ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਲ-ਪੌਦੇ ਹਨ ਜੋ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਾਅ ਲਈ 15 ਵਧੀਆ ਜਲ-ਪੌਦੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਛੱਪੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ. ਇਹ…

ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੋਟੀ

ਜੰਕੋ (ਜੈਂਕਸ ਐਫਿusਸਸ ਸਪਿਰਾਲਿਸ)

ਜੈਂਕਸ ਐਫਿusਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈਂਕੋ, ਜੈਂਕੋ ਫਿਨੋ, ਜੰਕੋ ਐਸਸਟਰੇਸ ਜਾਂ ਜੰਕੁਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਮੋਕੋਟੈਲੀਡੋਨਸ ਹਰਬੀਸੀਅਸ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ...

ਪ੍ਰਚਾਰ