
   Mae hynny'n digwydd fel arfer oherwydd diffyg golau. Os oes gennych chi ef mewn ystafell heb olau goleuo, rwy'n argymell ei rhoi mewn ystafell fwy disglair. Yn y modd hwn, bydd gennych well datblygiad.
   Os na, gallwch chi docio'r coesau a phlannu'r toriadau heb broblem, yn y gwanwyn. Bydd hyn yn dod â choesau is allan.
   A cyfarch.

 35.   Yury meddai

  Helo, mae gen i dieffenbachia ac mae'n brydferth, rwy'n ei hoffi llawer ond mae am i mi glirio'r amheuaeth ei fod yn beryglus ac yn wenwynig iawn mewn anifeiliaid a phlant yn unig, rwy'n pryderu oherwydd bod gen i ddau o blant, un yn 4 oed a'r llall yn anws! Byddwn yn ddiolchgar iawn pe gallech fy helpu gyda'r cwestiwn hwn sydd gennyf! Diolch !!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Yury.
   Ydy, mae'n wenwynig. Mae'r dail yn cynnwys calsiwm oxalate, sy'n llidro'r croen pan ddaw i gysylltiad â'r croen. Os caiff ei lyncu, bydd y gwddf yn mynd yn ddolurus ac efallai y byddwch yn colli'ch llais am ychydig ddyddiau.
   Er mwyn osgoi hyn, mae'n rhaid i chi atal y rhai bach a'r anifeiliaid rhag mynd ato.
   A cyfarch.

 36.   Dew armijo meddai

  Helo, mae gen i'r planhigyn hwnnw y tu mewn gyda digon o olau, ond maen nhw'n hyll, mae ganddyn nhw goesau hir iawn ac ychydig o ddail ar y brig, mae'n rhaid i mi ddal y coesau hyd yn oed fel nad ydyn nhw'n torri. Beth ddylwn i ei wneud

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Rocio.
   Ydych chi wedi newid y pot? Os nad ydych wedi gwneud hynny, mae'n debygol y bydd angen un mwy arnoch i gryfhau'r prif goesyn.
   A cyfarch.

 37.   xime meddai

  Helo, mae gen i diffenbachia amoena, ond mae blaenau'r dail brown yn cael eu brathu ac mae'n sychu. Mae gen i yn y golau heb haul, rwy'n erfyn arno dim ond pan fydd ei angen, rwy'n chwistrellu ei ddail yn ddyddiol, mae'n cael ei amddiffyn rhag yr oerfel, rwy'n rhoi anwedd fel nad yw'r amgylchedd yn sychu gyda'r gwres ond nid wyf yn gwybod beth arall i'w wneud !!!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Xime.
   Rwy'n argymell eich bod chi'n rhoi'r gorau i'w chwistrellu. Mae'n debyg mai dyna sy'n eich brifo.
   Ni all y dail amsugno dŵr yn uniongyrchol, felly pan fydd hi'n bwrw glaw neu pan maen nhw'n cael eu chwistrellu, maen nhw'n cau'r pores ar eu wyneb. Os bydd y pores hynny'n aros ar gau yn rhy hir, gallai'r llafn hwnnw farw yn llythrennol o fygu.
   A cyfarch.

 38.   Fabian meddai

  Helo, 2 fis yn ôl fe wnaethant roi'r planhigyn hardd hwn inni, ond nawr rwy'n gweld y dail ychydig yn blygu, rhai wedi troi'n felyn hyd yn oed. Mae'r planhigyn yn mesur oddeutu 65 centimetr, mae mewn pot 12 cm o uchder a 15 cm mewn diamedr. Nid yw'n derbyn golau haul uniongyrchol, dim ond goleuadau'r ystafell lle mae wedi'i leoli. Rydyn ni'n agos at y gwanwyn, mae'n cael ei ddyfrio ddwywaith yr wythnos. Diolch yn fawr ymlaen llaw ac mae'r wybodaeth a ddarperir yn dda iawn.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Fabian.
   Mae'n debyg bod angen pot mwy arnoch chi. Gan eich bod wedi cau'r gwanwyn, gallwch ei newid i un arall sydd tua 3-4cm yn lletach.
   A cyfarch.

 39.   Ond meddai

  Mae fy mhlanhigyn yn tyfu dail llai a llai, dwi ddim yn deall. Rwy'n ei ddyfrio bob wythnos ac mae'n derbyn golau anuniongyrchol.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Ale.
   Ydych chi erioed wedi newid y pot? Os na, mae'n debyg bod y gwreiddiau wedi rhedeg allan o'r ystafell i dyfu. Rwy'n argymell ei drawsblannu fel y gall gael dail o'i faint naturiol.
   Os gwnaethoch ei drawsblannu yn ddiweddar, ysgrifennwch atom eto a byddwn yn dweud wrthych.
   A cyfarch.

 40.   Noelia meddai

  Helo, ddiwedd mis Medi fe wnaethant roi'r planhigyn i mi, mae gen i yn yr ystafell fwyta ac mae'n rhoi eglurder iddo. Ond dwi ddim yn gwybod pa mor aml y mae'n rhaid i mi ei ddyfrio ac a yw'n goddef gwres ers i mi roi'r stôf ymlaen ac mae'n rhoi gwres iddo

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Noelia.
   Mae'n rhaid i chi ei ddyfrio unwaith neu ddwywaith yr wythnos nawr yn yr hydref-gaeaf. Gan ddechrau yn y gwanwyn, cynyddwch amlder dyfrio ychydig, ond dim llawer: bydd 2-3 dyfrio yr wythnos yn ddigonol.

   Ei amddiffyn rhag drafftiau (oer a chynnes) gan y gallent niweidio ei ddail.

   A cyfarch.

 41.   selene diaz meddai

  Rydw i wedi cael planhigyn ers y gwanwyn ac yn yr haf fe ddaeth yn bert iawn, nawr mae fy llygaid yn troi'n frown o amgylch yr ymylon ac yna maen nhw'n cwympo i ffwrdd…. Beth sy'n digwydd iddo?
  diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Selene.
   Mae'n debyg eich bod chi'n oeri, neu'n agos at ddrafftiau.
   Rwy'n argymell eich bod yn ei gadw i ffwrdd o'r ceryntau a'i ddyfrio'n llai, dim mwy na dwywaith yr wythnos.
   A cyfarch.

 42.   Edith meddai

  Sut alla i ei docio, gan fod y coesyn yn dal iawn ???

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Edith.
   Gallwch chi docio'r gangen sy'n gweithredu fel canllaw ychydig. Bydd hyn yn ei orfodi i gael gwared â choesau is. Pan fydd yn digwydd, yna gallwch chi docio cangen yr arweinydd ymhellach.
   A cyfarch.

 43.   Mariana meddai

  Helo Monica, mae gen i diefembachia ers mis Tachwedd (yr Ariannin) ac roeddwn i bob amser yn ei ddyfrio unwaith yr wythnos ac roedd yn bert iawn, ond mae wedi bod yn gwaethygu ers tua 1 diwrnod, mae ganddo'r rhan fwyaf o'r dail sydd wedi cwympo, llawer o'r rhain yn frown neu wedi'u staenio. ac ar y coesyn darganfyddais suppuration gwyn, dywedasant wrthyf ei fod yn ffwng, y mae'n rhaid i mi ei wneud i'w wella, diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Mariana.
   Ydych chi wedi edrych i'w dynnu i ffwrdd? Efallai ei fod yn fealybug cotwm, y gellir ei dynnu'n hawdd gyda swab o'r clustiau wedi'i drochi mewn fferyllfa yn rhwbio alcohol. Os na fydd, rwy'n argymell chwistrellu â ffwngladdiad i ladd y ffyngau.
   Rhowch ddŵr iddo yn amlach, dwy neu dair gwaith yr wythnos, nawr eich bod yn y gwanwyn-haf.
   A cyfarch.

 44.   Monica meddai

  Helo, mae gen i ddau diffenbachia, a wel maen nhw wedi tyfu llawer, mae ganddyn nhw goesyn tenau ar y gwaelod a choesyn trwchus uwch ei ben, ac ni ellir eu cefnogi felly rydw i wedi rhoi ffon hir arno, ond dwi'n dal i sylwi, os Rwy'n ei dynnu allan, mae'r planhigion yn cwympo. Beth ydych chi'n argymell i mi ei wneud? Roeddwn i'n meddwl eu torri a gadael iddyn nhw dyfu'n ôl, oherwydd alla i ddim dod o hyd i ffordd arall i'r coesyn yn y rhan isaf dewychu. Dim ond dail sydd ganddyn nhw hyd yn oed.

  Diolch yn fawr.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo monica
   Ydy, yn yr achosion hyn y peth gorau i'w wneud yw torri a phlannu'r toriadau hynny mewn potiau unigol.
   Gyda pha bynnag blanhigyn sydd gennych ar ôl, rhowch ef mewn ardal lle bydd yn cael mwy o olau (ond nid haul uniongyrchol).
   A cyfarch.

 45.   gwyn meddai

  holA fe wnaethant roi un i mi mae'r dail yn brydferth ond un a oedd yn egino Rwy'n gwybod fy mod yn cau i fyny ac mae ganddo rannau o'r gefnffordd fel wedi pydru i'w llwytho â dŵr. Fe es â nhw i ffwrdd ac roedd fel jeli nawr gallwch chi weld y tu mewn fel petai y tu allan i asgwrn mae tair rhan o'r gefnffordd fel hyn. ac nid oes gan y planhigyn lawer o ddŵr.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Blanca.
   Rwy'n argymell eich bod chi'n ei dynnu allan o'r pot ac yn lapio'r bara daear gyda phapur amsugnol mewn sawl haen. Gadewch ef fel yna dros nos, a'r diwrnod wedyn plannwch ef yn ôl yn y pot.
   Ei drin â chwistrell ffwngladdiad i ddileu ac atal ffwng.
   O hynny ymlaen, dim ond aros, a dyfrio ychydig (dim mwy na 3 gwaith yr wythnos yn yr haf a phob 5 diwrnod weddill y flwyddyn).
   A cyfarch.

 46.   Theresa meddai

  Helo, Monica mae gen i blanhigyn a than lai na mis yn ôl roedd yn brydferth, rydw i'n hapus oherwydd ei fod yn fawreddog iawn, yn cain fel planhigyn addurnol, mae'n un o'r rhai rydyn ni'n dod o hyd iddo amlaf. Fy nghwestiwn ar ôl darllen pob un y sylwadau a'u hateb oedd Nid yw wedi dod yn amlwg iawn i mi sut y dylwn dorri'r coesyn? i ail-hau mewn pot mwy, ac os gellir hau'r un coesyn hir mewn sawl pot?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Theresa.
   Bydd yn dibynnu ar drwch y coesyn: os yw'n denau gyda siswrn gall fod yn ddigon, ond os yw'n 1cm o drwch neu fwy, bydd yn well defnyddio cyllell danheddog. Beth bynnag, mae'n rhaid diheintio'r offeryn ag alcohol fferyllfa.

   Rhaid i bob darn fesur o leiaf 15-20cm fel y gall wreiddio a bod yn blanhigyn newydd 🙂

   A cyfarch.

 47.   Gustavo meddai

  Helo, mae gen i blanhigyn o'r genws Dieffenbachia ond wn i ddim pa amrywiaeth o Dieffenbachia ydyw, ond mae ei ddail yr un peth â'r planhigyn yn yr ail ffotograff. Ydych chi'n gwybod beth yw ei enw?

 48.   eliana meddai

  Helo Monica.
  Mae gen i Dieffenbachia, mewn pot, ac rwy'n poeni ei fod wedi tyfu mor fawr nes bod ei foncyffion yn plygu ac yn cwympo i'r pwynt lle mae symudiad o leiaf wedi torri. Rwyf eisoes wedi rhoi sawl tiwtor, ond wn i ddim ai’r peth arferol yw gadael iddyn nhw blygu neu beth .. diolch!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Eliana.
   Ydych chi mewn ystafell gyda golau uchel neu isel? Fel rheol, mae'r ffaith bod ganddo goesau tal a thenau iawn oherwydd nad yw'r golau'n ddigonol.

   Fy nghyngor i yw, os ydych chi eisiau, ei dorri ychydig fel bod coesau'n egino'n is, ac yn mynd â nhw i ardal lle mae'n derbyn ychydig mwy o olau (ond nid yn uniongyrchol).

   Cyfarchion.

 49.   Mery meddai

  Helo! Rwyf wedi cael un cwpl o flynyddoedd yn ôl ond yn ystod y misoedd diwethaf mae'r dail yn fwy drooping a thywyllach ac fe wnaethant roi'r gorau i dyfu o ran maint. Beth all fod? Nid wyf yn credu mai hwn yw'r lleoliad oherwydd ei fod bob amser yn yr un lle a chyn hynny nid oedd ganddo broblem.

  Diolch yn fawr!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Mery.

   Ydych chi erioed wedi'i gael yn yr un pot? Os felly, mae'n debygol y bydd angen mwy o le arno i barhau i dyfu'n iawn.

   Ac os gwnaethoch chi ei newid yn un mwy yn ddiweddar, yna efallai y bydd angen compost arno. Er mwyn ei dalu, fe'ch cynghorir i ddefnyddio gwrtaith cyffredinol ar gyfer planhigion, gan ddilyn y cyfarwyddiadau a welwch ar y pecyn.

   Cyfarchion.

 50.   Natalia meddai

  Helo Monica, mae gen i Dieffenbachia fy mod i'n gofalu am lawer ac mae'n brydferth iawn, ond yn ddiweddar rydw i'n sylwi bod y dail isaf yn fwaog iawn ac nid wyf yn gwybod beth allai fod ...

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Natalia.

   Mae'n arferol bod y dail isod, yr hynaf, yn marw yn y pen draw. Peidiwch â phoeni. Cyn belled â bod dail newydd yn egino a bod y planhigyn yn iach, does dim problem.

   Cyfarchion.

 51.   Seren Garcia meddai

  Nid yw fy diffenbachia yn agor y dail. Mae pump wedi dod allan a dim un wedi datblygu. Mae ganddyn nhw liw da ac mae hyd yn oed saethu newydd wedi tyfu ger y ddaear a'i ddail nad ydyn nhw'n agor chwaith. Nid wyf yn ei or-ddŵr ac mae wrth ymyl ffenestr. Gallai hynny fod yn digwydd? Diolch.

 52.   John meddai

  Helo, dwi'n dod o Barcelona ac rwy'n credu bod pla o thrips ar fy dieffenbachia, maen nhw'n chwilod duon hirgul a bach iawn o tua 2-3 mm. Sut alla i gael gwared arnyn nhw? Yn ogystal, mae ei ddail yn dechrau edrych yn farw ar eu tomenni a rhywfaint o necrosis deilen is. Byddwn yn gwerthfawrogi'r help.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hi, Juan.

   Gallant, gallant fod teithiau, yn y ddolen gallwch eu gweld.

   Gallwch eu tynnu â sebon a dŵr os ydych chi eisiau. Cyfarchion!